Tahitótfalu Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.1.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2022. 05. 26

Tahitótfalu Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.1.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról

2022.05.26.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. §. (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1), továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 62. §. (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, 115. §. (3), 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy az alapvető szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében az önkormányzat meghatározza Tahitótfalu Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által működtetett személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokat és azok térítési díjait.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Tahitótfalu község közigazgatási területén élő lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § szerint meghatározott személyekre.

(2) A kérelmező lakcíme az a lakóhely vagy tartózkodásai hely, ahol életvitelszerűen tartózkodik.

(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá az Önkormányzat által fenntartott, alapellátást nyújtó intézményekre, valamint az általuk nyújtott ellátásokban részesülő személyekre.

Hatásköri és általános eljárási rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában használt alapfogalmakat az Szt. 4. § tartalmazza.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetőleg törvényes képviselője kérelmére történik.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti kérelmet – a családsegítés kivételével – a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) jegyzőjéhez kell benyújtani.

(4) Az ellátásokra vonatkozó kérelmeket a hivatal által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell az igénylő személyi adatait valamint az igénybevétel kezdő időpontjának dátumát.

(5) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező jövedelemnyilatkozatát, vagy más, a jogosultsági feltételt igazoló dokumentum másolatát.

(6) A személyi térítési díj kedvezményre való jogosultság a 6. §. (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a megállapodásban kerül rögzítésre.

(7) Az ellátás igénybevétele esetén az önkormányzat képviseletében a polgármester az ellátást igénybe vevővel megállapodást köt.

(8) Az ellátást igénybe vevőkről az ellátást végző nyilvántartást vezet, amelynek tartalmát a szociális törvény határozza meg. A szociális alapszolgáltatásban részesülő személynek, akinek tartását, illetve gondozását tartási vagy öröklési szerződésben vállalták a fenntartó által megállapított mindenkori intézményi térítési díj megfizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett.

(9)

(11) A személyi térítési díjkedvezmény jogosultja – rendkívüli élethelyzetre való tekintettel – kérheti a díj méltányosságból történő elengedését. A méltányosságot igénylő esetben a fizetendő személyi térítési díj elengedéséről Tahitótfalu Község Polgármestere dönt. A méltányossági kérelem a jogosultság fennállása alatt bármikor benyújtható.

Az ellátás megszüntetése

4. § (1) Az ellátás megszűnik:

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

b) a jogosult halálával,

c) határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával kivéve, ha a szolgáltatás időtartamát meghosszabbítják,

d) a megállapodás ellátott, illetve törvényes képviselője általi, indokolás nélküli felmondásával.

(2) Az ellátást biztosító intézmény vezetője felmondhatja a megállapodást, ha:

a) az ellátott az intézmény házirendjét súlyosan megsérti,

b) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető 2 havi személyi térítési díj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,

c) az ellátott jogosultsága megszűnik.

II. Fejezet

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások

5. § (1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás alábbi formáit biztosítja:

a) étkeztetés;

b) házi segítségnyújtás;

(2) Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

a) gyermekjóléti szolgáltatás,

aa) család-és gyermekjóléti szolgálat

b) gyermekek napközbeni ellátása

ba) bölcsőde.

Étkeztetés

6. § (1) Szociális étkeztetés igénybevételére jogosultak azok, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére az étkeztetést tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) Jogosult továbbá az, aki

a) 65. életévét betöltötte,

b) egészségi állapota,

c) fogyatékossága, pszichikai betegsége,

d) szenvedélybetegsége, vagy

e) hajléktalansága miatt étkezéséről más módon gondoskodni nem tud.

(3) A térítési díjat az alábbiak szerint kell megfizetni:

a) akinek havi jövedelme a 100.000,- forintot nem haladja meg, nem kell térítési díjat fizetni

b) akinek havi jövedelme 100.001-150.000,- forint között van, az intézményi térítési díj összegének 50%-át kell fizetni személyi térítési díjként

c) akinek havi jövedelme 150.001,- forint fölött van, az intézményi térítési díj összegének 100%-át kell fizetni személyi térítési díjként.

(4) A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő személy napi jövedelmének étkeztetés esetén a 30 %-át. Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű.

(5) A térítési díj felülvizsgálata évente legalább egy, legfeljebb két 2 alkalommal történhet, melynek során a szolgáltató köteles értesíteni a szolgáltatást igénybevevőt a megállapított új személyi térítési díj összegéről.

(6) Az étkeztetés keretében az Önkormányzat a szociálisan rászorultak számára munkanapokon napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít.

(7) Az étkeztetés igénybevételének lehetséges módozatai:

a) a jogosult gondoskodik az étel elszállításáról;

b) az önkormányzat gondoskodik az étel házhoz szállításáról

Házi segítségnyújtás

7. § (1) A házi segítségnyújtás személyes gondoskodási forma Tahitótfaluban, amit az önkormányzat a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesülettel 2000 Szentendre, Halász u. 1. (a továbbiakban: szolgáltató) kötött feladatellátási szerződés útján lát el.

(2) A házi segítségnyújtásra irányuló kérelmet a szolgáltatóhoz kell benyújtani.

(3) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.

(4) Szociális segítés keretében biztosítani kell:

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,

b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,

d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

(5) Személyi gondozás keretében biztosítani kell:

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,

b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, valamint

c) a szociális segítés szerinti feladatokat.

(6) Az ellátás igénybevételére jogosultak körét a Szt. 63. §-a és a szolgáltató szakmai programja határozza meg.

III. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

8. § (1) A család-és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 40. § szerint, az abban foglaltaknak megfelelően történik.

(2) A családsegítést a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál lehet kérni.

(3) A gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatások igénybevétele ingyenes.

(4) Az Önkormányzat a Gyvt. 39. § és 40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatásokat a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény (2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.) útján biztosítja.

IV. Fejezet

Térítési díjak, térítési díj mérséklése, elengedése

9. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A szociális étkeztetés térítési díjait e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A személyes gondoskodásért fizetésre kötelezettek köre:

a) az ellátást igénybe vevő jogosult,

b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,

c)

d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,

e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy [a c)–e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy] köteles megfizetni [az a)–e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett].

(3) Nem kell térítési díjat fizetni a családsegítés igénybe vételéért, valamint szociális étkeztetés keretében a Szt.-ben, valamint az e rendeletben meghatározottak szerint.

(4) A személyi térítési díjat a díjfizetésre kötelezett személy a megállapodásban rögzített módon köteles megfizetni.

Külön eljárás nélkül és külön eljárás keretében biztosítható ellátások

10. § (1) Az önkormányzat külön eljárás nélkül köteles a személyes gondoskodást nyújtó ellátások bármelyikét biztosítani, ha valamely személy azonnali ellátása halaszthatatlan, a késedelem a rászorulónak életét, testi épségét, egészségét veszélyeztetné, vagy súlyos nélkülözésnek tenné ki. Az ilyen ellátás biztosításáról feljegyzést kell készíteni és az akadály megszűnését követő 8 napon belül az eljárást le kell folytatni.

(2) Az önkormányzat kivételesen – külön eljárás keretében – biztosíthatja az ellátást a következő esetekben:

a) a háziorvos, szakorvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás biztosítása indokolt;

b) az ellátott szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely gyorsított ellátást igényel.

V. Fejezet

11. § (1) Az 5. §. (2) bekezdés ba) alpontjában meghatározott ellátás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő ellátott rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni a Gyvt. által meghatározottak szerint.

(2) Az ellátást igénbybe vevő az általa fizetendő megállapított személyi térítési díjat az 5. §. (2) bekezdés ba) alpontja esetében minden hónap 10. napjáig havonta előre köteles megfizetni a szolgálatatás megkezdésekor megkötött megállapodás alapján.

12. § (1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátására bölcsődét működtet.

(2) A bölcsőde alapellátásként ellátja a Gyvt.-ben valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott feladatokat.

(3) A bölcsőde az alapellátáson túlmenően gyermekfelügyeletet, időszakos gyermekfelügyeletet és játszócsoportot működtet(het).

13. § (1) A bölcsődei alapellátás keretében a gondozásért és az étkezésért térítési díjat kell fizetni.

(2) A gondozás intézményi térítési díja 2.460,-Ft/fő/nap. A bölcsődei gondozásáért fizetendő személyi térítési díj összegét az 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A gondozásért fizetendő személyi térítési díjat teljes hónapra kell fizetni, a bölcsőde nyári zárása időtartamára gondozási díj az adott hónap időarányos összege kerül megállapításra.

(4) A gondozásért fizetendő személyi térítési díj alól mentességet élveznek a Gyvt. 150. § (6) bekezdésében meghatározott személyek.

(5) Az étkezésért fizetendő személyi térítési díj összegét külön rendelet szabályozza.

14. § (1) A bölcsőde működésének részletes szabályait a Tahitótfalui Óvodák, Bölcsőde és Konyha szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

(2) A bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának és bölcsődei szakmai programjának jóváhagyása és módosítása a Képviselő-testület hatásköre.

15. § (1) A bölcsődei ellátás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő törvényes képviselője (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.

(2) A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(3) A kérelem elbírálásáról az intézményvezető - a Gyvt.-ben foglalt szempontok figyelembe vételével - dönt, szükség szerint a védőnőkkel és a házi gyermekorvossal egyeztetve.

(4) A (3) bekezdés szerinti döntésről kérelmezőt írásban az intézményvezető tájékoztatja.

(5) A bölcsődei ellátásra vonatkozó kérelem benyújtásával kapcsolatos részletes szabályokat a bölcsőde szakmai programja határozza meg.

(6) A bölcsődei felvételről szóló elutasító döntés ellen 8 napon belül fellebbezésnek van helye, amit Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága – átruházott hatáskörben - bírál el.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

A rendelet 2021. február 1. napján lép hatályba és egyidejűleg hatályát veszti Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V. 1.) rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról, továbbá Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.17.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról.