Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Hatályos: 2022. 12. 01 13:52- 2023. 03. 31

Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

2022.12.01.

Tiszaörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés g. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános szabályok

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Tiszaörs Község közigazgatási területén, az Sztv. 3. § - ában – az Sztv. 3. § - ának (2) - (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – meghatározott személyekre terjed ki.

Hatáskör gyakorlása, eljárási szabályok

2. § (1) Az e rendeletben megnevezett ellátások tekintetében a Tiszaörsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörét a (2)-(3) pontban meghatározottak szerint a Polgármesterre illetve a Társadalompolitikai Bizottságra ruházza át.

(2) Rendkívüli települési támogatás tekintetében átruházott hatáskörben a Társadalompolitikai Bizottság jár el.

(3) Átruházott hatáskörben a Polgármester dönt:

a) Rezsitámogatás

b) Gyógyszerkiadáshoz nyújtott támogatás

c) Köztemetés

3. § (1) E rendeletben szabályozott szociális ellátások kérelemre vagy hivatalból indíthatók.

(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmeket a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén (ügyfélfogadás: Tiszaörs, Rákóczi út 7) kell benyújtani.

(3) A pénzbeli támogatások iránti kérelmet e rendelet 1., 2. és 3. melléklete szerinti formában kell benyújtani.

4. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához csatolni kell a kérelmező, családja, illetve a vele közös háztatásban élők jövedelmi viszonyairól szóló igazolását, nyilatkozatát.

(2) A jogosultság megállapításakor az Sztv. 10. § - ában meghatározottak az irányadók, az abban foglaltak szerint kell eljárni.

(3) Munkaviszonyból származó jövedelem esetén munkáltató által kiállított keresetigazolás, rendszeres pénzellátás esetén a kiutalást igazoló feladóvevény, pénzintézeti igazolása becsatolása szükséges.

(4) A nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén az Sztv. 10. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemszámításhoz a bevallással lezárt időszak adóbevallásának fénymásolata, a le nem zárt időszakról személyes nyilatkozat becsatolása szükséges.

(5) A települési önkormányzat által folyósított ellátásokról igazolást nem kell csatolni.

(6) Az eljárás során a tényállás tisztázása érdekében kérelmező lakásán környezettanulmányt lehet készíteni.

5. § (1) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli ellátásokat a települési önkormányzat házi pénztára fizeti ki.

(2) A rendszeresen folyósított települési támogatás esetén az ellátást, a tárgy hónapot követő 5. napig kell az önkormányzat házipénztárából kifizetni.

6. § A jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítésére, továbbá a szociális ellátásokhoz kapcsolódó adatkezelésre a Sztv. rendelkezései alkalmazandók.

II. Fejezet

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Rezsitámogatás

7. § (1) Az önkormányzat a Sztv. 48. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott célra, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatások viseléséhez rezsitámogatást nyújt, annak a személynek, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-át, egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége a család összjövedelmének 20 %-át meghaladja.

(2) Költségeken a lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a szemétszállítás költségeit, a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit kell érteni.

(3) A lakásfenntartás, illetve a lakhatás költségei közül

a) a lakbért, illetve az albérleti díjat a lakásbérleti, illetve albérleti szerződéssel vagy a bérleti díj átvételét igazoló elismervénnyel;

b) lakás célú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletének teljesítését igazoló dokumentummal;

c) a közüzemi díjakat a településen közüzemi szolgáltatást végző szervek által kiállított közüzemi számlákkal;

d) egyedi fűtésű lakások esetén a tüzelőanyagról a forgalmazó által kiállított számlával igazolja.

(4) Egyedi fűtésű lakás esetén a lakásfenntartás költségeként - nyugtával igazolva - a háztartási gázpalack használat is elismerhető, havonta maximum 1 darab mennyiségben.

(5) A (3) bekezdés a)-c) pontja és a (4) bekezdés szerinti költség-meghatározásához az irányadó időszak a kérelem benyújtását megelőző 2 hónap.

(6) A (3) bekezdés d) pontja szerinti tüzelőanyag vásárlását igazoló számla esetén a fűtési idényre (az év október 15-től, a következő év április 15. napjáig) vonatkozó számla(k) összegének 1/12-ed része.

(7) A kérelem folyamatosan benyújtható és a támogatást egy évre kell megállapítani.

(8) Rezsitámogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő családok számától.

(9) A támogatás összege havi 5000 forint.

(10) A kérelmezőt a támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

(11) Lakcímváltozás esetén, az ellátásra való jogosultságot a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával kell megszünteti.

(12) A rezsitámogatásra jogosult halála esetén a támogatást, a haláleset hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni. A fel nem vett támogatást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.

Gyógyszerkiadáshoz nyújtott támogatás

8. § (1) Az a közgyógyellátásra nem jogosult szociálisan rászoruló személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000 Ft), egyedül élő esetében 250%-át (71.250 Ft) nem haladja meg, egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó rendszeres gyógyszerkiadásaihoz támogatást igényelhet, feltéve, hogy a havi rendszeres gyógyszerköltség az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át (5.700 Ft) eléri.

(2) A rendszeres havi gyógyszerszükségletre vonatkozó háziorvosi igazolás alapján a gyógyszertár által kiadott dokumentum igazolja a készítmények havi költségét.

(3) A támogatás összege az igazolt havi gyógyszerköltség 30%-a, de legalább 3.000 Ft és legfeljebb 8.000 Ft, mely havi részletben kerül folyósításra.

(4) A támogatás 1 év időtartamra állapítandó meg.

Rendkívüli települési támogatás

9. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető kérelme alapján vagy hivatalból, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

(2) Rendkívüli települési támogatás adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel.

(3) Havi rendszerességgel adott átmeneti támogatás maximum 6 hónapra folyósítható.

(4) Rendkívüli települési támogatást indokolt biztosítani elsődlegesen:

a) krónikus, hosszan tartó betegségben szenvedő személynek,

b) elemi kár károsultjának,

c) elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó hozzátartozónak,

d) válsághelyzetben lévő várandós anyának gyermekének megtartására,

e) gyermek iskoláztatására,

f) gyermek fogadásának előkészítéséhez,

g) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,

h) gyermek családba való visszakerüléséhez

i) gyermek hátrányos helyzetének anyagi segítségére

(5) A rendkívüli települési támogatás akkor ítélhető meg, ha kérelmező illetve családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve a családban az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülélő kérelmező esetében a 200%-át, kivéve:a) aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodik, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

(6) A támogatás megállapításánál a kérelmező és családja egységes elbírálás alá esik, egy családon belül több személy részére nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás.

(7) A támogatás mértéke nem lehet kevesebb 1.000 Ft-nál, de nem haladhatja meg a 15.000 Ft-ot, kivéve:a) az elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott rendkívüli települési támogatást, melynek összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10-90 %-áig terjedhet. A helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét évente a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet állapítja meg.

(8) A kérelemhez csatolandó a létfenntartást veszélyeztető körülményt igazoló irat – orvosi vagy kórházi igazolás, gyógyszerköltséget igazoló dokumentum, terhesgondozásról szóló igazolás, halotti anyakönyvi kivonat, temetési költségekről szóló számla, születési anyakönyvi kivonat, gyermekvédelmi gondoskodást igazoló dokumentum – másolata.

(9) A jövedelemhatár vizsgálata a kérelmező jövedelemnyilatkozata alapján, illetve jövedelemigazolása alapján történik.

(10) A támogatás folyósításának módjai:

a) készpénzben,

b) az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával,

c) természetbeni juttatásként,

d) célhoz kötött felhasználásként, melyet 15 napon belül számlával, nyugtával kell igazolni.

(11) A rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön (továbbiakban kölcsön) formájában is nyújtható lakhatatlanná, életveszélyessé vált lakóépület helyreállításához.

a) A kölcsön ugyanazon lakóház helyreállítására évente legfeljebb egy alkalommal adható és összege nem haladhatja meg a százötvenezer forintot.

b) A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy milyen összegben illetve mely időpontig vállalja a kölcsön visszafizetését.

c) A kölcsön visszafizetésének elmulasztása szociális ellátás jogosulatlan igénybevételének minősül, melynek behajtására végrehajtási eljárást kell kezdeményezni.

d) A kölcsön folyósításának, visszafizetésének szabályairól, visszafizetés elmulasztásának következményeiről határozatban kell rendelkezni.

e) A felhasználás ellenőrzésének biztosítására elrendelhető a kölcsön maximum három részletben történő folyósítása. Ebben az esetben a kölcsön második és harmadik részletének kifizetésére akkor kerülhet sor, ha a jogosult az előző részlet felhasználását hitelt érdemlő módon igazolta.

(12) Különös méltányolást érdemlő élethelyzetben a kérelmező jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül adható méltányossági rendkívüli települési támogatás.

(13) Különös méltányolást érdemlő élethelyzet:

a) orvosi, kórházi dokumentumokkal igazolt tartós betegség,

b) elhunyt hozzátartozó eltemettetése,

c) elemi kár.

A méltányossági rendkívüli települési támogatás összege legalább 5.000 legfeljebb 20.000 Ft.

III. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások

10. § (1) Az Sztv. 48. §-ában meghatározott esetekben önkormányzat gondoskodik az elhunyt eltemettetéséről.

(2) A köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesíthető az az eltemettetésre köteles személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszíti az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet és a gyermekek védelméről szóló 10/2003. (IX. 30.) önkormányzati rendelet.

(2) A rendeletet az Sztv. rendelkezéseivel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel együtt alkalmazandó.

12. § Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba.