Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2020. 09. 25

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

2020.09.25.

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21/A. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és adatszolgáltatási szabályok, valamint a díjfizetési kedvezmények, illetve mentességek helyi szabályozására a következő rendeletet (a továbbiakban: R.) alkotja:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Tahitótfalu község közigazgatási területén minden olyan természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (továbbiakban: kibocsátó), akit/amelyet a R. 2. §-a alapján talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége terhel.

2. § A talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége a Ktdt. 11. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint terheli a kibocsátót.

A talajterhelési díj mértékének meghatározása

3. § (1) A talajterhelési díj mértékét a Ktdt. 12. § (1) bekezdése határozza meg.

(2) A talajterhelési díj alapja:

a) a Ktdt. 12. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint, továbbá

b) mérési lehetőség hiányában, egyedi vízbeszerzés esetén (házi fúrt kútból) 80 liter/fő/nap az átalány mértéke,

c) mérési lehetőség hiányában, 70 év feletti egyedülálló esetében 50 liter/fő/nap az átalány mértéke.

(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető a Ktdt. 14. §-ában foglaltak szerint.

(4) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a Ktdt. 12. § (3) bekezdése határozza meg.

(5) Tahitótfalu község közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzót A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete és a Ktdt. 3. számú melléklete állapítja meg.

(6) A talajterhelési díj jelen rendelet 1. melléklete szerint kerül megállapításra.

A díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése

4. § (1) Díjfizetési kötelezettség

a) a települési vízvezeték-hálózatra való rácsatlakozás

b) házi fúrt kút használatbavétele napján keletkezik.

(2) A díjfizetési kötelezettség megszűnik a közcsatorna-hálózatra való rákötés napján.

(3) Amennyiben a vízóra átírása nem történt meg a tényleges felhasználó nevére, a díjfizetésre a tényleges felhasználó köteles.

(4) Több felhasználó esetén a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés arányában kell megfizetni.

(5) A kibocsátó személyében történő évközi változást a szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltető közszolgáltatóhoz való bejelentés napjától kell figyelembe venni.

Kedvezmények, mentességek

5. § (1) Nem terheli talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége a kibocsátót a Ktdt. 11. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

(2) Kérelemre, tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól a természetes személy kibocsátó, ha:

a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a kérelembenyújtásakor érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,

b) egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

(2a) Kérelemre, tárgyévre 50 % díjkedvezmény illeti azt az építményben életvitelszerűen tartózkodó tulajdonos, haszonélvező vagy bérlő kibocsátót, aki

a) saját háztartásban 3 vagy több kiskorú gyermeket nevel, súlyosan fogyatékos gyermeket, egyedülállóként két vagy több kiskorú gyermeket nevel, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át

b) aktív korúak ellátásában részesül

c) idős korúak járadékában részesül

(3) A rendelet alkalmazásában jövedelemnek minősül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem, csökkentve a számlákkal igazolt lakásfenntartáshoz kapcsolódó alábbi rezsiköltségekkel: villamos áram, fűtés, közüzemi vízfogyasztás, hulladékszállítás.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően e rendelet alkalmazásában nem minősülnek jövedelemnek az Szt. 4. § (1a) bekezdésben meghatározottak.

(5) A 2016. évben üzembe helyezett közcsatornára legkésőbb 2021. május 15. csatlakozó kibocsátót teljes díjmentesség illeti meg az addigi vízfogyasztás után. A csatlakozást a közszolgáltatóval megkötött lakossági szerződés bemutatásával kell igazolni, melyen a kibocsátó általi aláírás dátuma nem lehet későbbi, mint 2021. május 15.

(6) Az a kibocsátó, aki az üzembe helyezett közcsatornára 2021. május 15. követően a köt rá, 2021. január 1-jétől a rákötés időpontjáig köteles talajterhelési díjat fizetni.

(7) Az önhibáján kívül rácsatlakozni nem tudó kibocsátó mentesül a díjfizetés alól. Az önhibán kívüliként kell elfogadni az olyan műszaki, technikai okot, amelyet a szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltető közszolgáltató, vagy tervezői szakvélemény, nyilatkozat igazol. A díjfizetés alóli mentesség az akadály elhárultáig él.

(8) Nem terheli talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége azt a kibocsátót, aki a vizet kizárólag locsolásra, itatásra használja ( növénytermesztésre, állattartásra használt ingatlannal, kerttel rendelkező személy), az épületbe nincs bevezetve a víz, és helyszíni ellenőrzés során igazolt, hogy nem történik szennyvízkibocsátás.

(9) Nem terheli talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége a kibocsátót a jogszerzéstől számított 6. hónap végéig, aki az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője, és az ingatlan használatára vonatkozó joga keletkezésének időpontjában az ingatlan nem volt csatornázott.

A díj fizetése

6. § (1) A talajterhelési díj megállapításáról, bevallásáról és megfizetéséről a Ktdt. 20. §-a, 21. §-a és a 21/A. §-ának (1) bekezdése rendelkezik.

(2) A 4. §-ban foglalt évközi változások esetén a díjfizetési kötelezettségek keletkezéséről, illetve megszűnéséről a változás időpontját követő hónap 15. napjáig kell bejelentést tenni.

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a bevallást – a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján –

a) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén tárgyévet követő év március 31. napjáig,

b) díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a változás időpontját követő hónap 15. napjáig kell benyújtani.

(4) A talajterhelési díjat az önkormányzat11742087-15393771-03920000számú „Talajterhelési díj” beszedési számlája javára átutalással vagy postautalványon kell megfizetni.

(5) A 2016. évben üzembe helyezett közcsatorna vonatkozásában a díjfizetési kötelezettség keletkezéséről - az 5. § (5) bekezdésében rögzített díjmentesség okán - minden év március 31. napjáig kell bevallást tenni.

Adatszolgáltatás

7. § (1) Az Adóhatóság részére az ivóvíz-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a kibocsátó azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.

(2) Az Adóhatóság részére a szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a kibocsátó azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig arról, hogy

a) a kiépített szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés mely ingatlanok esetében történt meg és mely ingatlanok esetében nem történt meg;

b) a rendelkezésére álló adatok szerint – adott esetben - a kiépített szennyvízcsatornára való rákötésnek vannak-e műszaki akadályai.

(3) Az önkormányzati Adóhatóság a talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat kizárólag a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.

(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjmentességben részesülő személyekről az önkormányzati Adóhatóság nyilvántartást vezet.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a Ktdt. 12. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 13/2004. (VII.08.) rendelete és az azt módosító 22/2008. (XII.12.), valamint a 8/2012. (V.25.) rendelet.

(3) Jelen rendeletnek a helyben szokásos módon történő kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.