Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (V.17.) önkormányzati rendelete

gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2024. 04. 01

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (V.17.) önkormányzati rendelete

gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

2024.04.01.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) és a 151. § (2a) bekezdésekben kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Tahitótfalu község közigazgatási területén a gyermekek napközbeni ellátását biztosító költségvetési szervekbe (általános iskola, óvoda, bölcsőde [1] ) járó gyermekekre, az önkormányzati intézmények alkalmazottaira és külső vendégétkezőkre.

2. § (1) Tahitótfalu Község Önkormányzata a konyhán keresztül biztosítja a településen az óvodai, bölcsődei1, az iskolai gyermekélelmezést, továbbá a munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(3) Az óvodában és a bölcsődében2 az egész napos ellátást igénybevevők esetén az étkezés igénybevétele kötelező.

(4) Az iskolában étkezés a napközi otthonos rendszerben tanuló igénybevevők számára kötelező.

(5) Nem vonatkoznak a (3) és a (4) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége miatt olyan speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül nem biztosítható.

(6) Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet az egész napos ellátást igénybe nem vevő bölcsődések, óvodások, iskolai tanulók, önkormányzati intézmények alkalmazottai és külső vendégétkezők esetében be kell nyújtani.

(7) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő

a) betegsége,

b) szabadsága,

c) a családtagjaival közös programban részvétele miatt.

(8) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délután 14 órájáig kell írásban vagy telefonon lehet lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

(9) Az egész napos ellátást igénybe nem vevő bölcsődések, óvodások, iskolai tanulók, önkormányzati intézmények alkalmazottai és külső vendégétkezők étkezése az igénybevevő vagy törvényes képviselőjének az intézményvezetőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik meg.

(10) Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap.

3. § (1) Intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a Gyvt 151. § (5) bekezdésében megjelölt normatív (kötelező) kedvezményeket biztosítani kell. A normatív (kötelező) kedvezményeken túl – a gyermek egyéni rászorultsága alapján – az önkormányzat további kedvezményt nem állapít meg.

(3) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az intézmény fenntartója évente egy alkalommal, december 15. napjáig a térítési díjakat felülvizsgálja, s a tárgyévet követő évre vonatkozóan új térítési díjtételeket állapíthat meg.

(4) Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy az intézmény vezetője köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.

(5) Ha az (4) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az intézmény vezetője negyedévenként összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása iránt.

(6) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevő:

a) tanulói jogviszonya, bölcsődei, illetve óvodai ellátása az intézményben megszűnt, vagy

b) 60 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.

(7) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni. A számla minden tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig kerül kiállításra3

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet a 2019. augusztus 1-én lép hatályba.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény illetve e törvények végrehajtására kiadott jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti „a saját konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának megállapításáról” szóló 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet.

4
1

Módosította a 8/2022. (IX.01.) Ökt. rendelet. Hatályos: 2022. szeptember 01-től.

2

Módosította a 8/2022. (IX.01.) Ökt. rendelet. Hatályos: 2022. szeptember 01-től.

3

Módosította a 8/2022. (IX.01.) Ökt. rendelet. Hatályos: 2022. szeptember 01-től.

4

Módosította a 8/2022. (IX.01.) Ökt. rendelet. Hatályos: 2022. szeptember 01-től.

5

Az 1. melléklet a Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet 1. függelék a Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.