Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

2021.05.31.

Tiszaörs Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 407.260.932 Ft költségvetési bevétellel

b) 449.876.223 Ft költségvetési kiadással

c) 166.809.435 Ft finanszírozási bevétellel

d) 124.194.144 Ft finanszírozási kiadással

e) 490.039.416 Ft összes teljesített bevétellel

f) 425.335.892 Ft összes teljesített kiadással

g) 64.703.524 Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) Az önkormányzat, és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 2019 évi tényadatok figyelembe vételével, a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

(8) Az önkormányzatnak hitele nincs.

(9) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat vagyonkimutatását az eszközök és források tekintetében a 12. melléklet és 13. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. melléklet mutatja be.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § E rendelet hatályba lépésével hatályát veszíti a 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Kiadások és bevételek mérlegszerű kimutatásban és feladatonként

2. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

3. melléklet

Beruházási kiadások

4. melléklet

Felújítási kiadások

5. melléklet

Európai Unió támogatásai

6. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

7. melléklet

Maradvány kimutatás

8. melléklet

Állami támogatások

9. melléklet

Pénzügyi mérleg a 2019 évi tényadatokkal

10. melléklet

Adósság állomány

11. melléklet

Közvetett támogatások

12. melléklet

Vagyon kimutatás eszközök

13. melléklet

Vagyon kimutatás források

14. melléklet

Pénzeszközváltozás