Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelete

a helyi társadalmi szervezetek támogatásáról

Hatályos: 2016. 08. 23

 Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


A rendelet célja:


  1. §


(1) Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete jelen rendeletével segíteni kívánja – társadalmi hasznosságukra tekintettel – a helyi önszerveződéseket, civil szervezeteket.


(2) Jelen rendelet célja, hogy a helyi adottságoknak, hatályos jogszabályoknak a figyelembe vételével rögzítse az éves költségvetésben társadalmi szervezetek támogatására elkülönített pénzeszközök elosztására vonatkozó szabályokat.


A rendelet hatálya

2. §


A rendelet kiterjed Tiszaörs Község önkormányzatának közigazgatási területén működő minden társadalmi szervezetre.

Finanszírozás és elszámolás


3. §


(1) A helyi társadalmi szervezetek támogatására rendelt előirányzat összegét a település éves költségvetési rendelete határozza meg.


(2) A támogatásra vonatkozó döntés a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság (továbbiakban: Bizottság) hatáskörébe tartozik.


(3) A támogatási kérelmeket a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén  kell benyújtani.


(4) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:


a) a kérelmező szervezet nevét,

b) a támogatási összeg felhasználási célját,

c) a cél megvalósításához szükséges teljes összeget,

d) a rendelkezésre álló sajáterőt,

e) az igényelt összeget,

f) a felhasználás végső időpontjának megjelölését.


(5) A Bizottság a támogatásról a rendelkezésre álló előirányzat figyelembevételével, határozatban dönt.


 (6) A kérelem évente több alkalommal is benyújtható.


(7) A támogatási összeg az éves keretösszeg 30 százalékát nem haladhatja meg.


(8) A tárgy évben többszöri támogatásban részesülő szervezet esetében a megállapított támogatások együttes összege nem haladhatja meg a (7) bekezdés szerint meghatározott összeget.


(9) Különösen indokolt, rendkívüli esetben a Bizottság eltérhet a (7) bekezdés szerint meghatározott összeghatártól.


(10) A támogatott köteles a támogatási összegről a határozatban meghatározott időpontig számlával, illetve számlamásolattal elszámolni, igazodva a kérelemben meghatározott felhasználási célhoz.


(11) Ha a támogatott nem a kérelemben meghatározott célra használta fel a támogatási összeget a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság dönt a felhasználás utólagos engedélyezéséről, vagy a visszafizetésről.


(12) Nem kaphat támogatást az, aki a korábban kapott támogatással nem számolt el, tekintet nélkül arra, hogy az elszámolási határidő még nem járt le.

Záró rendelkezések


4. §


  1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007 (IV. 03.) önkormányzati rendelete és a 10/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelete.
  2. E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.