Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Hatályos: 2024. 05. 02

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

2024.05.02.

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdés a) pontjában és 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Siófok Város közigazgatási területén belül az Indóház utca-Kinizsi utca- Sió csatorna és a Balaton által körülhatárolt területen található üzletekre és azok üzemeltetőire terjed ki.

2. Hatáskör

2. § (1) Az e rendelet szerinti engedélyezési eljárás lefolytatására és az éjszakai nyitvatartási engedély kiadására átruházott hatáskörben a Siófok Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) jogosult.

(2)1

(3) Az e rendeletben meghatározott rendelkezések betartásának ellenőrzésére a Polgármester a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselőjének útján jogosult.2

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

a)3
b) repohár: többször használható, elmosható, műanyag pohár, melynek használatával mérsékelhető a keletkező hulladékmennyiség, a pohár elhasználódva pedig másodnyersanyagként kezelhető;
c) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) szerinti szeszes ital;
d) üzlet: a Kertv. szerinti üzlet.

4. Az üzletek kötelező zárva tartásának szabályai

4. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen található üzletek 00:00 és 06:00 óra között – az e rendeletben foglaltak kivételével – nem tarthatnak nyitva.

(2) Az (1) bekezdésében meghatározottakat nem kell alkalmazni december 31-én 24 órától az azt követő év január 1-jén 06 óráig.

(3) E rendeletben meghatározott feltételekkel éjszakai nyitvatartási engedély adható az azt kérelmező üzlet üzemeltetőjének a 00:00 és 4:00 óra közötti nyitva tartáshoz.

5. Az éjszakai nyitvatartási engedély

5. § A 00:00 és 4:00 óra közötti nyitva tartáshoz éjszakai nyitvatartási engedély adható arra az üzletre, amelynek üzemeltetője

a) környezeti zaj, illetve rezgés elleni védelemre jogosító szakértői engedéllyel rendelkező személy szakértői véleményével előzetesen igazolja, hogy a zeneszolgáltatást nyújtó hangrendszerbe olyan teljesítményszabályozó, hitelesített eszközt építtetett be, amely a zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló határozatban meghatározott határérték feletti működést nem teszi lehetővé. A teljesítmény szabályzó eszközt (limitert) oly módon kell bekötni, hogy az előírt határérték meghaladásának elérése fizikailag is lehetetlen legyen. A készülék működésének ellenőrzéséről, a beállítás szükség szerinti módosításáról az üzlet üzemeltetője gondoskodik;

b) az általa üzemeltetett befogadóképességgel rendelkező – ideértve a terasz területét is – vendéglátó üzletben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek megfelelő számú, de legalább egy illemhelyet tart fenn a vendégek részére;4

c) vállalja – a terasz területét is beszámítva – 100 négyzetméter alatti alapterületű szeszes italt kimérő, árusító vendéglátó üzlet esetén legalább egy fő, 100 négyzetméter feletti szeszes italt kimérő és árusító üzlet esetében pedig legalább 2 fő biztonsági őr alkalmazását, a közterületen történő alkoholfogyasztás, hangoskodás, szemetelés megakadályozása érdekében, valamint annak megakadályozására, hogy az üzletben megvásárolt, helyben fogyasztandó ételeket, valamint az alkoholmentes- és szeszesitalokat, ne tudja a vendég kivinni a közterületre;

d) üzletében az italkiszolgálást a vendégek részére az egyszer használatos poharak helyett a többször használatos repoharakkal biztosítja;

e) vállalja, hogy az üzlet területén – ideértve az üzlethez tartozó terasz területét is - nem végeznek közterületről látható módon erotikus táncos tevékenységet;

f)5

g) vállalja, hogy az általa üzemeltetett üzlet előtt található magán- vagy önkormányzati tulajdonban lévő járdaszakaszt naponta legalább egyszer magasnyomású takarítógéppel letakarítja, illetve az ellenőrzéssel megbízott személy felszólítására e tevékenységet haladéktalanul elvégzi. Amennyiben a felszólításnak nem tesz eleget, az Önkormányzat az üzemeltető költségén saját maga végezteti el a takarítási tevékenységet.

6. § (1) Nem adható éjszakai nyitvatartási engedély annak az üzemeltetőnek,

a) akinek az Önkormányzattal vagy a Hivatallal szemben bírság-, díj-, adótartozása, vagy bármilyen jogcímen tartozása áll fenn;

b) akinek két alkalommal a kérelme már elutasításra vagy az eljárás megszüntetésre került, a második döntés véglegessé válásától számított hat hónapon belül;

c) aki által üzemeltetett üzletre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj megállapítása miatt az illetékes hatóságnál korlátozó döntés születetett, a döntés véglegessé válásától számított egy éven belül;

d) akinek a részére kiadott éjszakai nyitvatartási engedélyét visszavonták, a döntés véglegessé válásától számított egy éven belül;

e) aki az üzlet 00:00 és 04:00 óra közötti nyitva tartását nem szüntette be a jogszabályban vagy a határozatban megjelölt időpontban annak ellenére, hogy a kiadott éjszakai nyitvatartási engedély megszűnt, vagy visszavonták, e tény megállapítását követő két éven belül;

f) akinek az üzlete 00:00 és 04:00 óra között nyitva van annak ellenére, hogy éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelmet nem terjesztett be, vagy a kérelmet a Polgármester elutasította, e tény megállapítását követő két éven belül.

(2) Az éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelem elbírálása során az üzemeltetőkre vonatkozó (1) bekezdés szerinti előírások vizsgálatánál figyelembe kell venni annak a gazdasági társaságnak a tagjait is, amely által üzemeltetett üzlet éjszakai nyitvatartási engedélyét a Polgármester visszavonta vagy az engedély megszűnt.

7. § (1) Az éjszakai nyitvatartási engedély érvényességi ideje a kérelemben meghatározott időpontig, de legfeljebb egy év időtartamra adható.

(2) Az üzlet az éjszakai nyitvatartási engedély kézhezvételét követően tarthat nyitva 00:00 és 04:00 óra között.

(3) Az üzemeltető éjszakai nyitvatartási engedély hatálya alatt – annak érvényességi idejének változatlansága mellett - kérheti a nyitvatartási idő módosítását azzal, hogy amennyiben csökkenteni kívánja, a Polgármesternek be kell jelenteni az új nyitvatartási idő tartamát és kezdetét, amennyiben meghosszabbítani akarja, az engedély módosítását kell kérni.

(4) Az éjszakai nyitvatartási engedélyt meg kell küldeni a Siófoki Rendőrkapitányság részére.

(5) Az éjszakai nyitvatartási engedély eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát az üzemeltető, vagy annak jogszerű képviselője köteles az üzletben kifüggeszteni.

8. § Az éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon a Polgármester részére kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell:

a) az 5. § a) pontja szerinti, a környezeti zaj, illetve rezgés elleni védelemre jogosító szakértői engedéllyel rendelkező személy által kiadott szakértői véleményt;

b) az üzlet használati jogcímét igazoló okiratokat, amennyiben nem az üzemeltető a kizárólagos tulajdonos;

c) aláírási címpéldányt;

d) amennyiben nem az üzemeltető jár el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást;

e) az üzlethelyiség helyszínrajzát, amely tartalmazza a terasz és az üzletben található illemhely helyének feltüntetését is;

f) az üzletben használt repohárra vonatkozó szerződést.

6. Az éjszakai nyitvatartási engedély megszűnése és visszavonása

9. § (1) Az éjszakai nyitvatartási engedély megszűnik

a) az engedélyben meghatározott idő elteltével;

b) az üzemeltető írásbeli, az engedély megszüntetésére irányuló nyilatkozatának beérkezése napjával;

c) az üzemeltetőnek a kereskedelmi vagy szolgáltatói tevékenység folytatására való jogosultság megszűnésével; vagy

d) az üzemeltető jogutód nélküli megszűnésével.

(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti feltétel bekövetkezését az üzemeltető annak bekövetkezését követő 8 napon belül köteles bejelenteni.

10. § (1) Az éjszakai nyitvatartási engedélyt a Polgármester visszavonhatja, amennyiben ugyanazon engedély hatálya alatt

a) az üzletből a vendégek a közterületre a szeszesitalt kiviszik;

b)6
c) legalább kétszer – jegyzőkönyvben rögzítettek alapján – megállapítást nyer, hogy az üzlet előtt található magán- vagy önkormányzati tulajdonban lévő járdaszakaszt magasnyomású takarítógéppel nem takarította le.
(2) Az éjszakai nyitvatartási engedélyt a Polgármester visszavonja, amennyiben ugyanazon engedély hatálya alatt
a) az üzemeltetőnek az Önkormányzattal, vagy a Hivatallal szemben harminc napot meghaladó lejárt tartozása áll fenn;
b) megállapítást nyer, hogy az éjszakai nyitvatartási engedély kiadása iránti 5.§ a) - e) pontjaiban meghatározott valamely feltétel nem valósult meg, illetve azt nem biztosítja az üzemeltető;
c) az üzemeltető a 9. § (2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget.

11. § (1) Ha az éjszakai nyitvatartási engedély megszűnik, az üzemeltető köteles a 00:00 és 04:00 óra közötti nyitva tartását

a) a 9. § (1) bekezdés a) pont szerinti esetben az engedélyben meghatározott idő utolsó naptári napján;

b) a 9.§ (1) bekezdés b) - d) pontok szerinti esetekben a nyilvántartásból való törlésről szóló értesítés kézhezvételének napján

beszüntetni.

(2) Ha az éjszakai nyitvatartási engedély visszavonásra kerül, az üzemeltető köteles a 00:00 és 04:00 óra közötti nyitva tartását a határozatban megjelölt időponttól beszüntetni.

7. Az éjszakai nyitvatartási engedély nyilvántartása

12. § (1) Az éjszakai nyitvatartási engedéllyel rendelkező üzletekről, illetve azokról az üzletekről és kereskedőkről, amelyeknek az engedélyét visszavonták a Polgármester nyilvántartást vezet.

(2) A Polgármester által vezetett nyilvántartás nyilvános, az Önkormányzat honlapján elérhető.

(3) Ha az éjszakai nyitvatartási engedély megszűnik, vagy visszavonásra kerül, az üzemeltető értesítésre kerül a nyilvántartásból való törlésről.

8. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2024. május 2-án lép hatályba.7

14. § (1) Az e rendelet hatályba lépésekor már jogszerűen működő üzletek az éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelmüket – az e rendeletben meghatározott követelmények teljesítése mellett – a rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül kell beterjeszteni a Polgármester részére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott üzletek éjszakai nyitvatartási engedély nélkül a rendelet hatályba lépését követő 61. naptól 00:00 és 04:00 óra között nem tarthatnak nyitva.8

1

A 2. § (2) bekezdése a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5022/2023/4. számú határozata alapján nem lép hatályba.

2

A 2. § (3) bekezdése a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2024. május 2-ától.

3

A 3. § a) pontja Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 2.) önkormányzati rendelete 5. §-a alapján nem lép hatályba.

4

Az 5. § b) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2024. május 2-ától.

5

Az 5. § f) pontja a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5022/2023/4. számú határozata alapján nem lép hatályba.

6

A 10. § (1) bekezdés b) pontja Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 2.) önkormányzati rendelete 5. §-a alapján nem lép hatályba.

7

A 13. § a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2024. május 2-ától.

8

A 14. § (2) bekezdése a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 2.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2024. május 2-ától.