Bük Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 29

Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésérőlBük Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Bük Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és bizottságaira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.


A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§


(1)1,2   A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetését:

a)  6.348.289.217 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen:                                               1.999.406.179 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen:                                           1.700.201.076 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen:                                            2.648.681.962 Ft.


b)  6.348.289.217 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen:                                                 2.063.125.958 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen:                                           4.270.717.974 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összege:                                                    14.445.285 Ft.”


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet részletezi. A 2019. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését a 14. melléklet tartalmazza.


(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza. Az irányító szervi támogatásokat a 22. melléklet tartalmazza.


(4) A támogatások, kölcsönök nyújtását a 24. melléklet, a támogatások kölcsönök bevételeit a 25. melléklet tartalmazza.


(5) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 26. melléklet tartalmazza.


3.§


(1)1, 2   Az Önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások: 4.116.845.524 Ft,

            b) felújítási kiadások: 15.236.000 Ft, melyet a 16. melléklet részletez.

(2)  A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé (18. melléklet).


(3)  Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerint adóságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéit, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 19. melléklet szerint állapítja meg.


(4)  Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 20. melléklet tartalmazza.4.§


Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 12.000.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 23. melléklet részletez.


5.§


(1)1,2   Az Önkormányzat a költségvetésében az általános tartalékot 0 Ft-ban, a céltartalékot 157.838.641 Ft-ban állapítja meg, melyet a 17. melléklet részletez.


(2)     A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalt tartalékot 3.000.000 Ft-ban állapítja meg.


6.§

    

(1)1,2 A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 63.719.779 Ft hiány.

(2)1,2 A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 2.570.516.898 Ft hiány.

(3)1,2 Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása 1.108.267.962 Ft belső finanszírozással történik. A belső finanszírozás az előző év működési- és felhalmozási célú pénzmaradványának igénybevételével történik.

(4)A (3) bekezdésben túl hiány finanszírozására hosszúlejáratú hitel felvételével kerül sor, melynek összege 1.540.414.000 Ft (21. melléklet


7.§


Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 102 fő.  A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 2 fő, melyet a 15. melléklet részletez.


8.§


Az Önkormányzata 2019. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.9.§


(1)1,2 A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok 2019. évi költségvetését:

a)   6.151.330.552 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen:                                    1.867.891.309 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen:                               1.700.201.076 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen:                                2.583.238.167 Ft,


b)  6.151.330.552 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen:                                     1.145.486.994 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen:                                4.247.495.056 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege:                                   758.348.502 Ft.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet részletezi.


(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.


(4) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok ellátására a foglalkoztatottak létszámát 3 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak létszáma 2 fő. Részletesen a 15. mellékletben.10.§


(1)1,2    A Képviselő-testület az Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2019. évi költségvetését:

a)   136.000.654 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen:                                            21.911.115 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen:                                                       0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege:                                     114.089.539 Ft,


    b)  136.000.654 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:

    ba) a működési kiadás összesen:                                            123.099.654 Ft,

    bb) a felhalmozási kiadás összesen:                                         12.901.000 Ft,

    bc) finanszírozási kiadások összege:                                                        0 Ft.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet részletezi.


(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet részletezi.


(3) A Képviselő-testület a Dr Horváth Tibor Szociális Központ részére a foglalkoztatottak létszámát 17 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő. Részletesen a 15. mellékletben.


11.§


(1)1,2 A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2019. évi költségvetését:

a)  264.254.917 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen:                                               55.843.991 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen:                                                          0 Ft,

ac) finanszírozási bevétek összesen:                                         208.410.926 Ft,


b)  264.254.917 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen:                                                 261.332.917 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen:                                               2.922.000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege:                                                            0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet részletezi.


(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet részletezi.


(4) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény részére a foglalkoztatottak létszámát 40 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő. Részletesen a 15. mellékletben.


12.§


(1)1,2  A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2019. évi költségvetését:

a) 258.812.361 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen:                                                33.543.701 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen:                                                            0 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen:                                          225.268.660 Ft,


b) 258.812.361 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen:                                                   251.519.843 Ft,

      bb) a felhalmozási kiadás összesen:                                                 7.292.518 Ft,

      bc) finanszírozási kiadások összege:                                                            0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet részletezi.


(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.


(4)1 A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár részére a foglalkoztatottak létszámát 19 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő. Részletesen a 15. mellékletben13.§


(1)1,2 A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését:

a) 281.793.950 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen:                                                      20.216.063 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen:                                                     0 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen:                                          261.577.887 Ft,


b) 281.793.950 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen:                                                       281.686.550 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen:                                                        107.400 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege:                                                            0 Ft

(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet részletezi.


(3)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.


(4)  A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal részére a foglalkoztatottak létszámát 24 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő. Részletesen a 15. mellékletben.


 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14.§


(1)  Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


(3)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2019. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.


(4) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük, és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra, és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.


(5) A készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetésre, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a Pénzkezelési szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelmemmel, és a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére igényelhető készpénz felvétele.


(6) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület 2019. évben évi bruttó 200.000 Ft/fő cafetéria keretet állapít meg Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény 60. § (4) bekezdése alapján. 


(7) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület egy havi külön juttatást biztosít.


(8) A Büki Közös Önkormányzati Hivatal mindenkori Közszolgálati Szabályzata kiterjed a polgármesterre is.


(9) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2019. évre 44.500 Ft összegben állapítja meg.


(10) A Büki Közös Önkormányzati Hivatalban a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a vezetői megbízással rendelkezők vezetői illetménypótlékának mértéke alapilletményük 10 %-a.


(11) Az Önkormányzat és költségvetési szervei elszámolási számláját a hozzá kapcsolódó alszámlákkal együtt az OTP Bank büki fiókjánál vezeti.


(12) Az EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására nyújtott támogatások számlavezetéssel kapcsolatos feladatait a Magyar Államkincstár látja el.


15. §


(1)  Az államháztartáson kívülre megítélt támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatottal az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásnak (folyósításnak) módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.


(2)  A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott írásban nyilatkozik arról, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.


(3)  Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.


(4)  Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.


(5)  Az (1)-(4) bekezdést a külön önkormányzati rendeletben szabályozott támogatásokra az ott írt eltérésekkel kell alkalmazni.Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

16.§


(1)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.


(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.


Az előirányzatok módosítása

17.§


(1)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.


(2)   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.


(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.


(4)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 10.000 ezer Ft összeghatárig döntsön a forrásfelhasználásról. 


(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, hogy az eredeti előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.


(6)  A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.


Rendkívüli intézkedések

18.§


A polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.


Záró rendelkezések

19.§


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet hatálya a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.
                                               Dr. Németh Sándor  sk                                      Dr. Tóth Ágnes  sk

                                                      polgármester                                                   jegyzőMódosította: a 9/2019. (X. 1.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. október 2.

Módosította: a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. február 29.


Mellékletek