Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén foglalkoztatott köz-tisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról

Hatályos: 2013. 12. 31

A Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237.§-ában  foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:1.§ (1) E rendelet hatálya a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén (a továbbiakban:Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre (a továbbiakban:köztisztviselők) terjed ki


  1. A rendeletben foglaltakat a részmunkaidőben foglalkoztatottakra időarányosan kell alkalmazni.
  2. A rendeletben foglaltakat a főállású polgármesterre is alkalmazni kell.


2.§ (1) A szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokra, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokra ( a továbbiakban:juttatások) adott évben kifizethető keretösszeget a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében egy összegben állapítja meg.

  1. Az Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások céljára fedezetet kell biztosítani, amely más célra nem használható fel, és nem csoportosítható át.
  2. Ha az adott költségvetési évre a juttatásokra  megállapított keret kevésnek bizonyul, a jegyző év közben pótelőirányzatot kérhet.
  3. Amennyiben a jóváhagyott előirányzat adott évben nem kerül felhasználásra, a keletkező pénzmaradványt a következő évben a Képviselő-testület döntése alapján lehet felhasználni.


3.§ (1)A köztisztviselők részére a Képviselőtestület a következő visszatérítendő és vissza nem térítendő juttatásokat  biztosítja:

a) családalapítási támogatás,

b) szemüveg vagy kontaktlencse készítésének díjához való hozzájárulás,

  1. képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,

d) illetményelőleg.


(2) A családalapítási támogatás a köztisztviselő kérelmére, gyermeke születése  esetén vissza nem térítendő támogatásként biztosítható.

(3) A szemüveg vagy kontaktlencse készítésének díjához való hozzájárulás a köztisztviselő kérelmére vissza nem térítendő támogatásként biztosítható.

(4) A  köztisztviselő részére az önkormányzati vagy hatósági munkájához elengedhetetlenül szükséges képzési, továbbképzési, nyelvtanulási tanulmányaihoz vissza nem térítendő támogatás biztosítható.

(5) A köztisztviselő részére, kérelmére, visszatérítendő támogatásként, illetményelőleg biztosítható.


4.§ A 3.§ (1)bekezdésében foglalt juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait  a közszolgálati szabályzat tartalmazza.


5. § (1) Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba.