Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 06

A Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


466.069 E Ft


Költségvetési bevétellel396.037 E Ft


Költségvetési kiadással


70.032 E Ft

alaptevékenység maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó fizetési kötelezettségeit, az adósságállomány 2014. év végi alakulását, az önkormányzat által nyújtott kedvezményeket, a vagyonkimutatást, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását, a pénzmaradvány kimutatást a 7., a 8., a 9., a 10., a 11. és a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépéséval egyidejűleg a 2/ 2014 (III. 7.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.