Mátészalka Város Képviselő-testületének 14/2016(V.5.) önkormányzati rendelete

A közterületi térfigyelő rendszerről

Hatályos: 2024. 03. 27

Mátészalka Város Képviselő-testületének 14/2016(V.5.) önkormányzati rendelete

A közterületi térfigyelő rendszerről

2024.03.27.

Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Mátészalka Város közigazgatási területére terjed ki.

2. § A rendelet célja a közbiztonság és a bűnmegelőzés segítése, erősítése, az állampolgárok biztonságérzetének javítása, növelése, a jogsértések visszaszorítása, a közterületek rendjének elősegítése, az állampolgárok személyi-és vagyonbiztonságának, továbbá a magán és köztulajdon védelme, a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, a közbiztonság, közrend biztosításában részt vevő hatóságok közötti együttműködés erősítése.

3. § (1) Mátészalka Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2. §-ban meghatározott célból Mátészalka közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.

(2) A közterületi térfigyelő rendszer azon, az Önkormányzat tulajdonát képező műszaki eszközök összessége, melyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.

4. § Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével a rendelet 1. mellékletében meghatározott képfelvevők és terület vonatkozásában a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján belül működő közterület-felügyeletet (továbbiakban: közterület felügyelet) jelöli ki.

5. § A közterület-felügyelet részéről eljáró felügyelő a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére és kezelésére, jogszabály alapján hatáskörébe tartozó ügyekben önálló adatkezelői minőségben az azzal készített felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a közterületi térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint jogosult.

6. § A képfelvevők helyét, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölését és meghatározását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

7. § A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének költségeit az önkormányzat a mindenkori éves költségvetésről szóló rendeletében biztosítja.

8. §1 A rendelet 2016. május 16. napján lép hatályba.

1

A „Záró rendelkezések” alcím címét a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.