Tiszabezdéd Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2019 (X.4.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról

Hatályos: 2019. 10. 04


Tiszabezdéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 59. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 39. §-a értelmében a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya


1. § A rendelet célja, hogy a tanyagondnoki szolgálat szabályozott keretek között biztosítsa az egyéb belterületi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítését, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást, továbbá segítse az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítését.

2. § (1) A rendelet hatálya Tiszabezdéd község belterületén a Kiss E.  utca és az Árpád és a

Toldi utca területén életvitelszerűen tartózkodó személyekre terjed ki.

(2) A község területén egy tanyagondnoki szolgálat működik, aki ellátja a rendeletben foglalt valamennyi feladatot.

3. § (1) A tanyagondnoki szolgálat az általa ellátott feladatokat térítésmentesen végzi.

(2) A tanyagondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó feladatokat kell ellátnia.

(3) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó kiegészítő- és közvetett szolgáltatási

feladatokat a tanyagondnoki szolgálat csak akkor láthatja el, ha azok az alapellátási

feladatok ellátását nem veszélyeztetik.


2. A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok


4. § A tanyagondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes

   szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül:

a) a közreműködés

    aa) az étkeztetésben,

    ab) a házi segítségnyújtásban,

    ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így

    ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,

    bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

    bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;

c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása.

5. § (1) Az étkeztetésben való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat házhoz szállítja

 a szociális étkeztetésben részesülők ebédjét.

(2) Az étel házhoz szállításáért külön díjat nem kell fizetni akkor sem, ha az étkeztetés

térítési díjának meghatározásakor a szállítási költséget nem vették figyelembe.

(3) A tanyagondnok a szünidei gyermekétkeztetésben is közreműködik.


6. § A házi segítségnyújtás tekintetében a tanyagondnoki szolgálat közreműködik a

rászorulók részére

a) a napi bevásárlásban,

b) a helyi boltban be nem szerezhető egyéb áruk beszerzésében.


7. § (1) A tanyagondnoki szolgálat közreműködik a közösségi és szociális információk

szolgáltatásában, segíti az önkormányzat, a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal, az

egyéb intézmények, szervezetek és a lakosság közötti kapcsolattartási feladatok végzését.

(2) A tanyagondnoki szolgálat a lakosságtól érkező, az önkormányzatot érintő közérdekű

kérdéseket, javaslatokat, egyéb információkat az illetékes szerv, hatóság felé haladéktalanul

továbbítja.

8. § (1) A betegek háziorvoshoz, illetve egyéb egészségügyi intézménybe történő

szállításában való közreműködést a tanyagondnoki szolgálat az érintett személy –

lakóhelyétől az intézményig, majd az intézménytől a lakóhelyig – történő szállításával

biztosítja.

(2) A tanyagondnok az (1) bekezdésben megjelölt tevékenységet a polgármester utasítása

 alapján látja el.


9. § A tanyagondnoki szolgálat közreműködik a gyógyszerkiváltásban és a gyógyászati

segédeszközökhöz való hozzájutásban.


10. § A tanyagondnoki szolgálat a gyermekszállítási feladatokat az intézményvezetők által

jelzett igények alapján látja el.

            3.A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó kiegészítő feladatok

11. § A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó kiegészítő feladatnak minősülnek a

lakossági szolgáltatások, így

a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) beszerzési, javítási feladatok végzése,

d) egyéb személyszállítási feladatokban való közreműködés,

e) az önkormányzati munka levelek, szórólapok kézbesítésével, a hirdetmények közlésével

való segítése.

12. § (1) A tanyagondnoki szolgálat közreműködik a település közigazgatási határain belül

az önkormányzati rendezvényre történő személyszállításban.

(2) Az önkormányzati rendezvényre történő személyszállítás történhet meghatározott

gyülekező helyről, lakóházaktól a rendezvényre és a rendezvényről meghatározott gyülekező

helyre, lakóházakhoz.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő feladatot a tanyagondnoki szolgálat a polgármester utasítása

 alapján látja el.


13. § A tanyagondnoki szolgálat az egyéni hivatalos ügyek intézését és a lakossági igények

továbbítását segíti.


14. § A beszerzési, javítási feladatokban való közreműködést a tanyagondnoki szolgálat

a) az önkormányzat számára az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges anyagok

   beszerzésével,

b) az önkormányzat műszaki eszközeinek meghibásodása esetén az eszköz javítását végző

szervezethez történő eljuttatásával és visszaszállításával biztosítja.

4. A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetett szolgáltatási feladatok


15. § Az önkormányzati feladatok megoldását segítő közvetett szolgáltatások

a) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

b) a tanyagondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása.

16. § (1) A tanyagondnoki szolgálat közreműködik a lakosság közérdekű, önkormányzati

információkkal történő ellátásában.

(2) A tanyagondnok ellátja a szolgálat működésével kapcsolatos teendőket, gondoskodik a

tanyagondnoki gépjármű szervizeltetéséről, tisztításáról, téli-nyári abroncsainak

cseréltetéséről és a szolgálat zavartalan működéséhez szükséges egyéb teendők ellátásáról.


17. § A polgármester a tanyagondnokot egyéb, a szociális igazgatásról és szociális

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-ának rendelkezéseivel összhangban lévő feladat

elvégzésére is utasíthatja.


5. A tanyagondnoki szolgálat feladatinak ellátása


18. § (1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a tanyagondnok a

szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével látja el.

(2) A tanyagondnoki szolgálat feladatait a tanyagondnok a jelen rendelet szabályai, a szakmai

 program, valamint munkaköri leírása és a polgármester iránymutatása, utasítása szerint látja

 el.

(3) A tanyagondnok a feladatait a személyi irataiban számára meghatározott munkarend

szerinti időben köteles ellátni.

(4) A tanyagondnokot szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradás esetén

helyettesíteni kell. A helyettesítéséről külön megállapodás alapján a polgármester

 gondoskodik.
6. Záró rendelkezések


19. § (1) Ez a rendelet 2019. október 04. napján lép hatályba.


Daku Attila                                                                                           Dr. Szép Béláné

polgármester                                                                                                  jegyzőKihirdetési Záradék!

Kihirdetés napja: 2019. október 04.

                                                                                                                    Dr. Szép Béláné

                                                                jegyző