Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2020. 12. 01

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában rögzített felhatalmazás alapján, figyelemmel a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésére a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések


1.§     Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község közigazgatási területén

            a)  építményadót,

            b) telekadót,

            c)  helyi iparűzési adót

            vezet be.


2. §    Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet alkalmazásában adóalany

            a) a magánszemély,

            b) a jogi személy, egyéb szervezet,

            c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.


2. Építményadó


3. §    Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).


4. §    Az építményadó alanyára irányadó rendelkezést a helyi adókról szóló törvény tartalmaz.


5.  § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 13. §-ában meghatározottakon túl mentes az adó alól

a)  a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény,

b)  az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), a garázs, a fedett terasz, tornác, lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek teljes alapterülete.

c) [1] 

d) [2]


6. § [3]     Az adó alapja

a) az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete,

b) [4]


7. §    (1)  A képviselő-testület az építményadó mértékének meghatározásakor a település közigazgatási területén belül a földrajzi elhelyezkedés alapján övezeteket jelöl ki az alábbiak szerint:

 a) I. övezet: Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II.5.) sz. rendelete 5. §-ában meghatározott valamennyi övezet az 5. § (1) bekezdés e) pontjában rögzített ÜH  hétvégiházas (horgásztanyás) üdülőterület kivételével.

b) II. övezet: Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II.5.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés e) pontjában rögzített ÜH  hétvégiházas (horgásztanyás) üdülőterület. 

(2)  Az adó évi mértéke a 6. §-ban meghatározott adóalap figyelembevételével

a)[5] az (1) bekezdés a) pontjával meghatározott I. övezetben 80 Ft/m2,

b) az (1) bekezdés b) pontjával meghatározott II. övezetben

ba)  a 20 m2 alapterületet meg nem haladó nagyságú épület esetén 350 Ft/m2,

bb) a 20 m2 alapterületet meghaladó nagyságú épület esetén 7.000,- Ft és a 20 m2 fölötti alapterületrész után négyzetméterenként további 450,- Ft.

c) a 7. § (1) bekezdés b) pontjával meghatározott övezetben az adó évi mértéke nem haladhatja meg a 12.000,- Ft-ot .

(3)[6]8. §      Adófelfüggesztés alkalmazása esetén a helyi adókról szóló törvény rendelkezései az irányadók.


3. Telekadó


9. § [7]  Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

         

10. § A telekadó alanyára irányadó rendelkezést a helyi adókról szóló törvény tartalmaz.


11. § A Htv. 19. §-ában meghatározottakon túl mentes az adó alól:

a) az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt,

b) a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában lévő telek,

c) az épületnek nem minősülő építmény esetén a teleknek az építmény által lefedett földrészlettel egyező nagyságú  része,

d) az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó - jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított - védő (biztonsági) terület;

e) az erdő művelési ágban nyilvántartott telek.

f)  az építményadó kivetésével érintett belterületi ingatlan területéből a beépítésre szánt területek övezeti meghatározása szerint kialakítható legkisebb telekméret kétszeresének megfelelő terület,

g) a teleknek az f) pontban meghatározott telekméretet meghaladó területe is abban az esetben, ha a telek nem, vagy csak nyúlványos (nyeles) telekként osztható meg.

h) [8]

i)  [9]


12. §    Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.


13. §  (1)  A képviselő-testület a telekadó mértékének meghatározásakor a település közigazgatási területén belül a földrajzi elhelyezkedés alapján övezeteket jelöl ki az alábbiak szerint:

a) I. övezet: Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II.5.) sz. rendelete 5. §-ában meghatározott valamennyi övezet az 5. § (1) bekezdés e) pontjában rögzített ÜH      hétvégiházas (horgásztanyás) üdülőterület kivételével.

b) II. övezet: Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II.5.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés e) pontjában rögzített ÜH  hétvégiházas (horgásztanyás) üdülőterület.

(2)  Az adó évi mértéke a 12. §-ban meghatározott adóalap figyelembevételével

a)  beépítetlen, építési teleknek nem minősülő belterületi földrészlet után a 13. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott övezetekben 0 Ft/m2;

b)[10]​  az (1) bekezdés a) pontjával meghatározott I. övezetben a beépítetlen, építési teleknek minősülő belterületi földrészlet után 4 Ft/m2.

c)  az (1) bekezdés b) pontjával meghatározott II. övezetben a beépítetlen, építési teleknek minősülő belterületi földrészlet után 50 Ft/m2,

4. Helyi iparűzési adó


14. §    (1)  Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel  végzett vállalkozási tevékenység  (továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(2)[11]  Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.

(3)  Az adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.


15. §    A helyi iparűzési adó alapját a helyi adókról szóló törvény 39. §-a alapján kell meghatározni.


16. §    Az adó mértéke

 a)    állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a.

 b)    a helyi adókról szóló törvény 37. § (2) bekezdés szerinti tevékenység után naptári naponként 5.000.- Ft.


17. §    A 2009. január 1. után bejelentkezett vállalkozók esetében mentes az iparűzési adófizetési kötelezettség alól az, akinek az adóalapja nem haladja meg a 2 millió forintot.


5. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK


18. §[12]  (1)  Az önkormányzati adóhatóság az e rendelettel bevezetett helyi adókat – a helyi iparűzési adó és az adóbeszedéssel megállapított idegenforgalmi adó kivételével - kivetéssel állapítja meg.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti helyi adók kivetése az adózó bevallása, bejelentése, illetőleg adatszolgáltatása alapján történik.

(3)  Az adóalany a bevallást, bejelentést, adatszolgáltatást az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet mellékletei szerinti nyomtatványokon, valamint az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint elektronikus űrlapon nyújthatja be.

(4) Amennyiben az elektronikus ügyintézés keretében önkormányzati adóigazgatási ügyben az adózó helyett annak képviselője jár el, úgy legkésőbb az első elektronikus ügyintézés időpontját megelőző munkanapon az erre rendszeresített papír alapú nyomtatványon köteles bejelenteni az adott ügytípusra vonatkozóan képviseleti jogosultságát az önkormányzati adóhatóságnál.

(5)  A képviseleti jogosultság bejelentésének elmulasztása esetén a képviselő által tett cselekményekhez joghatás nem fűződik.

(6)  Az adózó a (4) bekezdés szerint bejelentett képviseleti jogosultság megszűnését haladéktalanul köteles bejelenteni az adóhatósághoz.

 (7)  Az adóhatóság a fizetendő adóról, az adófizetés módjáról és idejéről, továbbá - ha törvény előírja - az adóalapról, az adómentességről vagy adókedvezményről a bevallás (bejelentés) adatai alapján határoz.

(8)  Az adózónak az adókötelezettséget érintő változást a bekövetkezéstől számított 15 napon belül kell az adóhatóságnál bejelentenie. Nem kell újabb bevallást tenni, amíg a helyi adót (adókötelezettséget) érintő változás nem következik be.6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


19. §[13]    A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) rendelkezéseit kell alkalmazni.


20. §    (1) E rendelet alkalmazásában az értelmező rendelkezéseket a helyi adókról szóló törvény szabályozása szerint kell figyelembe venni.

(2) E rendelet alkalmazásában

a)[14]​  építési telek: az a telek,

aa)  amely beépítésre szánt területen fekszik,

ab)  az építési szabályoknak megfelelően kialakított,

ac)  a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető, és

ad)       amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00 m.

b)   beépítésre szánt területek övezeti meghatározása: a település helyi építési szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló hatályos önkormányzati rendelet építési övezetekre vonatkozó részletes építési előírásait tartalmazó II. fejezetében szabályozott övezeti meghatározás.


21. §    (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 32/2008. (XII. 11.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

 (2) 2015. december 31. napján hatályát veszti e rendelet 5. § c-d) pontja, valamint a 11. § h-i) pontja.


Gomba, 2015. január 29.                          Lehota Vilmos sk.                                 Kósa Erzsébet Anikó sk.                                    

                           polgármester                                                   jegyző                                       

[1]

Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (2) bekezdése   Hatálytalan: 2016. január 1-től

[2]

Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (2) bekezdése   Hatálytalan: 2016. január 1-től

[3]

A rendelet szövegét a 6/2018. (II. 07.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2019. január 1-től

[4]

Hatályon kivül helyezte a 21/2020 (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos: 2020. december 1-től

[5]

A rendelet szövegét a 6/2018. (II. 07.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2019. január 1-től

[6]

Hatályon kivül helyezte a 21/2020 (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatályos: 2020. december 1-től

[7]

A rendelet szövegét a 32/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2015. október 23-tól

[8]

Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (2) bekezdése   Hatálytalan: 2016. január 1-től

[9]

Hatályon kívül helyezte e rendelet 21. § (2) bekezdése   Hatálytalan: 2016. január 1-től

[10]

A rendelet szövegét a 6/2018. (II. 07.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2019. január 1-től

[11]

A rendelet szövegét a 32/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2015. október 23-tól

[12]

A rendelet szövegét a 19/2015 (VI. 24.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2015. június 25-től

[13]

A rendelet szövegét a 19/2019. (XI. 08.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. november 9-től

[14]

A rendelet szövegét a 32/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2015. október 23-tól