Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 03. 01

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

2023.03.01.

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a bogyiszlói 820 hrsz-ú, a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő temetőre (a továbbiakban: köztemető), amelyben Bogyiszló Község Önkormányzata a tulajdonossal kötött megállapodás alapján a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.

2. A köztemető fenntartása, üzemeltetése

2. § (1) A köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről Bogyiszló Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) gondoskodik.

(2) A köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 9. §-a szerinti tárgyi és infrastrukturális feltételeket az Önkormányzat biztosítja. Ezek folyamatos gondozását, karbantartását, a sírhelyek kijelölését és a temetői nyilvántartás vezetését az Önkormányzat végzi.

3. A köztemető használatának és igénybevételének szabályai

3. § (1) A köztemető március 1. és október 31. között 7 órától 20 óráig, november 1. és február 28. között pedig 8 órától 17 óráig látogatható. A nyitva tartás idejéről, a köztemető rendjéről a köztemető bejáratánál tájékoztatót kell kifüggeszteni.

(2) A köztemető kegyeleti hely, minden temetőlátogató és minden egyéb munkát végző szolgáltató, vállalkozó köteles ennek megfelelő magatartást tanúsítani, a temetési szertartás rendjének zavartalanságát biztosítani. Minden temetőlátogató, illetve ott munkát végző szolgáltató, vállalkozó köteles a kegyeleti érzéseket tiszteletben tartani, és olyan magatartást tanúsítani, hogy a szertartások rendjét, valamint a kegyeleti jogok gyakorlását ne zavarja.

(3) 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat a köztemetőben.

(4) A vakvezető kutya kivételével nem lehet állatot a köztemetőbe bevinni.

(5) A köztemető területén a látogatók nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely egészségre ártalmas, szennyeződést, bűzt, egyéb környezeti kárt okoz, mások kegyeleti jogának gyakorlását akadályozza, korlátozza, balesetveszélyt okoz.

4. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles a temetési hely gondozására, annak rendszeres gyomtalanítására. A sírok gondozását körültekintően, kellő gondossággal szabad végezni oly módon, hogy azzal a szomszédos sírhelyeket ne rongálják, illetve ne szennyezzék be.

(2) Ha a sírjel vagy sírbolt összeomlásától lehet tartani, vagy az az életet és vagyonbiztonságot veszélyezteti, az Önkormányzat felszólítja a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját, hogy gondoskodjon a helyreállításról. Közvetlen élet- vagy balesetveszély esetén az Önkormányzat az élet- vagy balesetveszélyes helyzetet megszünteti és a felmerülő költségeket a sírhely felett rendelkezőre áthárítja.

(3) A sírokra ültetett növények nem terjeszkedhetnek túl a temetési helyen és nem akadályozhatják a sírok közötti közlekedést, illetve a végzendő munkákat.

(4) A sírokon kinőtt gyomnövények között lévő, vagy rossz helyre ültetett növényekben a kaszálási munkák során bekövetkezett károkért az Önkormányzat felelősséget nem vállal.

(5) A köztemetőben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítését szolgáló tárgyak, különösen koszorúk, lámpák, vázák helyezhetők el. Az urnafülkék díszítését oly módon kell elvégezni, hogy az nem haladhatja meg az urnafülke táblájának méretét, nem érhet át másik fülkére.

(6) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjel, egyéb díszítmény nem helyezhető el.

(7) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési és kártérítési felelősség az Önkormányzatot nem terheli.

(8) A sírhelyek környékét nem lehet felásni, a talajt nem lehet elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.

(9) A temetési helyek gondozása során keletkező hulladék a temetési helyek között nem tárolható. A sírgondozással összefüggésben keletkező hulladékot, koszorú-és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen a hulladékgyűjtőbe lerakhatja, kivéve a földet, törmeléket, háztartási és egyéb, nem a temetőből származó hulladékot.

(10) A sírok mellé ülőpadot elhelyezni, a sírhely környezetétől függően, az Önkormányzat hozzájárulásával lehet.

5. § (1) A köztemetőben folyó temetkezési szolgáltatásokat az eltemettető által választott, arra jogosultsággal rendelkező vállalkozó végezheti.

(2) A köztemetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – az Önkormányzat székhelyén a munkavégzés megkezdését megelőzően legalább 3 nappal be kell jelenteni.

(3) A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy annak eredeti állapota ne változzon.

(4) Az építőipari tevékenység, különösen a sírbolt, síremlék építése, bontása, felújítása, javítása során keletkezett építési, bontási törmelék, hulladék és veszélyes hulladék azonnali elszállításáról, ártalmatlanításáról a szolgáltatást végző köteles gondoskodni. E célra a köztemetőben elhelyezett hulladékgyűjtő nem használható.

(5) A köztemető területére tehergépjármű, munkagép csak a temetkezési tevékenységgel, a fenntartási munkákkal, síremlékek bontásával, felállításával összefüggésben és csak az elvégzendő munkák időtartamára hajthat be.

4. A temetési hely mérete, megváltásának szabályai

6. § (1) A temetési helyek mérete:

a) egyes sírhely: 2,1 m x 0,9 m,

b) kettes sírhely: 2,1 m x 1,9 m,

c) kettes sírbolt: 3,1m x 1,8 m,

d) négyes sírbolt: 3,1 m x 2,4 m,

e) urnasírhely: 0,8 m x 0,6 m,

f) urnafülke: 0,4 m x 0,4 m.

(2) A sírhelyek egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek kell lenni. A korábban használatba vett temetési helyek esetében a kialakult rend szerinti távolságok és méretek irányadók.

(3) Az egyes temetési helyeket meg kell váltani, amivel a temetkezési hely megváltója rendelkezési jogosultságot szerez.

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság kezdő napja a megváltás napja. Az egyszeri megváltás időtartama:

a) egyes és kettes sírhely esetében 25 év,

b) kettes és négyes sírbolt esetében 60 év,

c) urnasírhely esetében 25 év,

d) urnafülke esetében a temető fennmaradásának idejéig.

(5) A rendelkezési jogosultság a temetési hely használati idejének lejártával meghosszabbítható (újra váltható). Az újra váltás időtartama megegyezik a (4) bekezdésben meghatározott időszakkal.

(6) Amennyiben a temetési hellyel rendelkezni jogosult a temetési helyet a rendelkezési jog lejártáig ismételten nem váltja meg, a temetési hely feletti rendelkezési jog megszűnik, és az Önkormányzat a temetési helyet újra értékesítheti.

5. Díjak

7. § (1) A temetési hely megváltásának és újra váltásának díját az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A temetkezési szolgáltatók által, a köztemetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj 5.000,-Ft+Áfa/temetés.

(3) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja 1.200,-Ft+Áfa/nap/temetési hely.

(4) A sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a bogyiszlói 821/A hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ravatalozó épületében lévő temetői illemhely használata szintén díjmentes.

6. Záró rendelkezések

8. § Hatályát veszti a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló 9/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet.

9. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A temetési helyekkel kapcsolatos megváltási, újra váltási díjak 2023. március 1-től:

Sírhely típusa

Megváltási, újra váltási díj (bruttó)

Egyes sírhely

30.000,- Ft

Kettes sírhely

60.000,- Ft

Kettes sírbolt

30.000,- Ft

Négyes sírbolt

60.000,- Ft

Urnasírhely

20.000,-Ft

Urnafülke

20.000,- Ft