Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város területén található lakóépületek homlokzati felújításának és lakóépületek rehabilitációjának támogatásához kapcsolódó feladatok ellátásáról, lakóépület homlokzat-felújítási és lakóépület rehabilitációs alap létrehozásáról

Hatályos: 2010. 05. 21

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város területén található lakóépületek homlokzati felújításának és lakóépületek rehabilitációjának támogatásához kapcsolódó feladatok ellátásáról, lakóépület homlokzat-felújítási és lakóépület rehabilitációs alap létrehozásáról

2010.05.21.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jászfényszaru város területén található lakóépületek homlokzati felújításainak és lakóépületek rehabilitációjának támogatása érdekében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 6. § (1). b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Jászfényszaru Város területén található természetes személyek tulajdonában lévő lakóépületekre, azok tulajdonosaira (továbbiakban: pályázó) terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása során:

1. akcióterület: Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.0 (I.13.) határozatával jóváhagyott Integrált Városfejlesztési Stratégia (Továbbiakban: IVS) akcióterületi tervében egyértelműen lehatárolt és nevesített terület, amelyet a Képviselő-testület komplex fejlesztésre, illetve rehabilitációra jelölt ki;

2. Alvég akcióterület: az IVS akcióterületi tervében egyértelműen lehatárolt és nevesített terület, amelyet Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete szociális célú rehabilitációra jelölt ki.

3. lakóépület homlokzat felújítás: meglévő lakóépületek homlokzatfelület színezése, a felületképzés megváltoztatása;

4. lakóépület korszerűsítés: meglévő épületek korszerűsítése, felújítása (jókarbantartása), az épület biztonságos és rendeltetésszerű használatra alkalmasságának javítása, üzembiztosságának növelése érdekében. Fűtés korszerűsítés, fürdőszoba kialakítás, vízbekötés, szennyvízbekötés, nyílászáró csere, tetőhéjazat javítás.

5. lakóépület rehabilitáció: meglévő lakóépület olyan korszerűsítése, felújítása, melynek során az érintett lakóépület értéke a kornak megfelelő színvonalra emelhető;

6. szociális célú rehabilitációs terület: a város társadalmilag és általában fizikailag is lermolott, területileg szegregált vagy szegregációval fenyegetett részeinek megújítására irányuló integrált rehabilitációs beavatkozás, mely komplex eszközrendszer alkalmazásával a helyben élő lakosság életkörülményeinek és életesélyeinek javítását tűzi ki célul.

7. Történelmi városmag akcióterület: az IVS akcióterület tervében egyértelműen lehatárolt és nevesített terület, amelyet Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete komplex fejlesztésre jelölt ki;

Az önkormányzat által támogatott célok

3. § (1) Jászfényszaru város területén található lakóépületek homlokzat felújításának és rehabilitációjának támogatása, a város elavult lakóépület állományának megújítása érdekében.

(2) Kiemelten támogatott célok IVS-nek megfelelően:

a) a Történelmi városmag akcióterületen az egységes arculatú városkép kialakítása, vonzó városkép megteremtése, a városi arculat javítása.

b) az Alvég akcióterületen lakóépületek rehabilitációja, a hátrányos helyzetű területek felzárkóztatása.

A támogatás forrása, formája, mértéke

4. § (1) A támogatás forrása jelen rendelettel, az IVS alapján kettős céllal létrehozott homlokzat felújítási és lakóépület rehabilitációs alap. Mértéke 2010 évben 5 000 000 Ft., melyet a továbbiakban évente Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mindenkori költségvetési rendeletében hagy jóvá.

(2) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás

(3) A támogatás a pályázat elbírálásakor meghatározott összeg, melynek mértéke

a) a tervezett homlokzat felújítás összköltségének 30 %-a, de legfeljebb a 300.000 Ft, amennyiben az érintett lakóépület a város kiemelt Történelmi Városmag akcióterületén található a tervezett homlokzat felújítás összköltségének 40 %-a, de legfeljebb 400.000 Ft lehet.

b) a tervezett lakóépület rehabilitáció (korszerűsítés) összköltségének 30 %-a, de legfeljebb 600.000 Ft, amennyiben az érintett lakóépület a lakóépület rehabilitáció összköltségének 40 %-a, de legfeljebb 800.000 Ft lehet.

A pályázat benyújtási határideje, helye, mellékletei

5. § (1) A pályázati kiírást a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és Jászfényszaru város honlapján kell közzétenni minden év március 15-ig. A pályázatot Jászfényszaru Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjánál lehet benyújtani, 3 példányban, évente egy alkalommal, minden év április 15-ig. a pályázati kiírásban meghatározottak szerint.

(2) A pályázathoz csatolni kell:

a) a következő műszaki adatokat:
1. állapotrögzítő fotódokumentációt, műszaki leírást,
2. tervezett részletes felújítási tervet (műszaki leírást, alaprajzot, homlokzati rajzot és színezési rajzot),
3. mértkimutatás alapján készített tételes tervezői/kivitelezői költségvetést indoklással,
4. tulajdonosi jogosultság igazolását. (egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, adás-vételi szerződés),
5. a hatóság nyilatkozatát arról, hogy a tervezett felújítási munka nem építési engedély köteles tevékenység.
b) a következő pénzügyi adatokat:
1. a pályázó rendelkezésére kell, hogy álljon a tervezett felújítás költségeinek 70 %-a, a kiemelt akcióterületen (Történelmi Városmag akcióterület, Alvég akcióterület) a tervezett felújítás költségeinek 60 %-a.
2. A pályázó köteles büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni arról, hogy az igazolt önrész elkülönítve áll rendelkezésre, melyet a pályázattal egyidejűleg vagy pénzintézeti kötelezettség vállalásával, vagy saját bankszámla kivonatával, vagy ezek kombinációjával igazol.
(3) A pályázat egyéb feltételei:
a) A pályázó köteles büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni arról, hogy a kérelemmel érintett lakóépületre azonos jogcímen 5 éven belül ezen alapból támogatást nem vett igénybe.
b) A pályázónak vállalnia kell az érintett lakóépületre a pályázaton elnyert támogatás folyósításával egyidejűleg elidegenítési tilalom bejegyzését 5 éves időtartamra. Az 5 éven belüli elidegenítésre kizárólag Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulásával, a támogatás összegének visszafizetése után kerülhet sor.
c) Támogatásban az a kérelmező részesíthető, akinél az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát

A pályázatok elbírálásának szempontjai

6. § (1) A pályázatokat a Településfejlesztési Bizottság javaslatára Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, minden év május 30-g, a következő szempontok alapján:

a. A benyújtott pályázat tartalmi és alaki megfelelősége.
b. A benyújtott tételes költségvetés és tervek megalapozottsága.
c. Jövedelemviszonyok vizsgálata
d. A pályázók közül előnyben részesül az a pályázó
1. akinek lakóépülete a kiemelt akcióterületeken található,
2. aki az előírt minimális önerőnél igazoltan nagyobb mértékű önerővel rendelkezik,
3. akinek tehermentes az ingatlana.

A pályázat lebonyolítása

7. § (1) Hiányosan beadott pályázat esetén a Pénzügyi Csoport hiánypótlásra hívja fel a pályázót, melynek határideje a felhívástól számított 15 nap. A hiánypótlás elmulasztása a pályázat elutasítását vonja maga után.

(2) Az elbírálás utáni döntésről a pályázók értesítést kapnak.

(3) Kedvező elbírálás esetén a nyertes pályázónak Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületével támogatási szerződést kell kötnie az írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül, ellenkező esetben a támogatástól elesik. A támogatási szerződést Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a Polgármester írja alá.

(4) A támogatás folyósítása egy részletben akként történi, hogy a pályázó által bejelentett 50 % készültségi fok és a helyi építési hatóság felülvizsgálata után, a támogatás teljes összegét a Pénzügyi Csoport a pályázó által a támogatási szerződésben meghatározott számlaszámra átutalja.

(5) A folyósítással egyidejűleg a támogatással érintett ingatlanra a Földhivatalnál az 5 év időtartamra szóló elidegenítési tilalom bejegyzésre kerül Jászfényszaru Város Önkormányzata javára.

(6) A kivitelezési munkák kezdését a pályázónak be kell jelentenie, a munkákról a kivitelezőnek építési naplót kell vezetnie.

(7) A támogatás összege abban az esetben sem nő, ha apályázónak a beruházás megvalósítása során a pályázatban megjelölthöz képest többletköltségei merülnek fel. Ezt a pályázónak saját forrásából kell finanszírozni.

(8) A munkák befejezését a pályázónak be kell jelentenie.

(9) A támogatás csak a pályázatban megjelölt és jóváhagyott felújítási és korszerűsítési munkákra használható fel, a támogatási szerződés megkötését követő 1 éven belül.

(10) A felújítási tervtől való eltérés, valamint a támogatás 1 éven belül fel nem használása, a munkák el nem végzése felhatalmazza a Pénzügyi Csoportot, hogy a szerződés felmondását kezdeményezze a Polgármesternél. A felmondás a folyósított támogatás 60 napon belüli visszafizetésének kötelezettségét vonja maga után.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Dr. Voller Erika jegyző