Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 06. 05

A Tiszaörs Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1)   A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, annak bizottságaira és költségvetési szervére terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:


módosított költségvetési bevételét

567.633.366.-Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

567.633.366.-Ft-ban

 -ebből működési

            felhalmozási

354.370.554.-Ft

213.262.812.-Ft


állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


301.509.897.-Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

   158.519.200.-Ft

Személyi juttatások

    22.118.200.-Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

    90.088.901.-Ft

Dologi kiadások

    8.048.500.-Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20.407.710.-Ft

Egyéb működési célú kiadások

1.620.710.-Ft

  • ebből:  Elvonások és befizetések

       

                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

   

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

   

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

   16.097.000.-Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

   

                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

   

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

   

                   Árkiegészítések, támogatások

       

                   Kamattámogatások

         2.690.000.-Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

62.569.500.-Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

    56.532.000.-.Ft

Beruházások

   

  • ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

   6.000.000.-Ft

Felújítások

   

        -       ebből:  EU-s forrásból felújítás

   37.500.-Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

  

  • ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

  

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre


                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

      

                         Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

      

                         Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

      

                         Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

      

                          Lakástámogatás

        37.500.-Ft

                          Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

0 Ft

Tartalék

       2.327.386.-Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5)   A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évköltségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét.

(6)   A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.A költségvetés részletezése

3. §  

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.- 9.3  mellékletek szerint határozza meg.

(8)   Az Önkormányzat a kiadások között 300 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §  

(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)   Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)   A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 (4)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

       (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5. §  

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a   Képviselő-testület dönt. 

(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

 (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

Vegyes rendelkezések

6. §

(1) A képviselői tiszteletdíjak az alábbiak szerint alakulnak:

bizottsági elnökök tiszteletdíja                            38.000 Ft/ hó

képviselők tiszteletdíja                                        20.000 Ft/ hó

nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja        12.000 Ft/ hó.

(2) A képviselőtestület a helyben szokásos temetési költség legkisebb összegét 2017. évben 140.000 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

7. §

(1)   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)   A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet.