Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete

az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Hatályos: 2014. 01. 01- 2015. 02. 28

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete

az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

2014.01.01.

Tiszaörs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 26. §-ban, 32. § (1) és (3) bekezdésében, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében és az 50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. Fejezet

Általános eljárási szabályok

1. § E rendelet hatálya Tiszaörs Község közigazgatási területén, az Sztv. 3. § - ában – az Sztv. 3. § - ának (2) - (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – meghatározott személyekre terjed ki.

2. § (1) Az e rendeletben megnevezett ellátások tekintetében a Tiszaörsi Község Önkormányzat Képviselőtestülete hatáskörét a (2)-(3) pontban meghatározottak szerint a Polgármesterre illetve a Társadalompolitikai Bizottságra ruházza át.

(2) Átruházott hatáskörben a Társadalompolitikai Bizottság dönt:

a) Önkormányzati segély

(3) Átruházott hatáskörben a Polgármester dönt:

a) Méltányossági közgyógyellátás

b) Köztemetés

3. § (1) E rendeletben szabályozott szociális ellátások kérelemre vagy hivatalból indíthatók.

(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmeket a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén (ügyfélfogadás: Tiszaörs, Rákóczi út 7) kell benyújtani az e célra rendszeresített nyomtatványon.

4. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához csatolni kell a kérelmező, családja, illetve a vele közös háztatásban élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól szóló igazolását, nyilatkozatát.

(2) A jogosultság megállapításakor az Sztv. 10. § - ában meghatározottak az irányadók, az abban foglaltak szerint kell eljárni.

(3) Munkaviszonyból származó jövedelem esetén munkáltató által kiállított keresetigazolás, rendszeres pénzellátás esetén a kiutalást igazoló feladóvevény, pénzintézeti igazolása becsatolása szükséges.

(4) A nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén az Sztv. 10. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemszámításhoz a bevallással lezárt időszak adóbevallásának fénymásolata, a le nem zárt időszakról személyes nyilatkozat becsatolása szükséges.

(5) A települési önkormányzat által folyósított ellátásokról igazolást nem kell csatolni.

(6) Az eljárás során kérelmezőtől vagyonára vonatkozó nyilatkozatot, illetve adatot is be lehet kérni, valamint a tényállás tisztázása érdekében kérelmező lakásán környezettanulmányt lehet készíteni.

5. § Az e rendeletben meghatározott pénzbeli ellátásokat a települési önkormányzat házi pénztára fizeti ki, folyósítja.

6. § A jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítésére, továbbá a szociális ellátásokhoz kapcsolódó adatkezelésre a Sztv. rendelkezései alkalmazandók.

II. Fejezet

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

7. § Rendszeres szociális segély

(1) A rendszeres szociális segélyezettek esetében együttműködésre kijelölt szerv a Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja Tiszaörsi Tagintézményének családsegítő szolgálata (továbbiakban: Szolgálat).

(2) Az Szt. 37. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerint személy részére rendszeres szociális segélyt folyósítani akkor lehet, ha együttműködik az (1) bekezdésben meghatározott szervvel.

(3) Az együttműködés keretébena) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát,b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelöltszervvel,c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.

(4) A (3) bekezdés a) pontjában foglaltak teljesítéséhez a jogosult személy a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 munkanapon belül a Szolgálatnál nyilvántartásba veteti magát.

(5) A (3) bekezdés b) pontjában foglaltak teljesítéséhez a Szolgálat személyre szabottan kidolgozza az együttműködési megállapodást. A megállapodás elkészítésének és aláírásának határideje a nyilvántartásba vételt követő 20 munkanap.

(6) A (3) bekezdés c) pontjában foglaltak teljesítéséhez a családsegítő folyamatosan figyelemmel kíséri a nyilvántartásba vett és együttműködési megállapodást kötött rendszeres szociális segélyezett élethelyzetét, illetve az egyénre szabott beilleszkedését, segíti a programban foglaltak teljesítését.

(7) A családgondozó a rendszeres szociális segélyezett együttműködését havonta – a tárgyhót követő 3. napig – értékeli és az együttműködés megszegése esetén haladéktalanul értesíti a jegyzőt.

(8) A beilleszkedést segítő programok típusai:

a) kapcsolattartás a Szolgálattal,

b) egyéni képességet fejlesztő vagy életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson való részvétel,

c) felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben való részvétel, különösen az általános iskolai végzett és az első szakképesítés megszerzése.

(9) Az együttműködési kötelezettségét megszegi az, aki

a) a Szolgálatnál a megadott határidőben belül nem jelentkezik nyilvántartásba vétele érdekében,

b) a beilleszkedést segítő programban előírt jelentkezési kötelezettségnek nem tesz eleget,

c) a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson, oktatáson, képzésen nem vesz részt,

d) a beilleszkedést segítő programban foglalt egyéb előírásokat nem teljesíti.

8. § Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

(1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétele, hogy kérelmező, illetve az ellátás jogosultja gondoskodjon lakókörnyezetének rendezettségéről.

(2) A kérelmező illetve az ellátás jogosultja által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház környezete rendezett, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) a ház udvara és kertje mentes a hulladéktól (kommunális hulladék, épület rom, törmelék stb.), rendelkezésre áll a rendszeres hulladékgyűjtéshez szükséges hulladékgyűjtő edény,

b) a házhoz tartozó udvar és kert gondozott, gyommentesített,

c) az ingatlanon lévő tárgyak, eszközök tárolása rendezett,

d) amennyiben a házban nincs WC, udvari illemhely kialakított, rendszeres takarítása, fertőtlenítése megoldott,

e) ingatlan előtti közterület gondozott, járda tisztántartott, télen síkosság- mentesített, az árok és az áteresz karbantartott

(3) A jegyző a kérelem benyújtását, illetve a felülvizsgálatát megindítását követő 10 napon belül helyszíni szemle lefolytatása során győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről.

(4) Amennyiben a lakókörnyezet a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyző 8 napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját – az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg.

(5) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak bérpótló juttatás nem állapítható meg, illetve meg kell szűntetni az ellátást, ha a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek – felszólítás ellenére sem tesz eleget, vagy a jogosultsági feltételek ellenőrzését akadályozza.

(6) A (2) bekezdés szerinti feltételek teljesítését az ellátás folyósításának időtartama alatt a jegyző, illetve a Társadalompolitikai Bizottság bármikor ellenőrizheti.

9. §

Önkormányzati segély
(1) Önkormányzati segélyben részesíthető kérelme alapján vagy hivatalból, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.
(2) Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel.
(3) Havi rendszerességgel adott átmeneti segély maximum 6 hónapra folyósítható.
(4) Önkormányzati segélyt indokolt biztosítani elsődlegesen:
a) krónikus, hosszan tartó betegségben szenvedő személynek,
b) elemi kár károsultjának,
c) elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó hozzátartozónak,
d) válsághelyzetben lévő várandós anyának gyermekének megtartására,
e) gyermek iskoláztatására,
f) gyermek fogadásának előkészítéséhez,
g) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,
h) gyermek családba való visszakerüléséhez
i) gyermek hátrányos helyzetének anyagi segítségére
(5) Az önkormányzati segély akkor ítélhető meg, ha kérelmező illetve családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve a családban az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló kérelmező esetében a 200%-át, kivéve:a) aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodik, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.
(6) Különös méltányolást érdemlő élethelyzetben a kérelmező jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül adható önkormányzati segély.
(7) A segély megállapításánál a kérelmező és családja egységes elbírálás alá esik, egy családon belül több személy részére nem állapítható meg önkormányzati segély.
(8) Az önkormányzati mértéke nem lehet kevesebb alkalmanként 1.000 Ft-nál, de nem haladhatja meg a 15.000 Ft-ot, kivéve:
a) az elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott önkormányzati segélyt, melynek összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10-90 %-áig terjedhet. A helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét évente a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet állapítja meg.
(9) A kérelemhez csatolandó a létfenntartást veszélyeztető körülményt igazoló irat – orvosi vagy kórházi igazolás, gyógyszerköltséget igazoló dokumentum, terhesgondozásról szóló igazolás, halotti anyakönyvi kivonat, temetési költségekről szóló számla, születési anyakönyvi kivonat, gyermekvédelmi gondoskodást igazoló dokumentum – másolata.
(10) A jövedelemhatár vizsgálata a kérelmező jövedelemnyilatkozata alapján, illetve jövedelemigazolása alapján történik.
(11) A segély folyósításának módjai:
a) készpénzben
b) az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával,
c) természetbeni juttatásként,
d) célhoz kötött felhasználásként, melyet 15 napon belül számlával, nyugtával kell igazolni.
(12) Az önkormányzati segély kamatmentes kölcsön (továbbiakban kölcsön) formájában is nyújtható lakhatatlanná, életveszélyessé vált lakóépület helyreállításához.
a) A kölcsön ugyanazon lakóház helyreállítására évente legfeljebb egy alkalommal adható és összege nem haladhatja meg a százötvenezer forintot.
b) A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy milyen összegben illetve mely időpontig vállalja a kölcsön visszafizetését.
c) A kölcsön visszafizetésének elmulasztása szociális ellátás jogosulatlan igénybevételének minősül, melynek behajtására végrehajtási eljárást kell kezdeményezni.
d) A kölcsön folyósításának, visszafizetésének szabályairól, visszafizetés elmulasztásának következményeiről határozatban kell rendelkezni.
e) A felhasználás ellenőrzésének biztosítására elrendelhető a kölcsön maximum három részletben történő folyósítása. Ebben az esetben a kölcsön második és harmadik részletének kifizetésére akkor kerülhet sor, ha a jogosult az előző részlet felhasználását hitelt érdemlő módon igazolta.
III. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások

10. § (1) Az Sztv. 48. §-ában meghatározott esetekben önkormányzat gondoskodik az elhunyt eltemettetéséről.

(2) A köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesíthető az az eltemettetésre köteles személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

11. § (1) Méltányossági közgyógyellátás Méltányossági közgyógyellátásra az a szociálisan rászorult személy is jogosult, akinek esetében az alábbi feltételek fennállnak:

a) család esetén az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át,

b) egyedül élő esetén havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át.

Átmeneti és záró rendelkezések

12. §

(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszíti az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelet, a 7/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelet, az 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendelet és az 5/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelet.

(3) E rendelet szabályait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(4) A rendeletet az Sztv. rendelkezéseivel, az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62 /2006. (III. 27.) Korm. rendelettel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/ 2006. (III. 27.) Korm. rendelettel együtt alkalmazandó.