Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről

Hatályos: 2015. 01. 16- 2015. 02. 05

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: TeTv.) 41. § (3) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések


1. §


A rendelet hatálya Tiszaörs községben lévő önkormányzat tulajdonában álló, működő  temetőre terjed ki, ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi

kötelezettségét teljesíti.

A köztemető helye: tiszaörsi 031/3 és 031/6 hrsz, összesen 1 ha 4377 m2 területen.

2. §


(1) Az 1. § alatti temető tulajdonosa Tiszaörs Községi Önkormányzat.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló temető fenntartását és üzemeltetését Tiszaörs Községi Önkormányzat biztosítja.

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra-használatbavétele


3. §


A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újra használatba vételére a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

Temetési helyek


4. §


(1) A temetési helyek elhelyezkedésére vonatkozó térképet a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(2) A köztemetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre:

            a) egyes sírhelyek

            b) kettő sírhelyek

            c) közös sírhelyek, sírboltok

(3) Az elhamvasztott halottak hamvait tartalmazó urnát a megváltott sírhelyre lehet temetni.

(4) A sírgödör mélysége a talaj- és egyéb viszonyoktól függően minimum 200 cm. Koporsóban történő rátemetés esetén a sírhelyet szükség szerint úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységre kerüljön.

(5) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni.

(6) Az egyes sírhely 240 cm hosszú és 140 cm széles.

A kettős sírhely hossza és szélessége 250 x 180 cm

A sírok egymástól 80 cm távolságra kell elhelyezni.

A sír-sorok közötti távolság 1 m.

A sírhelytáblák közötti távolság 3 m.

(7) Az urna földbe temetése esetén a (6) bekezdés szerinti sírhelyet kell váltani, az urnát 1 m mélységben kell elhelyezni.

(8) Sírbolt legalább 2 koporsó elhelyezését biztosító temetési hely, melyet az építési és egyéb szabályok megtartásával  építési engedély  alapján lehet építeni.

(9) A temetési helyen elhelyezett sírjel a temetési helynél nagyobb területet nem foglalhat el.

Közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad.

A sírjel magassága a helyben szokásos lehet, magasabb síremlék elhelyezését, a tervezett méreteit az építési hatóságnak a temető üzemeltetőjének útján be kell jelenteni. Amennyiben a hatóság 15 napon belül nem nyilatkozik, egyetértését kell vélelmezni.


A szociális temetés


4/A. §


(1) A szociális temetés céljára szociális parcellát, temetkezési helyet a tiszaörsi 031/3 és 031/6 helyrajzi számon fekvő köztemetőben kell kijelölni.

(2) A települési önkormányzat nevében az eltemettetésre kötelezett szociális temetés lehetőségéről szóló értesítési feladatot a jegyző a közös önkormányzati hivatal közreműködésével köteles ellátni. Az értesítéssel együtt, a gyorsabb ügyintézés céljából megküldi a szociális temetés iránti kérelem nyomtatványt is.

(2) A képviselőtestület a jegyzőre ruházza a szociális temetésre való jogosultság megállapításával kapcsolatos feladat- és hatásköreit. A szociális temetés iránti kérelmet haladéktalanul el kell bírálni. A döntésről határozatot kell hozni. A szociális temetésre való jogosultságot megállapító határozatnak tartalmaznia kell az eltemettető, és ha vannak a személyes közreműködők jogait és kötelezettségeit. Ez a határozat az alapja a szociális temetés megszervezése érdekében tett intézkedéseknek, kötelezettségvállalásoknak.

(3) A képviselőtestület a jegyzőre ruházza a szociális temetés megszervezése érdekében a TeR 17/B. §-ban meghatározott feladatok ellátási kötelezettségét, valamint feljogosítja a jegyzőt a szociális temetés során az önkormányzat nevében történő egyéb szervezési, és lebonyolítási feladatok ellátására.

(4) A jegyző, a szociális parcella kijelölésével érintett köztemető üzemeltetője, valamint az eltemettető folyamatos kapcsolatot tart a szociális temetés megszervezése és lebonyolítása érdekében. A tájékoztatási kötelezettség kiterjed különösen:

a) a temetés megszervezéséhez szükséges okmányok átadás-átvételére,

b) a sírhely meghatározására,

c) a szállítás koordinálására,

d) a temetési kellékek büntetés-végrehajtási szervtől történő átvételére, a temetésig való tárolására, majd a temetésre történő rendelkezésre bocsátására,

e) a személyes közreműködők nyilatkozat tételére, a személyes közreműködők személyében történő változásra,

f) a temetőben a személyes közreműködés keretében végzett egyes tevékenységek, munkavégzés tervezett és tényleges időpontjára,

g) a személyes közreműködők tevékenységének ellenőrzése során tett olyan megállapításra, mely alapján az üzemeltető, illetve az önkormányzat intézkedése indokolt.

(5) A jegyző köteles a szociális temetés megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok nyomon követése érdekében nyilvántartást vezetni.

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama


5. §


(1) Az elhunytat az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell

      temetni.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

            a) egyes sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,     b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,

            c) sírbolt esetén 60 év.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, melynek legrövidebb időtartamára a (2) bekezdésben foglaltak az irányadók.

(4) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni, melynek mértéke:

            a) egyes sírhely:                       1.000,-Ft

            b) páros sírhely:                       2.000,-Ft

            c) sírbolt:                                 3.000,-Ft


A temető fenntartása és üzemeltetése


 6. §


(1) Tiszaörs Községi Önkormányzat a temető fenntartói jogosítványa keretében a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról szükség szerinti felújításáról maga gondoskodik.

(2) A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott díjat kötelesek az önkormányzat házi pénztárába befizetni a temetkezési szolgáltatást követő 8 napon belül.

A temető infrastrukturális létesítményei


7. §


A köztemetőt fenntartó tulajdonos önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához az alábbi építményekkel, közművekkel, egyéb tárgyi és infrastrukturális feltételekkel rendelkezik:

            a) ravatalozó (bonchelyiség, hűtő-helyiség, ravatalozó helyiség)

            b) vezetékes ivóvíz

A temető üzemeltetése


8. §


(1) Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. Ezen kívül minden temetői tevékenységet be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének.

(2) A temetőben munkát végző vállalkozó (kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató, stb.) tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani. Tevékenységük gyakorlása során a temető látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják.

Temetők rendje


9. §


A temető látogatók tájékoztatását a temető bejáratánál elhelyezett tábla szolgálja (nyitva tartás, hivatalos ügyek intézésének helye, stb.).


(1) A temetőben és közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.

(2) A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.

(3) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

(4) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.

(5) Kutyát - a vak-vezető kutya kivételével - a temetőbe bevinni tilos.

(6) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani.

(7) A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni csak az üzemeltető engedélyével szabad. A mozgássérülteket parkolási engedélyük feljogosítja a temetőbe való behajtásra.

(8) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos.

(9) ) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A temetőben keletkezett hulladék elszállításáról szükség szerint Tiszaörs Községi Önkormányzat gondoskodik.

(10) A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos.

Záró rendelkezések(1) Ez a rendelet 2000. szeptember 1-én lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 6/1991. (IV. 16.) illetve 6/2000. (III. 21.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.