Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2016.(XI.28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2016. 11. 29- 2017. 05. 30

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A támogatásra vonatkozó általános szabályok


A rendelet célja, hatálya


1. §

(1) A képviselőtestület természetbeni juttatásként az arra rászoruló személyek részére barnakőszenet biztosít.


(2) A juttatást a képviselőtestület a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen, a Belügyminiszter BMÖGF/69-50/2016. számú támogató okiratában meghatározott összeg erejéig biztosítja.


(3) E rendelet hatálya kiterjed Tiszaörs település közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

A támogatás jogosultsági feltételei


2. §

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként barnakőszenet biztosít annak a személynek, aki

a) Rezsitámogatásra jogosult, vagy

b) Aktív korúak ellátására jogosult, vagy

c) Közgyógyellátásra jogosult, vagy

d) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy

e) Ápolási díjra jogosult, vagy

f) Öregségi nyugdíjban részesül, vagy

g) Jövedelemmel nem rendelkező egyedül élő személy, vagy

h) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

részesül.

(2) A kérelmező jövedelme, illetve a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum összegének 200 %-át.

(3) Kérelem egy alkalommal nyújtható be.

(4) A barnakőszén támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.


3. §

(1) Nem jogosult szociális célú barnakőszén támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől, azon ingatlan vonatkozásában, mely barnakőszénnel egyáltalán nem fűthető.


(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

A támogatás igénylésének eljárási szabályai


4. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelemhez csatolni kell a jogosultságot megalapozó dokumentum fénymásolatát illetve a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolásait.

(3) A kérelmeket a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén (5362 Tiszaörs, Rákóczi út 7.) lehet benyújtani.

(4) A kérelmek elbírálása a Társadalompolitikai Bizottság hatáskörébe tartozik.

(5) Jogosultanként maximum 10 q barnakőszén adható.

(6) A barnakőszén átvételét a jogosult az e rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. §

A támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára megállapított kiegészítő támogatás, valamint az önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek – el kell utasítani.

II. Záró rendelkezések


6. §

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. május 31. napján hatályát veszti.