Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2015.(I.15.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről szóló 15/2000. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 01. 16- 2015. 01. 16


Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: TeTv.) 41. § (3) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A temetőről és a temetkezésről szóló 15/2000. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint változik.


1. §

(1) A Rendelet első mondata helyébe a következő szöveg lép:

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: TeTv.) 41. § (3) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja.”

(2) A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) Az 1. § alatti temető tulajdonosa Tiszaörs Községi Önkormányzat.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló temető fenntartását és üzemeltetését Tiszaörs Községi Önkormányzat biztosítja.”

(3) A Rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) Tiszaörs Községi Önkormányzat a temető fenntartói jogosítványa keretében a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról szükség szerinti felújításáról maga gondoskodik.

(2) A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott díjat kötelesek az önkormányzat házi pénztárába befizetni a temetkezési szolgáltatást követő 8 napon belül.”

(4) A Rendelet az alábbi szakasszal egészül ki:

A szociális temetés

4/A. § (1) A szociális temetés céljára szociális parcellát, temetkezési helyet a tiszaörsi 031/3 és 031/6 helyrajzi számon fekvő köztemetőben kell kijelölni.

(2) A települési önkormányzat nevében az eltemettetésre kötelezett szociális temetés lehetőségéről szóló értesítési feladatot a jegyző a közös önkormányzati hivatal közreműködésével köteles ellátni. Az értesítéssel együtt, a gyorsabb ügyintézés céljából megküldi a szociális temetés iránti kérelem nyomtatványt is.

 (2) A képviselőtestület a jegyzőre ruházza a szociális temetésre való jogosultság megállapításával kapcsolatos feladat- és hatásköreit. A szociális temetés iránti kérelmet haladéktalanul el kell bírálni. A döntésről határozatot kell hozni. A szociális temetésre való jogosultságot megállapító határozatnak tartalmaznia kell az eltemettető, és ha vannak a személyes közreműködők jogait és kötelezettségeit. Ez a határozat az alapja a szociális temetés megszervezése érdekében tett intézkedéseknek, kötelezettségvállalásoknak.

(3) A képviselőtestület a jegyzőre ruházza a szociális temetés megszervezése érdekében a TeR 17/B. §-ban meghatározott feladatok ellátási kötelezettségét, valamint feljogosítja a jegyzőt a szociális temetés során az önkormányzat nevében történő egyéb szervezési, és lebonyolítási feladatok ellátására.

(4) A jegyző, a szociális parcella kijelölésével érintett köztemető üzemeltetője, valamint az eltemettető folyamatos kapcsolatot tart a szociális temetés megszervezése és lebonyolítása érdekében. A tájékoztatási kötelezettség kiterjed különösen:

a) a temetés megszervezéséhez szükséges okmányok átadás-átvételére,

b) a sírhely meghatározására,

c) a szállítás koordinálására,

d) a temetési kellékek büntetés-végrehajtási szervtől történő átvételére, a temetésig való tárolására, majd a temetésre történő rendelkezésre bocsátására,

e) a személyes közreműködők nyilatkozat tételére, a személyes közreműködők személyében történő változásra,

f) a temetőben a személyes közreműködés keretében végzett egyes tevékenységek, munkavégzés tervezett és tényleges időpontjára,

g) a személyes közreműködők tevékenységének ellenőrzése során tett olyan megállapításra, mely alapján az üzemeltető, illetve az önkormányzat intézkedése indokolt.

(5) A jegyző köteles a szociális temetés megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok nyomon követése érdekében nyilvántartást vezetni.”


(5) A Rendelet 9. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § (9) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A temetőben keletkezett hulladék elszállításáról szükség szerint Tiszaörs Községi Önkormányzat gondoskodik.”


2. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az ezt követő napon hatályát veszíti.