Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2013. 12. 17- 2014. 05. 30

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendeletének végrehajtására a következőket rendeli el:


I. A támogatásra vonatkozó általános szabályok


A rendelet célja, hatálya


1. §

(1) A helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Tiszaörs Önkormányzat számára.


(2) A képviselőtestület természetbeni juttatásként az arra rászoruló személyek részére tűzifát biztosít. A juttatást a képviselőtestület a BM rendelet alapján biztosított támogatás erejéig nyújtja.


(3) E rendelet hatálya kiterjed Tiszaörs település közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.A támogatás jogosultsági feltételei


2. §

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít annak a személynek, aki

  1. Lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
  2. Rendszeres szociális segélyben részesül, vagy
  3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, vagy
  4. Közgyógyellátásra jogosult, vagy
  5. 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
  6. Ápolási díjra jogosult, vagy
  7. 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy
  8. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket


(2) A kérelmező jövedelme, illetve a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum összegének 200 %-át.


(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
3. §

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.


A támogatás igénylésének eljárási szabályai


4. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén (5362 Tiszaörs, Hősök tere 5.) lehet benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása a Társadalompolitikai Bizottság hatáskörébe tartozik.

(4) Jogosultanként maximum 5 m3 tűzifa adható.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult az e rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


5. §

A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet 1. melléklete szerint az Önkormányzat számára megállapított kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek – el kell utasítani.


II. Záró rendelkezések


6. §

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és 2014. május 31. napján hatályát veszti.
1. melléklet a 14/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez


Kérelem

........................................................  (név) (szül. hely és idő: ........................................ )

Tiszaörs,……………………………….…… u. ……………..  sz. alatti lakos kérem, hogy részemre szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.

A tűzifa támogatásra jogosult vagyok mert:*

a) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult

b) rendszeres szociális segélyben részesülők

c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők

d) közgyógyellátásra vagyok jogosult

e) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek

f) 65 éven felüli egyedülélő nyugdíjas vagyok,

g) ápolási díjra vagyok jogosult

h) 3 vagy annál több gyermeket nevelek, gyermekeim adatai:

Gyermek neve

Gyermek születési ideje

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lakásomat vegyes tüzeléssel (fa, szén) fűtöm.


Tiszaörs, 2013. ………………………………………..

……………………………………

                  KérelmezőJövedelem nyilatkozat

A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók:

(Név, születési hely, idő)

(1) …......................................................................................................................................................

(2) …......................................................................................................................................................

(3) …......................................................................................................................................................

(4) …......................................................................................................................................................

(5) …......................................................................................................................................................

(6) …......................................................................................................................................................

(7) …......................................................................................................................................................


Jövedelmi adatok


2. Jövedelmi adatok*

 A

 B

 C

 A jövedelem típusa

 Kérelmező

 Házastárs, élettárs


 havi jövedelme (forint)

 Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó        ebből: közfoglalkoztatásból

         származó Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó Táppénz, gyermekgondozási támogatások Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások Egyéb jövedelem Összes jövedelem


Tiszaörs, 2013……………………hó………nap


                                                                                                              ………………………….                    

                                                                                                                       kérelmező2. melléklet a 14/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez


Átvételi elismervény

...................................................  (név) Tiszaörs,  ....................................................  sz.

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Társadalompolitikai Bizottsága által megállapított természetbeni juttatásként biztosított ……….……q mennyiségű tűzifát átvettem.
Tiszaörs, 2013. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

                                   átadó                                                              átvevő