Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2014.(VII.11.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 07. 12- 2015. 01. 15

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) alpontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és a 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya Tiszaörs közigazgatási területén lévő azon ingatlanok, tulajdonosaira, használóira, természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (továbbiakban együtt: tulajdonos) terjed ki, akiknek az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elvezetése és ártalommentes elhelyezése szennyvízcsatorna-hálózat útján nem megoldott.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és radioaktív hulladékokra, a települési hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.


2. A közszolgáltatás ellátásának rendje


2. § (1) Tiszaörs Önkormányzata a közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja a település teljes közigazgatási területén.

(2) Tiszaörs közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató: a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (Szolnok, Kossuth Lajos út. 5.) (továbbiakban: közszolgáltató).

(3) A szállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési helye Tiszafüred, Rét út hrsz 083 (továbbiakban: ártalmatlanító).

3. Alapfogalmak


3. § E rendelet alkalmazásában:

 1. háztartási szennyvíz: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § 15. pontja szerint meghatározott szennyvíz;
 2. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 1. melléklete 37. pontjában meghatározott szennyvíz;
 3. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése: a Vgt. 1. számú melléklete 38. pontjában meghatározott tevékenység;
 4. ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező, háztartási szennyvizet termelő építménnyel beépített, de a szennyvíz közcsatornába be nem kötött olyan földrészlet, ahol a számlázott, illetve rendelet szerint számított ivóvíz felhasználásának megfelelő - e rendeletben meghatározott - nem közművel elvezetett háztartási szennyvíz keletkezik;
 5. közszolgáltató: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tiszaörs közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére és elszállítására irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására kiválasztott és Tiszaörs Önkormányzatával közszolgáltatás végzésére közszolgáltatási szerződést kötött gazdálkodó szervezet;
 6. közműpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területeken keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az építésügyi, környezetvédelmi és közegészségügyi szabályoknak megfelel, az ingatlanon elhelyezett műtárgy vagy akna;
 7. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló közszolgáltatás: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tárolására szolgáló közműpótló berendezés kiürítése (szippantása), a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítóba történő ártalmatlanítási célú elszállítása és a befogadóba történő leürítése;
 8. ingatlantulajdonos: az ingatlant tulajdonjog vagy egyéb jogcímen használó személy;
 9. szakhatóságok: környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi, népegészségügyi és építési I. fokú közigazgatási hatóságok;

4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


4. § (1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.

(2) Azokon az ingatlanokon, ahol az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó közterületen a szennyvízcsatorna hálózat kiépült és a csatornahálózatra a lakos a rákötési lehetőséggel élt, a szennyvizet csak a csatornahálózaton keresztül szabad elvezetni.

(3) Ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz megfelelő gyűjtését, rendszeres elszállíttatását annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.

(4) A (3) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(5) A közszolgáltató csak olyan gazdálkodó szervezet lehet, aki ellen hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben - törvényben, kormányrendeletben, illetve önkormányzati rendeletben meghatározott – szabálysértés, vagy bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen büntetés kiszabása vagy intézkedés alkalmazása nem történt. A közszolgáltató alvállalkozója is csak olyan gazdálkodó szervezet lehet, aki ellen hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben - a törvényben, kormányrendeletben, illetve önkormányzati rendeletben meghatározott – szabálysértés, vagy bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen büntetés kiszabása vagy intézkedés alkalmazása nem történt.

5. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei


5. § (1) A közszolgáltatóval, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésére az önkormányzat köt szerződést.

(2) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell:

 1. a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi határát,
 2. a közszolgáltatási szerződés időtartamát,
 3. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját, valamint elszállításának a bejelentéstől számított maximális idejét,
 4. a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját,
 5. a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, az önkormányzat ez irányú kötelezettsége teljesítésének feltételeit és biztosítékait,
 6. a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket, kiemelten a közszolgáltatás díjának megállapítására vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor érvényesíthető legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást,
 7. a közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást,
 8. a közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét, és
 9. azokat a feltételeket, amelyek mellett a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe, s ez utóbbiért történő felelősségvállalást.

6. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


6. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet - a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint - gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a jelen rendeletben megjelölt közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni.

(4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban értesíti, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatja.

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni.

(6) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.

(7) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti.

(8) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.

(9) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább 1 alkalommal kötelesek igénybe venni az (1)-(8) bekezdésekben meghatározottak szerint.

(10) Azaz (1) és (9) bekezdésekben meghatározott ingatlantulajdonos, valamint az adott ingatlant semmilyen jogcímen nem használó, azt nem hasznosító ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége alól, amennyiben a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségénél (5362 Tiszaörs Rákóczi út 7.) írásban nyilatkozza, hogy az ingatlanán nem keletkezik nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

7. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


7. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak. Az eszközökön a közszolgáltató cég jelzését, nevét, címét időtálló módon és jól olvashatóan fel kell tüntetni.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó vállalkozó kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.

(3) A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül - igénylővel egyeztetett időpontban - elvégezni.

(4) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem engedhető.

(5) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az ideiglenes gyűjtésére szolgáló létesítmény befogadóképességtől függő elszállításáról.

(6) A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására vonatkozó eredetét igazolni és az ehhez kapcsolódó iratokat öt évig megőrizni.

(7) A közszolgáltató a teljesítéshez külső a közfeladat ellátáshoz szükséges feltételekkel rendelkező szállítót igénybe vehet. A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének közszolgáltatási feladatainak ellátására bevont külső szállítók, alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesítette volna.

(8) A közszolgáltató az igénybevett külső szállítók által okozott károkért teljes helytállási kötelezettséggel tartozik.

(9) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával kapcsolatos tevékenységéről köteles évente részletes költségelszámolást készíteni és azt az önkormányzatnak évente március 31-ig benyújtani.

(10) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell:

 1. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség által nyilvántartásba vett,
 2. ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel,
 3. a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.

(11) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása kizárólag úgy történhet, hogy szennyezést ne idézzen elő sem a gyűjtőterületen, sem azon kívül, sem közterületen.

8. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltétele


8. § (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.

(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.

(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az önkormányzat által kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el.

9. A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása


9. § (1) A képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének éves díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az egységdíjban foglalt ürítési díj nem tartalmazza a közszolgáltatás megszervezéséért és működtetéséért a költségvetési törvényben biztosított módon és összegben az önkormányzatot megillető feladathoz kötött támogatást.

(3) A leürítési díjnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési díjára a költségvetési törvényben ilyen címen meghatározott normatív állami támogatás összegével való csökkentését a közszolgáltatónak az önkormányzat a tárgyhónapot követően számla alapján téríti meg havi rendszerességgel.

(4) A közszolgáltató a szerződést követően minden év november 15-ig kezdeményezheti a következő évre vonatkozó díj felülvizsgálatát.

10. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


10. § (1) Az ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak szerint a közszolgáltató gondoskodik.

(2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkori hatályos adatvédelmi rendelkezést betartani.

11. Záró rendelkezések


11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően kell alkalmazni.

(2) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.


Mellékletek