Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2015.(X.12.) önkormányzati rendelete

a közterületek filmforgatási célú használatáról

Hatályos: 2015. 10. 13

Tiszaörs Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1.§

A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

2.§ (1) A közterület használatához a kérelmezőnek az alábbi feltételeket kell vállalnia:

a) az igénybe vett közterület rendben tartása,

b) keletkezett hulladék elszállítása,

c) az esetleges forgalomkorlátozások közzététele,

d) a filmforgatással érintett lakosság tájékoztatása a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról.

3.§

(1) A filmforgatási célú közterület-használat nem haladhatja meg a 30 napot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.

(2) A filmforgatási célú közterület-használat naponta 7.00-22.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.

(3) Filmforgatás céljából közterületet lezárni akkor lehet, ha a közúti közlekedés forgalomeltereléssel biztosított.

4.§

(1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható  események esetén az akadály elhárulása után azonnal, de legkésőbb 3 napon belül  a közterület használatot újra biztosítani kell.

(2) Rendkívüli természeti események esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően azonnal, de legkésőbb 3 napon belül a közterület használatot újra biztosítani kell.

5.§

(1) A filmforgatási célú közterület használati díj mértékét e rendelet melléklete tartalmazza.

(2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából Tiszaörs község közigazgatási területén turisztikailag kiemelt, központi terület nincs.

(3) Díjfizetés alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő) filmalkotások forgatása esetén adható.

6.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.