Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2014.(XII.3.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2014. 12. 04- 2015. 05. 30

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet végrehajtására a következőket rendeli el:


I. A támogatásra vonatkozó általános szabályok


A rendelet célja, hatálya


1. §

(1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) alapján a központi költségvetés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kiegészítő támogatást biztosított Tiszaörs Önkormányzat számára.


(2) A képviselőtestület természetbeni juttatásként az arra rászoruló személyek részére barnakőszenet biztosít. A juttatást a képviselőtestület a BM rendelet alapján biztosított támogatás erejéig nyújtja.


(3) E rendelet hatálya kiterjed Tiszaörs település közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.A támogatás jogosultsági feltételei


2. §

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként barnakőszenet biztosít annak a személynek, aki

  1. ) Lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
  2. ) Rendszeres szociális segélyben részesül, vagy
  3. ) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, vagy
  4. ) Közgyógyellátásra jogosult, vagy
  5. ) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
  6. ) Ápolási díjra jogosult, vagy
  7. ) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy
  8. ) A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.


(2) A kérelmező jövedelme, illetve a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum összegének 200 %-át.

(3) Kérelem egy alkalommal nyújtható be.

(4) A barnakőszén támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.


3. §

(1) Nem jogosult szociális célú barnakőszén támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől azon ingatlan vonatkozásában, mely barnakőszénnel egyáltalán nem fűthető.


(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.


A támogatás igénylésének eljárási szabályai


4. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén (5362 Tiszaörs, Hősök tere 5.) lehet benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása a Társadalompolitikai Bizottság hatáskörébe tartozik.

(4) Jogosultanként maximum 10 q barnakőszén adható.

(5) A barnakőszén átvételét a jogosult az e rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


5. §

A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet 1. melléklete szerint az Önkormányzat számára megállapított kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek – el kell utasítani.


II. Záró rendelkezések


6. §

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. május 31. napján hatályát veszti.