Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2015.(IV.3.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 07. 18

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2015.(IV.3.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2024.01.01.

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontja szerinti feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adóról a következőket rendeli el.

Általános rendelkezés

1. § Az önkormányzat illetékességi területén a helyi adók rendszerét az alábbi adónemek alkotják:

(1) telekadó,

(2) idegenforgalmi adó,

(3) magánszemély kommunális adója,

(4) helyi iparűzési adó.

I.

Telekadó

Az adó alapja

2. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

Az adó mértéke

3. § Az adó évi mértéke 25 Ft/m2.

Mentesség

4. § (1) Mentes az adó alól a Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2009. (XI. 27.) önkormányzati rendelete szerinti lakóterület.

(2) Ezen mentesség nem vonatkozik a vállalkozó (Htv. 52. § 26. pont) üzleti célt szolgáló telkére.

II.

Idegenforgalmi adó

Az adó alapja

5. § A megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke

6. § Az adó mértéke 150 Ft/ fő/ vendégéjszaka.

Mentesség

7. § Mentes az adó alól a Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2009. (XI. 27.) önkormányzati rendelete szerinti lakóterület.

III.

Magánszemélyek kommunális adója

Az adó mértéke

8. §1 Az adó mértéke adótárgyanként 20.000 Ft/év.

Mentesség

9. §2 (1) Kedvezményre jogosult az, aki a Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009. (XI. 27.) önkormányzati rendelete szerinti lakóterületen él és állandó lakóhellyel rendelkezik.

(2) A kedvezmény mértéke 14.000 Ft

(3) Mentes az adó alól

a) az, az egyedül élő személy, aki a tárgyév január 1-jéig betöltötte a 70. életévét illetve a házaspár, ahol a házastársak egyike tárgyév január 1-jéig betöltötte a 70. életévét.

b) az egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény - a beépítetlen terület.

IV.

Helyi iparűzési adó

Az adó mértéke

10. § (1)3 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 2 %.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 2000 forint.

V.

Bevallás alóli mentesség

11. § Az önkormányzat mentesíti a telekadó, a magánszemély kommunális adójának alanyát – a vállalkozónak minősülő adóalany kivételével – a bevallás benyújtási kötelezettség alól, feltéve, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség nem terheli.

VI.

Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelt hatályba lépésével hatályát veszti a helyi adókról szóló 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet.

1

A 8. § a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 9. § a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.