Tiszaörs Községi Önkormányzat Polgármesterének 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 22- 2022. 05. 30

Tiszaörs Községi Önkormányzat Polgármesterének 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.02.22.

Tiszaörs Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §1 (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése:

a) 447.288.487 Ft költségvetési bevétel

b) 447.288.487 Ft költségvetési kiadás

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete állapítja meg.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése részletesen a következők szerint alakul:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.,9.3,9.4.mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 300.000 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-áig, vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki..

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(8) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

8. § Vegyes rendelkezések

(1) Az Önkormányzat a helyben szokásos temetési költség legkisebb összegét 2021. évben 140.000 Ft-ban állapítja meg.

9. § Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1.3. melléklet

üres cím

3. melléklet

üres cím

4. melléklet

üres cím

5. melléklet

üres cím

8. melléklet

üres cím

9.1.2. melléklet

üres cím

10. melléklet

üres cím

9.2. melléklet12

üres cím
1

A 2. § (1) bekezdése a Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1.1. melléklet a Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.1. melléklet a Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1.2. melléklet a Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.2. melléklet a Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2.1. melléklet a Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.1. melléklet a Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2.2. melléklet a Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.2. melléklet a Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. melléklet a Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 7. melléklet a Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 9.1. melléklet a Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1. melléklet a Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 9.1.1. melléklet a Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1.1. melléklet a Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9.3. melléklet a Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.3. melléklet a Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9.3.1. melléklet a Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.3.1. melléklet a Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9.2. mellékletet a Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdése iktatta be.

13

A 9.2.1. mellékletet a Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdése iktatta be.