Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról

Hatályos: 2024. 01. 01

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról

2024.01.01.

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Bogyiszló közigazgatási területén lévő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában foglalt meghatározásnak megfelelő közterületekre.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki közutak területére és közutak műtárgyaira, valamint a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetek feladatellátásához szükséges vonalas és egyéb létesítmények közterületen való elhelyezésére.

(3) A közterület használattal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatokat a polgármester látja el a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva.

(4) A határozat ellen jogorvoslati eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (továbbiakban: Ákr.) meghatározott határidőn belül Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címezve lehet előterjeszteni.

2. Közterület használat szabályai

2. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához engedélyt kell kérni.

(2) A közterület használat az alábbi esetekben engedélyköteles:

a) árusító és egyéb fülke, pavilon, árusító automata, egyszerű szerkezetű szabadon álló, vagy telepített építmény,

b) közterületen hirdető berendezés, hirdetési célú tábla elhelyezése a község településképének védelméről szóló 12/2017.(XI.30.) önkormányzati rendeletben szabályozottak figyelembevételével,

c) vendéglátó ipari egységhez előkert, kerthelyiség, terasz létesítése,

d) üzlethelyiséghez kapcsolódó árusítás, üzlethelyiség előtti árubemutatás,

e) üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, áru kirakodása,

f) rendszeres, illetve alkalomszerű vásár, piac,

g) alkalmi árusítás, közterületen változó helyen, járműből, gépjárműből, vagy gépjárművel vontatott kiskereskedelmi árusítás,

h) utcabál, családi eseményekkel kapcsolatos rendezvény,

i) mutatványos tevékenység,

j) építési munkák végzésére szolgáló állvány, építőanyag, építési hulladék, valamint építési és egyéb hulladék tárolására szolgáló konténer elhelyezése,

k) tüzelőanyag tárolása.

(3) Nem engedélyköteles tevékenységek:

a) közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatos terület elfoglalása,

b) úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezése,

c) közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett távközlési kábelek, közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkálatok,

d) fegyveres erők, rendészeti szervek, mentők, vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezése,

e) közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek igénybevétele.

(4) Nem adható közterület használati engedély:

a) közterületen zajos, bűzös, tűz- és robbanás veszélyes tevékenység gyakorlására, kivéve a jogszabályoknak megfelelő tűzijáték megrendezéséhez,

b) a mezőgazdasági erőgépek, munkaeszközök, tehergépjárművek, illetve szerelvényeik, továbbá használaton kívüli vagy üzemképtelen gépjárművek tárolására.

(5) Bogyiszló közterületein csak a településképhez illeszkedő árusítóhelyek lehetnek, melyek talajhoz, fához, köztárgyakhoz nem rögzíthetők.

(6) Alkalmi árusítóhelyet az árusítás befejezése után a közterületről el kell távolítani. A házaló kereskedelem a település közigazgatási területén nem engedélyezhető.

(7) Engedélyes köteles a közterület használati engedélyről szóló határozatot és a tevékenység folytatásához szükséges hatósági és egyéb engedélyeket a közterület használat helyszínén tartani és azokat ellenőrzés esetén kérésre felmutatni.

3. A közterület használati engedély

3. § (1) Közterület használat akkor engedélyezhető, ha:

a) a közúti és gyalogos forgalmat nem akadályozza, veszélyezteti,

b) a környezetében élők nyugalmát nem zavarja, és

c) illeszkedik a településképbe.

(2) A közterület a 2. § (2) bekezdésben meghatározott esetekben csak jogerős közterület használati engedély birtokában használható.

(3) Balesetveszélyes építési munka végzésének tartamára szóló közterület használati engedélyben elő kell írni a védőkerítés létesítését.

(4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakóhelyének vagy székhelyének címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát vagy azt, hogy a közterületet az engedélyt kérő állandó jelleggel kívánja használni,

c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot (vállalkozói igazolvány),

e) egyéb jogszabályokban előírt hatósági engedélyeket.

(5) Az engedély iránti kérelmet a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatalnál lehet előterjeszteni az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

4. § (1) Az engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes nevét és állandó lakóhelyének vagy székhelyének címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes,

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,

d) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,

e) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját,

f) szakhatósági kikötéseket,

g) az Ákr. 81. §-ában foglaltakat.

(2) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet.

(3) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell jelölni, hogy az árusítás építményből, illetve pontosan meghatározott helyen kézből vagy járműről történhet-e.

5. § (1) A közterület használati engedély:

a) meghatározott idő elteltéig, vagy

b) a meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható ki.

(2) A közterület használati engedély szüneteltetésére nincs lehetőség.

(3) A közterület használatért az engedélyes az 1. mellékletben meghatározott díjat köteles fizetni.

(4) A közterület használati engedély megadása során figyelembe kell venni a helyi építésügyi szabályzatot, a településrendezési tervet, a településképi, köztisztasági követelményeket és ellenőrizni kell egyéb feltételek – például vállalkozói igazolvány, cégbírósági végzés - fennállását is.

6. §1 A közterület-használati díjat a közterület használat megkezdése előtt kell megfizetni, az engedélyes választása szerint a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal Házipénztárában, vagy átutalással, vagy POS terminálon keresztül.

7. § (1) A közterület használat közérdekből kártalanítási és elhelyezési kötelezettség nélkül bármikor megszüntethető vagy korlátozható.

(2) Amennyiben az engedélyes kötelezettségének nem tesz eleget, tőle a közterület használati engedélyt haladéktalanul vissza kell vonni.

(3) A közterületet engedély nélkül, illetve a kiadott engedélytől eltérően használót a közterület használatának megszüntetésére kell kötelezni.

(4) A közterület használati engedély érvényességének megszüntetése esetén, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani, ennek elmaradása esetén az eredeti állapot helyreállítására kell kötelezni.

(5) Közterület használatának megszüntetése esetén a befizetett díj időarányos részét az engedélyes részére meg kell téríteni.

4. Játszótér és sportpark használatának rendje

8. § (1) A játszótéren és a sportpark területén jól látható helyen el kell helyezni a használat rendjét tartalmazó táblát.

(2) A játszótéren lévő játszótéri eszközöket, a 8. életévüket be nem töltött gyermekek kizárólag szülő, vagy nagykorú felügyelete mellett használhatják. A 8. életévüket betöltött, de 16. életévüket még el nem ért gyermekek a játszótéri eszközöket a szülő felügyelete nélkül, de a szülők felelőssége mellett jogosultak használni. A játszótéri eszközök 16 éves kortól nem használhatók.

(3) A sportpark kültéri fitnesz eszközei 14 éves kor alatt kizárólag felnőtt felügyelete mellett, 14 éves kor felett, illetve 140 cm-t meghaladó testmagasság esetén saját felelősségre használhatók.

(4) A játszótér és sportpark használói és felnőtt kísérői felelősek az eszközök rendeltetésszerű, időjárási körülményeknek megfelelő és balesetmentes használatáért, a játszótér és sportpark állapotának megőrzéséért. A nem rendeltetésszerű használatból adódó esetleges problémákért az Önkormányzat felelősséget nem vállal. Vihar és villámlás esetén az eszközök nem használhatók. Iskolai, óvodai használatnál a kísérő pedagógus felel a használat rendjéért, a baleset megelőzéséért.

(5) Nem megengedett a növényzet, a felszerelt köztéri tárgyak, valamint a játszótér és sportpark eszközeinek, berendezéseinek rongálása. A rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért. Az eszközök sérülését a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatalnál haladéktalanul be kell jelenteni.

(6) A játszótéren és a sportpark területén nem megengedett a dohányzás, a szeszesital és más bódító hatású szerek fogyasztása, valamint a szemetelés. Nem lehet játszótéren és sportparkban tartózkodni alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt.

(7) Nem szabad a játszótér és sportpark területére állatot bevinni.

(8) Nem szabad a játszótér és sportpark területére üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat, vagy oda nem illő eszközt bevinni.

(9) Nem szabad a játszótér és sportpark területére járművel behajtani.

(10) A játszótér és sportpark területén hulladékot elhelyezni kizárólag az erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő edényzetben lehet.

5. Műfüves pálya használatának rendje

9. § (1) A műfüves pálya területén jól látható helyen el kell helyezni a használat rendjét tartalmazó táblát.

(2) A pályát mindenki csak saját felelősségére használhatja, rendeltetésszerűen, a közerkölcsöt nem sértő módon. Az esetlegesen bekövetkezett balesetekért, sportsérülésekért az Önkormányzat nem vonható felelősségre. A rendeltetésellenes használatból eredő rongálás feljelentéssel és a pályáról való kitiltással jár. A rongálásért anyagi felelősséggel tartozik a pálya használója, kiskorú esetén a szülő. A nem rendeltetésszerű használatot, a rongálást Bogyiszlói Polgármesteri Hivatalnál haladéktalanul be kell jelenteni.

(3) A pálya használata során előnyt élveznek a Bogyiszlói Általános Iskola tanulói, dolgozói, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde intézménybe járó gyermekek, dolgozók. Iskolai, óvodai használatnál a kísérő pedagógus felel a használat rendjéért, a baleset megelőzéséért.

(4) A pálya területén tartózkodóknak mindenkor ügyelniük kell a pálya megóvására, a környezet tisztán tartására. Nem szabad a pálya területén és közvetlen környezetében alkoholt, drogot, és más bódító hatású szereket fogyasztani, enni, inni, szotyolázni, rágógumizni, azt eldobni. Hulladékot elhelyezni kizárólag az erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő edényzetben lehet.

(5) Nem megengedett a dohányzás és a nyílt láng, petárda használata.

(6) Nem szabad a pályára üveget, bármilyen hegyes, éles vagy súlyos tárgyat, állatot bevinni.

(7) Nem szabad a pálya területére járművel behajtani.

(8) Nem szabad a pálya tartozékaiba (labdafogó háló, futball kapuk) kapaszkodni.

(9) A pálya hóban, illetve fagyban nem használható. A pályára kizárólag műfűre alkalmas sportcipőben lehet rámenni. Nem megengedett a stoplis és a magassarkú cipő használata.

6. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2023. szeptember 25-én lép hatályba.

11. §2

1. melléklet a 13/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez3

Közterület-használati díjak

Sorszám

Közterület-használat célja

Díj 2024. január 1.
napjától

1.

árusító és egyéb fülke, pavilon, árusító automata, egyszerű szerkezetű szabadon álló,
vagy telepített építmény

300,-Ft/m2/hó

2.

hirdető berendezés, hirdetési célú tábla elhelyezése

500,-Ft/m2/hó

3.

vendéglátó ipari egységhez előkert, kerthelyiség, terasz létesítése

500,-Ft/m2/hó

4.

üzlethelyiséghez kapcsolódó árusítás, üzlethelyiség előtti árubemutatás

150,-Ft/m2/hó

5.

üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezése, áru kirakodása

5.000,-Ft/hó

6.

rendszeres, illetve alkalomszerű vásár, piac, egyéb rendezvény

a) árusítás a Termelői Piac helyszínén (nem kistermelő általi árusítás esetén)

aa) 20 m2-ig

1.000,-Ft/alkalom

ab) 40 m2-ig

2.000,-Ft/alkalom

ac) 60 m2-ig

3.000,-Ft/alkalom

b) árusítás a bogyiszlói 03 hrsz-ú ingatlanon

30.000,-Ft/nap

c) árusítás a 8. ponttól eltérő, egyéb rendezvényen

ca) 10 m2-ig

10.000,- Ft/nap

cb) 10 m2 felett

20.000,- Ft/nap

7.

alkalmi árusítás, valamint közterületen változó helyen, járműből, gépjárműből, vagy
gépjárművel vontatott kiskereskedelmi árusítás

220,-/m2/nap

8.

utcabál, családi eseményekkel kapcsolatos rendezvény

200,- Ft/m2/nap

9.

mutatványos tevékenység

a) 50 m2-ig

10.000,- Ft/nap

b) 50 m2 felett

20.000,-Ft/nap

10.

építési munkák végzésére szolgáló állvány, építőanyag, építési hulladék, valamint építési és egyéb hulladék tárolására szolgáló konténer elhelyezése

600,-Ft/m2/hét

11.

tüzelőanyag tárolása

600,-Ft/m2/hét

1

A 6. § a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.