Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2014.(III.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 08- 2014. 11. 27

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

226.171 E Ft

Költségvetési bevétellel

226.171 E Ft

Költségvetési kiadással

0 E Ft

204.196 E Ft

21.975 E Ft

Költségvetési egyenleggel

-ebből  működési

           felhalmozási

állapítja meg.(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.

(3) A költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5)   A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása bevételi jogcím szerepeltetését rendeli el.

(6)   A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy ingatlan értékesítéséből történhet.


3. § A költségvetés részletezése

A Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3)   Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1, mellékletek szerint határozza meg.

(8)   Az Önkormányzat a kiadások között 300 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezésjogát a képviselőtestület fenntartja magának.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(2)   Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)   A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(4)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5)   A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6)   A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben a gazdálkodás zavartalanságának biztosítása érdekében rövidlejáratú likvid hitelt vegyen fel az önkormányzat részére.


5. § Az előirányzatok módosítása

 (1)  Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönt.

(2)   A képviselőtestület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás minden esetben fenntartja magának.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) és (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.


6. § Vegyes rendelkezések

(1)   A képviselői tiszteletdíjak az alábbiak szerint alakulnak:

bizottsági elnökök tiszteletdíja                                 15.000 Ft/ hó

képviselők tiszteletdíja                                            10.000 Ft/ hó         

nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja                6.000 Ft/ hó.

(2)   A képviselőtestület a helyben szokásos temetési költség legkisebb összegét 2014. évben 140.000 Ft-ban állapítja meg.


7. § Záró rendelkezések


(1)   Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)   A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszítik a 6/ 2013 (III. 22) és az 13/ 2013 (X. 03.) önkormányzati rendeletek.