Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről

Hatályos: 2021. 02. 01- 2023. 03. 30

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: TeTv.) 41. § (3) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések


1. §


A rendelet hatálya Tiszaörs községben lévő önkormányzat tulajdonában álló, működő  temetőre terjed ki, ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi

kötelezettségét teljesíti.

A köztemető helye: tiszaörsi 031/3 és 031/6 hrsz, összesen 1 ha 4377 m2 területen.

2. §


(1) Az 1. § alatti temető tulajdonosa Tiszaörs Községi Önkormányzat.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló temető fenntartását és üzemeltetését Tiszaörs Községi Önkormányzat biztosítja.

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra-használatbavétele


3. §


A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újra használatba vételére a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

Temetési helyek


4. §


(1) A temetési helyek elhelyezkedésére vonatkozó térképet a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(2) A köztemetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre:

            a) egyes sírhelyek

            b) kettő sírhelyek

            c) közös sírhelyek, sírboltok

(3) Az elhamvasztott halottak hamvait tartalmazó urnát a megváltott sírhelyre lehet temetni.

(4) A sírgödör mélysége a talaj- és egyéb viszonyoktól függően minimum 200 cm. Koporsóban történő rátemetés esetén a sírhelyet szükség szerint úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységre kerüljön.

(5) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni.

(6) Az egyes sírhely 240 cm hosszú és 140 cm széles.

A kettős sírhely hossza és szélessége 250 x 180 cm

A sírok egymástól 80 cm távolságra kell elhelyezni.

A sír-sorok közötti távolság 1 m.

A sírhelytáblák közötti távolság 3 m.

(7) Az urna földbe temetése esetén a (6) bekezdés szerinti sírhelyet kell váltani, az urnát 1 m mélységben kell elhelyezni.

(8) Sírbolt legalább 2 koporsó elhelyezését biztosító temetési hely, melyet az építési és egyéb szabályok megtartásával  építési engedély  alapján lehet építeni.

(9) A temetési helyen elhelyezett sírjel a temetési helynél nagyobb területet nem foglalhat el.

Közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad.

A sírjel magassága a helyben szokásos lehet, magasabb síremlék elhelyezését, a tervezett méreteit az építési hatóságnak a temető üzemeltetőjének útján be kell jelenteni. Amennyiben a hatóság 15 napon belül nem nyilatkozik, egyetértését kell vélelmezni.


A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama


5. §


(1) Az elhunytat az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25,

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,

c) sírbolt esetén 60 év,

d) egyes urnahely esetén 15 év,

e) páros urnahely esetén az utolsó urna elhelyezésének napjától számított 15 év.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, melynek legrövidebb időtartamára a (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltak az irányadók. Urnahely rendelkezési jog meghosszabbításának legrövidebb időtartama 1 év.

(4) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni, melynek mértéke:


Temetési hely típusa

Rendelkezési díj

Rendelkezési díj hosszabbítása

a) egyes sírhely:

1.000 Ft

1.000 Ft/25 év

b) páros sírhely:

2.000 Ft

2.000 Ft/25 év

c) sírbolt:

3.000 Ft

3.000 Ft/60 év

d) egyes urnahely:

15.000 Ft

1.000 Ft/ év

e) páros urnahely:

30.000 Ft

2.000 Ft/ év

A temető fenntartása és üzemeltetése


 6. §


(1) Tiszaörs Községi Önkormányzat a temető fenntartói jogosítványa keretében a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról szükség szerinti felújításáról maga gondoskodik.

(2) A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott díjat kötelesek az önkormányzat házi pénztárába befizetni a temetkezési szolgáltatást követő 8 napon belül.

A temető infrastrukturális létesítményei


7. §


A köztemetőt fenntartó tulajdonos önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához az alábbi építményekkel, közművekkel, egyéb tárgyi és infrastrukturális feltételekkel rendelkezik:

            a) ravatalozó (bonchelyiség, hűtő-helyiség, ravatalozó helyiség)

            b) vezetékes ivóvíz

A temető üzemeltetése


8. §


(1) Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. Ezen kívül minden temetői tevékenységet be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének.

(2) A temetőben munkát végző vállalkozó (kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató, stb.) tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani. Tevékenységük gyakorlása során a temető látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják.

Temetők rendje


9. §


A temető látogatók tájékoztatását a temető bejáratánál elhelyezett tábla szolgálja (nyitva tartás, hivatalos ügyek intézésének helye, stb.).


(1) A temetőben és közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.

(2) A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.

(3) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

(4) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.

(5) Kutyát - a vak-vezető kutya kivételével - a temetőbe bevinni tilos.

(6) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani.

(7) A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni csak az üzemeltető engedélyével szabad. A mozgássérülteket parkolási engedélyük feljogosítja a temetőbe való behajtásra.

(8) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos.

(9) ) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A temetőben keletkezett hulladék elszállításáról szükség szerint Tiszaörs Községi Önkormányzat gondoskodik.

(10) A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos.

Záró rendelkezések(1) Ez a rendelet 2000. szeptember 1-én lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 6/1991. (IV. 16.) illetve 6/2000. (III. 21.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.