Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 20

Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

2021.11.20.

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A képviselő-testület természetbeni juttatásként az arra rászoruló személyek részére barnakőszenet biztosít.

(2) A juttatást a képviselő-testület a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen, a Belügyminiszter BMÖGF/191-36/2021. számú támogató okiratában meghatározott összeg erejéig biztosítja.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Tiszaörs település közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. A támogatás jogosultsági feltételei

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként barnakőszenet biztosít annak a személynek, akinek jövedelme, illetve a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum összegének 300 %-át és

a) Aktív korúak ellátására jogosult vagy,

b) Megváltozott munkaképességen alapuló ellátásban részesül vagy,

c) Időskorúak járadékában részesül vagy,

d) Rezsitámogatásra jogosult vagy,

e) Az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásában szerepel vagy,

f) Közgyógyellátásra jogosult vagy,

g) 3 vagy annál több gyermeket nevel vagy,

h) Ápolási díjra jogosult vagy,

i) Öregségi nyugdíjban részesül vagy,

j) Jövedelemmel nem rendelkező egyedül élő személy vagy,

k) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

(2) A kérelem elbírálása során előnyben kell részesíteni az alábbi kérelmezőket:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, települési támogatásban (rezsitámogatásban) részesülők,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok.

(3) Kérelem egy alkalommal nyújtható be.

(4) A barnakőszén támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(5) Az önkormányzat a szociális célú szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

3. § (1) Nem jogosult szociális célú barnakőszén támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől, azon ingatlan vonatkozásában, mely barnakőszénnel egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

3. Támogatás igénylésének eljárási szabályai

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) Az igénylő, a kérelemben nyilatkozik a kérelem benyújtását megelőző hónapban rendelkezésre álló jövedelméről, jövedelmeiről illetve a kérelem elbírálása során előnyt jelentő tényekről.

(3) A kérelmeket a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén (5362 Tiszaörs, Rákóczi út 7.) lehet benyújtani.

(4) A kérelmek elbírálása a Társadalompolitikai Bizottság hatáskörébe tartozik.

(5) Jogosultanként maximum 10 q barnakőszén adható.

(6) A barnakőszén átvételét a jogosult az e rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. § A támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára megállapított kiegészítő támogatás, valamint az önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek – el kell utasítani.

6. § Ez a rendelet 2021. november 20-án lép hatályba, és 2022. május 31-én hatályát veszti.