Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2017.(IV.14.) önkormányzati rendelete

Díszpolgári cím és az ÉV EMBERE kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről

Hatályos: 2017. 04. 15

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el


TISZAÖRS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA címet és

az ÉV EMBERE kitüntető díjat


alapít, s ezen elismerések adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét a következő rendeletben szabályozza:

A díszpolgári cím1. §      

(1) Tiszaörs Község Díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a község, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.


(2) Díszpolgári cím 5 évente egy adományozható, ettől eltérni kivételes esetben lehet.


(3) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékérem jár.


(4) A díszpolgári oklevél papír alapú és A/4-es papírméret nagyságú, a község címerén kívül tartalmazza a kitüntetett személy nevét, az adományozás keltét, valamint a polgármester aláírását és bélyegzőjének lenyomatát.


(5) Az emlékérem vert aranyozott ezüstérem, 60,00 mm átmérőjű, 4 mm vastag. Az emlékérem előlapja „Tiszaörs Község Díszpolgára” körfelirat és középen domborúan a község címerét ábrázolja. Az emlékérem hátlapja a peremhez közel, körben pontsort, azon belül babérkoszorút ábrázol, továbbá utólagos gravírozással a díszpolgár nevét és az adományozás évét tartalmazza.


(6) Az emlékérem díszdobozban kerül átadásra.


2. §

(1) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.


(2) A község díszpolgára:


a.) tanácskozási joggal részt vehet a képviselőtestület ülésein,

b.) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és a lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,

c.) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési intézményét, valamint ilyen jellegű rendezvényeit.


A Díszpolgári cím adományozásának rendje3. §      

(1) A Díszpolgári címet a falunap alkalmából rendezett ünnepségen kell átadni.


(2) A Díszpolgári cím odaítélését és átadását megelőzően eljárás lefolytatására a képviselőtestület 6 főből álló előkészítő bizottságot jelöl ki, amelynek tagjait – a község köztiszteletben álló polgárai, különböző civil szervezetek képviselői közül – név szerint kéri fel.


A képviselőtestület előkészítő bizottságot állít fel, tagjaira a polgármester tesz javaslatot. Az előkészítő bizottság tagjainak megbízatása a javaslat(ok) megtételével megszűnik.


(3) Az előkészítő bizottság a javaslatát a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki. Egyetértés (egyhangú döntés) hiányában rangsor szerinti alternatív javaslatot terjeszt a képviselőtestület elé.


(4) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.


(5) A képviselőtestület Díszpolgári cím odaítéléséről minősített többséggel dönt.


Amennyiben egyik javaslat sem kapja meg a szükséges szavazati arányt, a képviselőtestület a tárgyévben elismerést nem ad át.


(6) Tiszaörs Község Díszpolgári cím elismerésben részesített személy fénykép alapú mellképe a községházán erre a célra kialakított falfelületen kerül elhelyezésre, nevének és az adományozás évének feltüntetésével.

A fénykép mérete 21 cm x 15 cm nagyságú.


Az elismerések visszavonása


4. §      

(1) A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.


(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.


             (3) A visszavonás módjára a 3. § (5) bekezdésében foglalt szabályt kell alkalmazni.

Az ÉV EMBERE kitüntető díj


           5. §     

           (1)

a) A képviselőtestület az ÉV EMBERE díjat adományozza annak a Tiszaörsön élő, vagy elszármazott személynek, aki a községben,  a közéletben, a civil szervezetekben kiemelkedő munkát végzett.

b) A díj adományozásának feltétele, hogy a kitüntetésben részesülő példamutató emberi magatartással rendelkezzen.


           (2) A díj évente adományozható.


(3) Az ÉV EMBERE díjhoz oklevél és emléktárgy jár. Az oklevél A/4-es papírméret nagyságú, tartalmazza a község címerét, a kitüntetett személy nevét, az adományozás keltét, a polgármester aláírását és bélyegző lenyomatát.
Az emléktárgy kerámiából készül, melyen az ÉV EMBERE – Tiszaörs (adományozás éve) szerepel.

(4) A díj adományozására javaslatot tehet:

- a község képviselőtestületének tagjai,

- képviselőtestület bizottságai,

- a település lakossága a közzétett felhívás szerint,

- a területen illetékes intézmények vezetői, civilszervezetei.


(5) A díj adományozásáról a képviselőtestület minősített többséggel dönt.


            (6) Az ÉV EMBERE díj átadása ünnepélyes keretek között történik a falunap nyitóünnepségének részeként.

Vegyes rendelkezések


6. §      

(1) Az elismerésben részesített személyekről az önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet, és gondoskodik a 2. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesüléséről.


(2) A Díszpolgári cím és az ÉV EMBERE díj költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.

Záró rendelkezések7. §      

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/2007 (IV. 03.) önkormányzati rendelet és a 6/2008. (IV. 04.) önkormányzati rendelet.