Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Hatályos: 2018. 09. 01- 2021. 11. 29

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

2018.09.01.

Tiszaörs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, 134/E. § kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános eljárási szabályok

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Tiszaörs Község közigazgatási területén, az Sztv. 3. § - ában – az Sztv. 3. § - ának (2) - (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – meghatározott személyekre terjed ki.

Hatáskör gyakorlása, eljárási szabályok

2. § (1) Az e rendeletben megnevezett ellátások tekintetében a Tiszaörsi Község Önkormányzat Képviselőtestülete hatáskörét a (2)-(3) pontban meghatározottak szerint a Polgármesterre illetve a Társadalompolitikai Bizottságra ruházza át.

(2) Átruházott hatáskörben a Társadalompolitikai Bizottság dönt:

a. Rendkívüli települési támogatás
(3)Átruházott hatáskörben a Polgármester dönt:
a. Rezsitámogatás
b. Köztemetés

3. § (1) E rendeletben szabályozott szociális ellátások kérelemre vagy hivatalból indíthatók.

(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmeket a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén (ügyfélfogadás: Tiszaörs, Rákóczi út 7) kell benyújtani.

(3) A pénzbeli támogatások iránti kérelmet e rendelet 1 és 2. melléklete szerinti formában kell benyújtani.

4. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához csatolni kell a kérelmező, családja, illetve a vele közös háztatásban élők jövedelmi viszonyairól szóló igazolását, nyilatkozatát.

(2) A jogosultság megállapításakor az Sztv. 10. § - ában meghatározottak az irányadók, az abban foglaltak szerint kell eljárni.

(3) Munkaviszonyból származó jövedelem esetén munkáltató által kiállított keresetigazolás, rendszeres pénzellátás esetén a kiutalást igazoló feladóvevény, pénzintézeti igazolása becsatolása szükséges.

(4) A nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén az Sztv. 10. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemszámításhoz a bevallással lezárt időszak adóbevallásának fénymásolata, a le nem zárt időszakról személyes nyilatkozat becsatolása szükséges.

(5) A települési önkormányzat által folyósított ellátásokról igazolást nem kell csatolni.

(6) Az eljárás során a tényállás tisztázása érdekében kérelmező lakásán környezettanulmányt lehet készíteni.

5. § (1) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli ellátásokat a települési önkormányzat házi pénztára fizeti ki.

(2) A rendszeresen folyósított települési támogatás esetén az ellátást, a tárgy hónapot követő 5. napig kell az önkormányzat házipénztárából kifizetni.

6. § A jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítésére, továbbá a szociális ellátásokhoz kapcsolódó adatkezelésre a Sztv. rendelkezései alkalmazandók.

II. Fejezet

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Települési támogatás

7. § Rezsitámogatás

(1) Az önkormányzat a Sztv. 48. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott célra, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatások viseléséhez rezsitámogatást nyújt, annak a személynek, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-át, egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége a család összjövedelmének 20 %-át meghaladja.

(2) Költségeken a lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a szemétszállítás költségeit, a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit kell érteni.

(3) A lakásfenntartás, illetve a lakhatás költségei közül

a) a lakbért, illetve az albérleti díjat a lakásbérleti, illetve albérleti szerződéssel vagy a bérleti díj átvételét igazoló elismervénnyel;

b) lakás célú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletének teljesítését igazoló dokumentummal;

c) a közüzemi díjakat a településen közüzemi szolgáltatást végző szervek által kiállított közüzemi számlákkal;

d) egyedi fűtésű lakások esetén a tüzelőanyagról a forgalmazó által kiállított számlával

igazolja.

(4) Egyedi fűtésű lakás esetén a lakásfenntartás költségeként - nyugtával igazolva - a háztartási gázpalack használat is elismerhető, havonta maximum 1 darab mennyiségben.

(5) A (3) bekezdés a)-c) pontja és a (4) bekezdés szerinti költség-meghatározásához az irányadó időszak a kérelem benyújtását megelőző 2 hónap.

(6) A (3) bekezdés d) pontja szerinti tüzelőanyag vásárlását igazoló számla esetén a fűtési idényre (az év október 15-től, a következő év április 15. napjáig) vonatkozó számla(k) összegének 1/12-ed része.

(7) A kérelem folyamatosan benyújtható és a támogatást egy évre kell megállapítani.

(8) Rezsitámogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő családok számától.

(9) A támogatás összege havi 3500 forint.

(10) A kérelmezőt a támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

(11) Lakcímváltozás esetén, az ellátásra való jogosultságot a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával kell megszűnteti.

(12) A rezsitámogatásra jogosult halála esetén a támogatást, a haláleset hónapjának utolsó napjával meg kell szűntetni. A fel nem vett támogatást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.

(13) Aki az Sztv. 38. § (1) bekezdés szerint megállapított lakásfenntartási támogatásban részesül rezsitámogatásra nem jogosult.

Rendkívüli települési támogatás

8. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető kérelme alapján vagy hivatalból, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

(2) Rendkívüli települési támogatás adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel.

(3) Havi rendszerességgel adott átmeneti segély maximum 6 hónapra folyósítható.

(4) Rendkívüli települési támogatást indokolt biztosítani elsődlegesen:

a) krónikus, hosszan tartó betegségben szenvedő személynek,

b) elemi kár károsultjának,

c) elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó hozzátartozónak,

d) válsághelyzetben lévő várandós anyának gyermekének megtartására,

e) gyermek iskoláztatására,

f) gyermek fogadásának előkészítéséhez,

g) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,

h) gyermek családba való visszakerüléséhez

i) gyermek hátrányos helyzetének anyagi segítségére

(5) A rendkívüli települési támogatás akkor ítélhető meg, ha kérelmező illetve családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve a családban az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülélő kérelmező esetében a 200%-át, kivéve:

a) aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodik, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

(6) Különös méltányolást érdemlő élethelyzetben a kérelmező jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül adható rendkívüli települési támogatás.

(7) A segély megállapításánál a kérelmező és családja egységes elbírálás alá esik, egy családon belül több személy részére nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás.

(8) Az önkormányzati mértéke nem lehet kevesebb alkalmanként 1.000 Ft-nál, de nem haladhatja meg a 15.000 Ft-ot, kivéve:

a) az elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott rendkívüli települési támogatást, melynek összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10-90 %-áig terjedhet. A helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét évente a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet állapítja meg.

(9) A kérelemhez csatolandó a létfenntartást veszélyeztető körülményt igazoló irat – orvosi vagy kórházi igazolás, gyógyszerköltséget igazoló dokumentum, terhesgondozásról szóló igazolás, halotti anyakönyvi kivonat, temetési költségekről szóló számla, születési anyakönyvi kivonat, gyermekvédelmi gondoskodást igazoló dokumentum – másolata.

(10) A jövedelemhatár vizsgálata a kérelmező jövedelemnyilatkozata alapján, illetve jövedelemigazolása alapján történik.

(11) A segély folyósításának módjai:

a) készpénzben,

b) az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával,

c) természetbeni juttatásként,

d) célhoz kötött felhasználásként, melyet 15 napon belül számlával, nyugtával kell igazolni.

(12) A rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön (továbbiakban kölcsön) formájában is nyújtható lakhatatlanná, életveszélyessé vált lakóépület helyreállításához.

a) A kölcsön ugyanazon lakóház helyreállítására évente legfeljebb egy alkalommal adható és összege nem haladhatja meg a százötvenezer forintot.

b) A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy milyen összegben illetve mely időpontig vállalja a kölcsön visszafizetését.

c) A kölcsön visszafizetésének elmulasztása szociális ellátás jogosulatlan igénybevételének minősül, melynek behajtására végrehajtási eljárást kell kezdeményezni.

d) A kölcsön folyósításának, visszafizetésének szabályairól, visszafizetés elmulasztásának következményeiről határozatban kell rendelkezni.

e) A felhasználás ellenőrzésének biztosítására elrendelhető a kölcsön maximum három részletben történő folyósítása. Ebben az esetben a kölcsön második és harmadik részletének kifizetésére akkor kerülhet sor, ha a jogosult az előző részlet felhasználását hitelt érdemlő módon igazolta.

III. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások

9. § Köztemetés

(1) Az Sztv. 48. §-ában meghatározott esetekben önkormányzat gondoskodik az elhunyt eltemettetéséről.

(2) A köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesíthető az az eltemettetésre köteles személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

Átmeneti és záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) A 2018. augusztus 31. napjáig benyújtott, folyamatban lévő rezsitámogatási kérelmek támogatási összegét, illetve a 2018. augusztus 31-ig megállapított rezsitámogatások összegét 2018. szeptember 1-jétől a 7. § (1) bekezdése szerinti összeggel kell megállapítani a jogosultság időtartamáig.

(3) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszíti az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 15/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.

(4) A rendeletet az Sztv. rendelkezéseivel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel együtt alkalmazandó.

1. melléklet