Tiszabezdéd Község Önkormányzata képviselő testületének 13/2019 (X.4.) önkormányzati rendelete

természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2019. 10. 04- 2020. 03. 30

Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a központi költségvetés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Tiszabezdéd Község Önkormányzata számára.


(2) E rendelet célja, hogy a szociális tüzelőanyag támogatás igénybevételével kapcsolatban a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza.


(3) E rendelet hatálya kiterjed Tiszabezdéd község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen itt tartózkodnak.

2.§ (1) Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen élő, szociálisan rászorulók részére, a téli fűtéshez barnakőszenet biztosít, természetbeni ellátás formájában.


(2) Szociális tüzelőanyag támogatásban részesíthető:

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85 500 Ft-ot), egyedül állóak esetében 400 %-át (114 000 Ft-ot),

b) a háztartás egyik tagjának sincs vagyona,

c) lakóházát tűzifával és szénnel fűti.


(3) A kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) települési támogatásra jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.


(4) Háztartásonként legfeljebb 10 q barnakőszén biztosítására kerülhet sor.


(5) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra egy jogosultnak állapítható meg,  függetlenül a lakásban élő személyek számától.


(6) Abban az esetben, ha az egy főre jutó jövedelem meghaladja az e rendeletben meghatározott összeget, a bizottság indokolt esetben méltányosságot gyakorolhat.

3.§ (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.


(2) A kérelmeket 2019. október 31. napjáig lehet benyújtani a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatalba. A határidő elmulasztása jogvesztő.


(3) A kérelmek elbírálásra a Szociális és Ügyrendi Bizottság hatásköre, aki a támogatásról a kérelem beérkezését követő ülésén, legkésőbb 2019.  november 15.  napjáig dönt.

4.§ Ez a rendelet 2019. október 04. napján lép hatályba és 2020. március 31-én hatályát veszti.
Daku Attila                                                                           Dr. Szép Béláné

polgármester                                                                        jegyző


Kihirdetési Záradék!

Kihirdetés napja: 2019. október 04.

                                                                                                                     Dr. Szép Béláné

                                   jegyző