Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

Hatályos: 2024. 03. 13

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

2024.03.13.

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), Tahitótfalu Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételének főösszegét 2.337.649.780 forintban

b) költségvetési kiadásainak főösszegét 2.337.649.780 forintban

c) működési bevételeinek főösszegét 1.432.084.001 forintban

d) működési kiadásainak főösszegét 1.432.084.001 forintban

e) felhalmozási bevételeinek főösszegét 194.500.140 forintban

f) felhalmozási kiadásainak főösszegét 194.500.140 forintban

g) az irányítószervi támogatás összegét 711.065.639 forintban állapítja meg.

3. A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervének kiadásait rovatrend szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervének bevételeit forrásonként a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § Tahitótfalu Község Önkormányzat kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület Tahitótfalu Község Önkormányzat bevételeit forrásonként a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7. § A Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit forrásonként a 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

9. § A Tahitótfalui Óvodák, Bölcsőde és Konyha kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

10. § A Képviselő-testület a Tahitótfalui Óvodák, Bölcsőde és Konyha bevételeit forrásonként a 8. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

11. § A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához nyújtott 2024. évi állami támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adóbevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat által nyújtott támogatási kiadásokat a 11. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat beruházási és fejlesztési támogatásainak előirányzat részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

15. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek 2023. évre engedélyezett létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet tartalmazza.

17. § A Képviselő-testület a 15. melléklet szerint adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

18. § A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 16. melléklet tartalmazza.

19. § Az önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztését a 17. melléklet tartalmazza.

20. § A Képviselő-testület az önkormányzat középtávú tervezését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

21. § A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről késztett előirányzat felhasználási ütemtervet a 19. melléklet szerint állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

22. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére, annak visszavonására a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről és visszavonásáról a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A költségvetés biztonsága érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(6) A polgármester saját hatáskörben jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. A megtett intézkedésekről a polgármester a soron következő képviselő testületi ülésen beszámolni köteles.

23. § A Képviselő-testület a Tahitótfalui Sportegyesület részére a 2021 Tahitótfalu, Dózsa György út 74. szám alatti ingatlan 2024. évre vonatkozó közmű díj 50%-ának elengedésével közvetett támogatást biztosít. A 2024. évi támogatás felső kerete 1.500.000,- Ft.

24. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak vonatkozásában 2024. évben az alábbiakat határozza meg:

a) Köztisztviselői illetményalap 55.000,- Ft.

b) Köztisztviselők béren kívüli juttatás (cafetéria) kerete nettó 200 000 Ft/év/fő.

c) Köztisztviselők részére az összesített bértömegre 10%-os illetménykiegészítést állapít meg 2024. január 01-től, mely fedezetét az éves költségvetés biztosítja.

d) A közalkalmazotti, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban, illetve egyéb jogviszonyban álló munkavállalói részére nettó 200 000 Ft/év béren kívüli juttatást (cafetéria) biztosít. A részmunkaidős munkavállalót, illetve amennyiben a munkaviszonya év közben szűnik meg a juttatás időarányosan illeti meg.

e) A költségvetési szervek vezetői a bérkeret terhére dönthetnek év közben jutalom kifizetéséről, melyet a polgármester hagy jóvá.

25. § Az Önkormányzat szociális rendeletében alkotott, helyben szokásos köztemetési költséget 2024. évben 300.000 Ft-ban állapítja meg.

26. § Az Önkormányzatnál és az önállóan működő intézményeknél 2 évente kell a tárgyi eszköz leltározását elvégezni.

27. § Az Önkormányzat, a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Tahitótfalui Óvodák, Bölcsőde és Konyha, mint önállóan működő költségvetési szervek, külön házipénztárt kezelnek a hatályos jogszabályok szerint.

28. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a fő kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet. A polgármester a tartalék előirányzatát saját hatáskörben 200 ezer forintig módosíthatja, ezen felüli előirányzat módosításról csak a Képviselő-testület dönthet a rendelet módosítása mellett.

29. § Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja.

30. § Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i, illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

31. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének tartalékából a polgármester évente 2.500.000 forinttal szabadon rendelkezhet, melyből esetenként 500.000 forint összeghatárig kiadást engedélyezhet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összegek felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületnek a következő ülésén köteles tájékoztatást adni. A keretösszegen felüli összeget meghaladó felhasználásról a testület határozattal dönt.

(3) Az Önkormányzat költségvetésének település üzemeltetési előirányzaton belül az alpolgármester évente 500.000 forinttal szabadon rendelkezhet, melyből esetenként 100.000 forintos összeghatárig kiadást engedélyezhet.

32. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

33. § A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek, a polgármesterrel történő egyeztetéshez kötötten.

34. § A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók fő előirányzati rovatokon belül.

35. § Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

36. § Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

37. § A kifizetések jogszerűségi ellenőrzését a jegyző végzi.

5. Záró rendelkezések

38. § Ez a rendelet 2024. március 13-án lép hatályba.