Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 28

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.28.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Tiszaörs Községi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.
A 2023. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 311.070.939.-Ft, melyet a költségvetési maradvány igénybevételével 89.890.500.- Ft-tal egészít ki, így összesen 400.961.439.- Ft forrás fog rendelkezésre állni.
2024. évben helyi adóbevétellel az alábbiak szerint számoltunk:

Adónem

2024 évi terv Ft-ban

Telekadó

994.000

Magánszem. kommunális adó

4.200.000

Iparűzési adó

32.906.000

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.
A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani.
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzatok működési támogatásai:
Ezen jogcímek a rendelet 11. számú mellékletében tételesen szerepelnek.. Az általános működéshez kapott állami támogatás összege emelkedett, mert az adó erőképesség csökkenése miatt kiegészítést kapunk. A munkabérek emelkedésének ellentételezésre a közalkalmazottak esetén a garantált bérminimum, illetve a pedagógus illetmények emelésére kaptunk kiegészítést,mely összeg már benne van a 11-es mellékletben felsorolt támogatás összegében. A kiegészítést az alábbiak szerint kaptuk:
köznevelési bértámogatás 14.785.876.-Ft
-gyerekétkeztetési feladatok bértámogatás 1.278.460.-Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
Ezen a soron az előző évekhez hasonlóan a Startmunka mintaprogramokhoz kapcsolódó Belügyminisztériumból érkező támogatási összege van ,de csak az elfogadott a hatósági szerződések szerint,mert a következő programokat majd módosított előirányzatként szerepeltetjük. Az OEP-től már csak az iskola egészségügyi feladatokra kapunk támogatást.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
Ezen a soron az idén nem terveztünk bevételt eredeti előirányzatként.
Közhatalmi bevételek:
Ezen soron a helyi adók tervezett bevétele szerepel.
Működési bevételek:
Ezen a soron az önkormányzat általános működéséből származó bevételek kaptak helyet, a következők szerint: bérleti díjak, rendezvény bevétele, konyhai térítési díjak, sírhelydíj. a közfoglalkoztatásból származó saját termékek értékesítése. A készletértékesítés ellenértékénél terveztük meg a Sajtüzem bevételét is.
Felhalmozási bevételek:
Felhalmozási bevételként tárgyi eszköz értékesítését terveztük be.
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:
Ezen soron 41.538.000.-Ft-ot terveztünk be. Ez az összeg a 2022.évi pénzkészletük december 31.-i egyenlege korrigálva a függő tételekkel.
A következő bevételi jogcímekkel nem számolunk ezen tervezet szerint.
Működési célú átvett pénzeszközök:
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:
Belföldi értékpapírok bevételei:
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:
Az önkormányzatnál a közalkalmazotti foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint ,az óvodában 6 fő ,a konyhán 3 fő, az önkormányzatnál 5 fő , illetve a Sajtüzemben 1 fő munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás során a tavalyi 3 mintaprogram 3.havi munkabérét terveztük be, az intézményeknél foglalkoztatottakat 6 havi munkabérrel, mivel az idei programok még elbírálás alatt vannak, ezekkel a tervezésnél nem számolhatunk. A jóváhagyás után majd módosított előirányzatként építjük be a költségvetésbe.
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások:
Ezen kiadási jogcím tartalmazza a közalkalmazott, és a munkatörvénykönyves foglalkoztatottak bérét amit a jogszabályi változások figyelembe vételével terveztük meg(a garantált bérminimum december 1-től 326.000.-Ft lett és a közfoglalkoztatottak bére is változott december.1-től 133.400.- Ft ). A képviselői tiszteletdíjakat az alábbiak szerint terveztük:
bizottsági elnökök tiszteletdíja 15.000 Ft/ hó
képviselők tiszteletdíja 8.000 Ft/ hó
nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja 5.000 Ft/ hó.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
Ez kiadási jogcím tartalmazza a fenti személyi jellegű kiadások kifizetéséhez kötődő jogszabályok szerint előírt járulék kiadásokat is. A közfoglalkoztatás járulékkedvezménye továbbra is 50 %-os.
Dologi kiadások:
Itt kap helyet az önkormányzat mindennemű dologi kiadása, figyelembe véve az előző évi teljesítést valamint a várható egyéb tervezhető kiadásokat is. A tétel legnagyobb része továbbra is a Startmunka mintaprogramhoz kötődő kiadások összege.
Ellátottak pénzbeli juttatásai:
Az előző évhez hasonlóan ezen kiadások között terveztük meg a rendszeres települési támogatás ( rezsi támogatás, gyógyszer támogatás ),az önkormányzati átmeneti segély, a temetési segély, a köztemetés várható teljesítését .
Egyéb működési célú kiadások:
Ez a sor a társulások részére fizetendő hozzájárulásokat tartalmazza. A tervezéskor rendelkezésre álló adatok alapján TTKT Szociális Szolgáltató Központja felé 7.839.000.-Ft, a Családsegítő Szolgáltatáshoz a tavalyi 2.285.200.-Ft-ot terveztünk, mert még nem állt rendelkezésünkre adat. A Közös Hivatal működéséhez a tavalyi évben 14.505.100..-Ft volt a hozzájárulás összege, melyből maradt tartozásunk,illetve az idei hozzájárulás összege még nem ismer, ezért 17.000.000.-Ft-ot terveztünk be.
Itt kap helyet a helyi civil szervezetek részére támogatásként elkülönített összeg (600.000 Ft).
Beruházások:
Ezen a soron a TOP PLUSZ pályázat piac kialakítására kapott támogatás.
Felújítások :
A felújításoknál terveztük meg a TOP PLUSZ útfelújítás 2023.évben fel nem használt összegét.
Egyéb felhalmozási kiadások:
Ezen a soron az idén nem terveztünk semmit.
Finanszírozásai kiadások:
Ezen a soron a 2024. évi állami támogatás (00 havi előleg), decemberben utalt összege szerepel. Ezt az összeget, könyvvitelileg rendezni kell, ezért szükséges, hogy legyen rajta előirányzat.