Tiszabezdéd Község Önkormányzata képviselő testületének 15/2019 (X.31.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2016. (XII.09.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 31- 2019. 10. 30

Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1.§  A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2016. (XII.09.) önkormányzati rendeletet 21. §-a az alábbiak szerint módosul:

21. §

(1) A képviselő-testület két állandó bizottságot, Pénzügyi Bizottságot és Szociális és Ügyrendi Bizottságot hoz létre.

(2) A Pénzügyi Bizottság 3 tagból áll, a bizottság elnöke és két tagja önkormányzati képviselő.

(3) A Szociális és Ügyrendi Bizottság 3 tagból áll, a bizottság elnöke és egy tagja önkormányzati képviselő, egy tagja nem önkormányzati képviselő.

(4) Az önkormányzat által létrehozott bizottságok elnökét és tagjait a képviselő-testület választja meg.

(5) A bizottságok feladat-és hatáskörét jelen rendelet 2. § (6) és (7) bekezdése határozza meg.

(6) A bizottságok ülését a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A bizottság elnökének tartós akadályoztatása esetén ezt a feladatot a legidősebb bizottsági tag látja el.

(7) A Képviselő-testület egyes feladatainak ellátására ideiglenes bizottságot is létrehozhat.”

2. § Ez a rendelet 2019. október 31. napján 14 óra 45 perckor lép hatályba és a hatálybalépést

       követő napon hatályát veszti.Daku Attila                                                                                                Dr. Szép Béláné

polgármester                                                                                             jegyző


                                                             

Kihirdetési Záradék!

Kihirdetés napja: 2019. október 31.

                                                                                                                    Dr. Szép Béláné

                                                                 jegyző