Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések szolgáltatási díjairól

Hatályos: 2020. 02. 14

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések szolgáltatási díjairól

2020.02.14.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Tahitótfalu község közigazgatási területén megtartott házasságkötésekre az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali helyiség: Tahitótfalu Község Önkormányzat székhelye, a Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4. szám alatt található Községháza épületének díszterme.

b) munkaidőn kívüli házasságkötés: a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 1.4. pontjában meghatározott, a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselőkre irányadó munkarenden kívüli időben történő házasságkötés.

(2) többletszolgáltatás:

1. 1. a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés

1. 2. a munkaidőn kívüli házasságkötés.

Hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályai

3. § Hivatali helyiségben házasságkötést hivatali munkaidőn túl pénteken 12 és 18 óra, szombaton 10 és 18 óra között lehet lebonyolítani.

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályai

4. § (1) Hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés engedélyezhető, amennyiben az esemény helyszíne megfelelően méltóságteljes és biztonságos, ahol biztosítottak a szükséges technikai eszközök. A helyszín és az eszközök biztosítása a házasulók feladata. A házasulóknak biztosítania kell az esemény alatt az anyakönyv és az anyakönyvvezető fölé sátor felhúzását vagy fedett részben való biztonságos tartózkodását.

(2) Hivatali helyiségen kívüli esemény helyszíne lehet különösen: étterem, lakóház kertje stb. ha biztosítják az ünnepélyes rendezvény lebonyolításához szükséges feltételeket. A helyszínt előre meg kell tekinteni. A jegyző a közreműködést megtagadhatja, ha a házasulók a ceremónia ünnepélyes megtartásának feltételeit nem tudják biztosítani.

(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolításakor az anyakönyvi alapiratok biztonságos szállításáért és épségéért az anyakönyvvezető felel.

(4) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés helyszínére az anyakönyvvezető szállításáról, az anyakönyvvezetővel történő előzetes egyeztetés alapján a házasulók kötelesek gondoskodni.

Díjfizetési kötelezettség

5. § (1) A házasságkötésnek a Községháza hivatali helyiségében továbbá a hivatali helyiségen kívül történő szolgáltatásért a házasulók az e rendeletben meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, különösen ha valamelyik házasuló orvosi igazolással alátámasztott súlyos egészségi állapota, mozgásképtelensége miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatali helyiségében való megjelenés.

A házasságkötések szolgáltatási díja

6. § (1) A hivatali helyiségben, munkaidőben a házasságkötés díjmentes.

(2) A házasulók igénye szerint a virágdekoráció díja 5.000,- Ft, a pezsgős köszöntés kellékeinek díja (pezsgő+pohár) 5.000,- Ft, zeneszolgáltatás 5.000,- Ft.

(3) A hivatali helyiségben, munkaidőn kívül történő házasságkötésért 30.000,-Ft díjat kell fizetni.

(4) A külső helyszínen történő házasságkötésért 50.000,-Ft díjat kell fizetni

(5) A díjak tárgyi adómentesek és egy alkalmat tartalmaznak. A díjak a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal bevételét képezik.

(6) A díjat a házasságkötést megelőzően 10 nappal a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárába kell befizetni, melyről a befizető számlát kap. A díj megfizetésének hiányában a házasságkötés nem tartható meg.

Az eseményeken közreműködő anyakönyvvezető díja

7. § (1) Az eljáró anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn túl, a hivatali helyiségben történő rendezvények lebonyolításáért valamennyi általános közreműködési nap után bruttó 15.000,- Ft/esemény külön díjazás illeti meg.

(2) Az eljáró anyakönyvvezetőt a hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolítása esetén, rendezvényenként bruttó 30.000,-Ft összegű díjazás illeti meg.

(3) Az anyakönyvvezető minden hónap 10. napjáig a közreműködés tényleges rendje alapján nyilvántartást készít, melyet a jegyző igazol.

(4) Az anyakönyvvezetőt külön ruházati juttatás illeti meg évente, melynek mértéke a mindenkor illetményalap 200%-a.

Záró rendelkezés

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet előírásait a hatálybalépéskor bejelentett házasságkötési eljárásokban is alkalmazni kell.

(3) Hatályát veszti a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 9/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet.