Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2024. 05. 10

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2024.05.10.

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy Tahitótfalu község közművelődési életében meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, formáit, az önkormányzat által támogatott közművelődési tevékenységet, építve a községben működő intézményekre, civil szervezetekre, egyéni és közösségi kezdeményezésekre, amelyek Tahitótfalu kulturális életét gazdagítják.

2. §1 A rendelet hatálya kiterjed Tahitótfalu Község Önkormányzata közigazgatási területén a közösségi színtérre, működtetőire és alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

3. § E rendeletben használt fogalmak alatt a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kult. tv.) meghatározott fogalmakat kell érteni.

Az önkormányzat közművelődési feladatai

4. §2 (1) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése érdekében, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosításával az alábbi közművelődési alapszolgáltatást biztosítja:

a) a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszínét a Tahitótfalu Faluház Közösségi Színtérben;

b) a közösségi színtér díjmentes használatát;

c) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain;

d) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat;

e) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése;

f) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.

(2) Tahitótfalu Község Önkormányzata a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-jéig fogadja el.

A helyi közművelődési feladatok ellátásának formája

5. § (1) Az önkormányzat a 4. §-ban meghatározott közművelődési feladatait közösségi színterek biztosításával látja el.

(2) Közösségi színterek: az önkormányzat tulajdonában álló Faluház (2021 Tahitótfalu, Szabadság út 1/a), a Népház földszinti nagyterem (2021 Tahitótfalu, Bajcsy Zs. u. 2.), valamint az Ifjúsági tábor (2021 Tahitótfalu, 0151 hrsz.)

A közművelődési feladatellátás finanszírozása

6. §3 Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az e rendeletben megfogalmazott közművelődési feladatait és az 5. §-ban meghatározott közösségi színterek működését a költségvetési rendeletében meghatározott mértékben finanszírozza. A finanszírozás forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, az önkormányzat saját bevétele, és a pályázati úton elnyerhető támogatás. Az Önkormányzat a közművelődési rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 22/2000. (XII.08.) önkormányzati rendelete.

1

A 2. § a Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § a Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § a Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.