Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 02

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.03.02.

Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Bük Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és bizottságaira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetését:

a)2 7.040.954.475 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 2.157.652.336 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 739.255.457 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 4.144.046.682 Ft,

b)3 7.040.954.475 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 3.188.566.861 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 3.240.230.746 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összege: 612.156.868 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet részletezi. A 2022. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza. Az irányító szervi támogatásokat a 21. melléklet tartalmazza.

(4) A támogatások, kölcsönök nyújtását a 23. melléklet, a támogatások kölcsönök bevételeit a 24. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 25. melléklet tartalmazza.

3. § (1)4 Az Önkormányzat nevében végzett

a)5 beruházási kiadások: 3.184.562.086 Ft,

b)6 felújítási kiadások: 32.820.555 Ft, melyet a 16. melléklet részletez.

(2) Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10 § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 19. melléklet tartalmazza.

4. §7 Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 10.719.375 Ft-ban állapítja meg, melyet a 22. melléklet részletez.

5. § (1)8 Az Önkormányzat a költségvetésében az általános tartalékot 20.000.000 Ft-ban, a céltartalékot 1.067.504.824 Ft-ban állapítja meg, melyet a 17. melléklet részletez.

(2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalt tartalékot 3.000.000 Ft-ban állapítja meg.

6. §9 (1)10 A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 1.030.914.525 Ft hiány.

(2)11 A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 2.500.975.289 Ft hiány.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása 3.069.233.890 Ft belső finanszírozással történik. A belső finanszírozás az előző év működési- és felhalmozási célú pénzmaradványának igénybevételével történik.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem kerül sor (20. melléklet).

7. §12 Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 116 fő. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 0 fő, melyet a 15. melléklet részletez.

8. § Az Önkormányzata 2022. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.

9. § (1)13 A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok 2022. évi költségvetését:

a)14 6.902.346.498 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 2.043.951.329 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 739.255.457 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 4.119.139.712 Ft,

b)15 6.902.346.498 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 2.347.440.646 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 3.226.969.494 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 1.327.936.358 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok ellátására a foglalkoztatottak létszámát 2 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő. Részletesen a 15. mellékletben.

10. § (1)16 A Képviselő-testület az Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2022. évi költségvetését:

a)17 147.684.512 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 29.422.385 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 118.262.127 Ft,

b)18 147.684.512 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 147.247.988 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 436.524 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Dr Horváth Tibor Szociális Központ részére a foglalkoztatottak létszámát 18 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő. Részletesen a 15. mellékletben.

11. § (1)19 A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2022. évi költségvetését:

a)20 286.444.195 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 51.955.935 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevétek összesen: 234.488.260 Ft,

b)21 286.444.195 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 281.218.221 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 5.225.974 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény részére a foglalkoztatottak létszámát 43 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő. Részletesen a 15. mellékletben.

12. § (1)22 A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2022. évi költségvetését:

a)23 171.377.400 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 25.797.827 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 145.579.573 Ft,

b)24 171.377.400 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 163.998.013 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 7.379.387 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár részére a foglalkoztatottak létszámát 17 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő. Részletesen a 15. mellékletben.

13. § (1)25 A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését:

a)26 248.881.360 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 6.524.860 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 242.356.500 Ft,

b)27 248.881.360 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 248.661.993 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 219.367 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal részére a foglalkoztatottak létszámát 26 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő. Részletesen a 15. mellékletben.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2022. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(4) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük, és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra, és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(5) A készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetésre, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a Pénzkezelési szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelmemmel, és a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére igényelhető készpénz felvétele.

(6) A Büki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület 2022. évben évi bruttó 200.000 Ft/fő cafetéria keretet állapít meg Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC törvény 62. § (4) bekezdése alapján.

(7) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület egy havi külön juttatást biztosít. A külön juttatás az Önkormányzat által fenntartott intézményeknél foglalkoztatottak részére bruttó 400.000 Ft/fő cafetéria formájában kerül biztosításra.

(8) A Büki Közös Önkormányzati Hivatal mindenkori Közszolgálati Szabályzata kiterjed a polgármesterre is.

(9) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022. január 1-től 48.000 Ft összegben, 2022. március 1-től 60.000 Ft összegben állapítja meg.

(10) A Büki Közös Önkormányzati Hivatalban a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a vezetői megbízással rendelkezők vezetői illetménypótlékának mértéke alapilletményük 10 %-a.

(11) Az Önkormányzat és költségvetési szervei elszámolási számláját a hozzá kapcsolódó alszámlákkal együtt az OTP Bank büki fiókjánál vezeti.

(12) Az EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására nyújtott támogatások számlavezetéssel kapcsolatos feladatait a Magyar Államkincstár látja el.

15. § (1) Az államháztartáson kívülre megítélt támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatottal az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásnak (folyósításnak) módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.

(2) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott írásban nyilatkozik arról, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(4) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírt kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

(5) Az (1)–(4) bekezdést a külön önkormányzati rendeletben szabályozott támogatásokra az ott írt eltérésekkel kell alkalmazni.

4. Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

16. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

5. Az előirányzatok módosítása

17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 10.000.000 Ft összeghatárig döntsön a forrásfelhasználásról.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, hogy az eredeti előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

6. Rendkívüli intézkedések

18. § A polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

7. Záró rendelkezések

19. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 2. § (1) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 5. § (1) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 6. § a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

10

A 6. § (1) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

11

A 6. § (2) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

12

A 7. § a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

13

A 9. § (1) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

14

A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

15

A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

16

A 10. § (1) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

17

A 10. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

18

A 10. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

19

A 11. § (1) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

20

A 11. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

21

A 11. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

22

A 12. § (1) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

23

A 12. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 12. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

24

A 12. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 12. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

25

A 13. § (1) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

26

A 13. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

27

A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

28

A 2. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 3. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 4. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

31

Az 5. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 12. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 6. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 12. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 7. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 12. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 8. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 12. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 9. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 12. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 10. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 12. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 11. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 12. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 12. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 12. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 13. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 12. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 14. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 12. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 15. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 12. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 16. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 12. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 17. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (16) bekezdés - 16. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 12. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 21. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (17) bekezdés - 17. mellékletével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 12. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 22. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 12. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 23. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (18) bekezdés - 18. mellékletével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 12. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 24. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (19) bekezdés - 19. mellékletével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 12. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 25. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (20) bekezdés - 20. mellékletével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 11. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 12. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.