Tiszabezdéd Község Önkormányzata képviselő testületének 17/2019 (XII.18.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Hatályos: 2020. 04. 30- 2020. 04. 29

Tiszabezdéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdése, valamint 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testület tagjaira – a polgármester, alpolgármester kivételével -  és a bizottság nem képviselő tagjára.


2.§ A helyi önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai részére az alábbi összegű tiszteletdíjat állapítja meg:

a) a helyi önkormányzati képviselők havi tiszteletdíja (alapdíja) havi bruttó 25.300 Ft,

b) Azon képviselők tiszteletdíja, akik egyben valamely bizottság tagjai, havi bruttó 36.300 Ft,

c) A bizottsági elnökök tiszteletdíja havi bruttó 41.400 Ft,

d) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi bruttó 30.000 Ft.


3.§ Ha a képviselő a képviselő-testület, vagy a bizottság esedékes ülésén nem jelenik meg és távolmaradását az ülést megelőzően a polgármesternek, a bizottság elnökének nem jelenti be, az adott hónapra járó tiszteletdíját 20 %-kal csökkentett mértékben kell folyósítani

4.§ Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és 2020. április 30. napjával hatályát veszti.

5.§ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 17/2006. (XII. 21.) önkormányzati rendelet.


Daku Attila sk.                                                                                  Dr. Szép Béláné sk.

polgármester                                                                                     jegyző


Kihirdetési Záradék!

Kihirdetés napja: 2019. december 18.

                                                                                                                    Dr. Szép Béláné

                      jegyző