Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a települési köztemetőről

Hatályos: 2013. 09. 16- 2023. 01. 26

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a települési köztemetőről

2013.09.16.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.)6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a törvény végrehajtására alkotott 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben foglaltakra, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési köztemetőről, a temetkezés helyi szabályairól a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Balatonudvari település közigazgatási területén köztemetőt fenntartani, temetkezési szolgáltatást végezni a hatályos jogszabályok alapján az e rendeletben foglaltak szerint lehet.

(2) A rendelet hatálya az Önkormányzat tulajdonában lévő köztemetőre terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettető(k)re, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást, valamint a köztemetőben egyéb temetői munkát (pl. síremlék-állítás) végző természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre, valamint a köztemetőt látogatókra.

A köztemető üzemeltetése

2.§ § A köztemető üzemeltetését, fenntartását Balatonudvari Község Önkormányzata látja el, a feladat ellátáshoz szükséges személyi, tárgyi feltételeket és pénzügyi fedezetet az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

3. § A temetési helyekről az üzemeltető a jogszabály szerinti nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartás kezelése, a változások folyamatos bejegyzésével a temetőgondok feladata, a nyilvántartás az önkormányzat hivatalos helyiségében található.

4. § A síremlék felállítási engedélyek kiadása, a temetkezési hely újraváltási jogosultság megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. A temető gondok ellátja a ravatalozó, a technikai berendezések esetleges karbantartását, felügyeletét, továbbá ellátja a köztemetővel kapcsolatos lakossági tájékoztatási feladatokat.

5. § Az üzemeltető folyamatosan gondoskodik a köztemető rendjéről, tisztaságáról, különösen a kiemelten kezelt ünnepnapok alkalmával. A köztemetőben a hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényből a hulladék elszállítása a temetőgondnok bejelentése alapján szükség szerint történik.

II. Fejezet

A köztemető használatának és igénybevételének szabályai

6. § (1) A köztemető állandó nyitva tartású.

(2) A köztemető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

7. § A köztemetőben mindenki a hely jellegének megfelelő, a kegyeleti jogokat tiszteletben tartó magatartást köteles tanúsítani, a vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól. Minden látogató kötelessége a temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése. A temetőbe állatot (kivétel: vakvezető kutya) bevinni tilos.

8. § A halottszállító járművek, a hulladékszállító és a mozgáskorlátozottak járművei kivételével tilos a köztemető területére gépjárművel behajtani. Indokolt esetben az üzemeltető és a temetőgondnok engedélyezheti a járművek behajtását (pl. síremlék állítása, felújítása, termőföld bevitele stb.).

9. § (1) A síremlék felállításához, felújításához, a síremlék elemeinek, sírkeret építéséhez szükséges építőanyag gépjárművel történő helyszínre szállításához az üzemeltetőtől engedélyt kell kérni. Az építéshez szükséges anyagok tárolási helyét a temető gondok jelöli ki.

(2) A köztemetőben végzendő minden munkát (kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást) az üzemeltetőnek előzetesen be kell jelenteni. Amennyiben a munka a temetési szertartást zavarná, az üzemeltető az építéstől való tartózkodásra hívhatja fel a figyelmet.

(3) Bármely engedélyezett építési munka csak úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók, látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, károkozással nem járhat, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapota nem változzon. A munka végzése alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

(4) Az építéskor, felújításkor keletkezett hulladékot az építtető menet közben folyamatosan, a munkálatok befejezését követően pedig azonnal köteles elszállítani. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, az elszállításról a felszólítást követő egy napon belül az üzemeltető a kötelezett terhére és veszélyére gondoskodik.

(5) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) az üzemeltetőnek az elhelyezés előtt be kell mutatni.

(6) Ülőhely, pad, egyéb, nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése csak az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával történhet.

(7) A síremlék és sírjel építési munka kérelem és nyilatkozat mintáját jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Az építési munkát végző köteles betartani a rendelet előírásait.

10. § A köztemető területén tilos a tűzrakás, avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványokat elégetni a temetőben tilos. A köztemetőben gyertyát, mécsest nyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel a tűzveszély elkerülhető. Az égetési tilalom alól kivételes esetben a polgármester felmentést adhat.

11. § A köztemetőben a sírokat, az azon lévő tárgyakat, a síremlékeket, a fákat, a bokrokat, a tájékoztató táblát, az épületet, bármilyen más tárgyat megrongálni, beszennyezni, a virágokat letépni, és a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül elvinni tilos. A temetőből sírkövet, fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet kivinni.

12. § A temetések alkalmával, vagy javítás, felújítás céljából megbontott síremléket, sírkeretet a fagymentes időszak kivételével 5 napon belül eredeti állapotába vissza kell állítani. A megbontott síremlék egyes darabjait idegen sírokon tárolni tilos, annak elszállításáról az eltemettető és megrendelő haladéktalanul köteles gondoskodni.

13. § A köztemető területén csak a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorú, virágcsokor, dísznövény, váza, mécses, sírlámpa stb.) szabad elhelyezni. Ezek a tárgyak (növények) a sírhely méreteit nem haladhatják meg. Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét, a kegyelet, emlékezést sértő tárgyak eltávolítására az üzemeltető jogosult.

14. § A sírok közötti utakra növényeket telepíteni nem lehet. Fát, cserjét a köztemető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez a sírra ültetett olyan cserje, örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 m-nél, és átmérője nem nyúlik túl a sírhelyen. Az ezt a magasságot elérő, nem gondozott növényeket, illetve az engedély nélkül a temető területére ültetett növényeket a temető üzemeltetője eltávolíttathatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására kötelezettel szemben megtéríttetheti. A sírokra örökzöld és lombhullató fákat ültetni nem lehet.

15. § A sírgondozás során keletkezett szerves hulladékot, elszáradt koszorút, virágot, szemetet csak a kijelölt hulladékgyűjtő helyre szabad tenni. Kő, beton, továbbá egyéb nem kommunális hulladék elhelyezése a gyűjtőedényben tilos.

A temetési hely gazdálkodás szabályai

16. § A sírhelytáblákban, sírhelysorokban temetkezni az üzemeltető által meghatározott parcellázási terv (térkép) és a temetőgondnok által kijelölt temetkezési rend szerint lehet. Az elhunytat - ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

17. § A parcellákban és a sorokban az elhalálozás sorrendjében kell a temetési helyeket kijelölni. Ettől különösen indokolt esetben az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet eltérni, a változást a nyilvántartásban rögzíteni kell.

18. § (1) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés után le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba csak urna helyezhető el, koporsós temetés csak kettős sírhelybe történhet.

(2) A lezárt sírhelytáblákba az (1) bekezdés alapján temetni, rátemetni csak a következő nyugvási időre szóló sírhelymegváltási díj befizetése ellenében lehet.

19. § (1) A sírásást a kegyeleti szolgáltatást végző látja el, a sírhantolással együtt.

(2) Szociális temetés esetére az (1) bekezdés rendelkezése nem vonatkozik.

20. § (1) A temetkezési helyet megváltó jogosult rendelkezni a temetkezési hely felett, meghatározhatja a sírhelybe helyezhető személyek körét, síremléket, sírhelyet állíthat és köteles a sírhelyet rendszeresen gondozni, a síremlék, sírjel biztonságos állagának megőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni.

(2) A sírhely feletti rendelkezési jog időtartama (a használati időtartam) a koporsós temetés, illetve a rátemetés napjától számított 25 év, az urnafülke, urnasírhely használati időtartama 25 év.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható), a meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha az üzemeltető bizonyítja, hogy a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni.

(4) A meghosszabbítás időtartamára az eredetileg megállapított rendelkezési időtartam az irányadó.

21. § Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely és kettős sírhely. Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör.

22. § A sírhelyek méretezése:

a) egyszemélyes sír hossza 210 cm , szélessége 90 cm , mélysége 200 cm .

b) kettős sírhely hossza 210 cm , szélessége 190 cm , mélysége 200 cm .

c) rátemetéses sír hossza: 210 cm , szélessége 90 cm , mélysége 250 cm .

23. § (1) A sírok egymástól lévő távolsága 90 cm . A sorok közötti távolságnak 0,60-1,0 méternek kell lennie. A sírhelytáblák között legalább 2 méteres utat kell hagyni.

(2) A gyermektáblában lévő sírhelyek hossza 130 cm , szélessége 90 cm , mélysége 160 cm . A sírok egymástól való távolsága 30 cm .

24. § (1) A köztemetőben koporsósan temetkezni a megváltott, illetve jogfolytonosan újraváltott sírhelyekbe lehet.

(2) Hamvasztásos temetés esetén a hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe (kolumbárium) vagy sírhelybe lehet elhelyezni. Az urnák tárolása a meglévő urnafalban 26 X 26 cm-es belméretű és szilárd alappal légmentesen lezárt urnafülkében történhet. Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret 30 X 30 cm lehet.

(3) Az urna koporsós temetési helyre is rátemethető, urnatartóban a sír felületén is el lehet helyezni. Ebben az esetben a sírhely után fizetendő megváltási díjat kell fizetni. Egyes sírhelybe 4, kettes sírhelybe 8 urnát lehet elhelyezni. Urna földbe temetése esetén az urnasírhely mélysége legalább 1 méter . Rátemetésnél az urna elhelyezés a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.

25. § (1) A sírjellel az rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik.

(2) A létesítendő sírjel vázrajzát és anyagjellemzőit az üzemeltetőnek előzetesen be kell mutatni jóváhagyás céljából.

(3) A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb méretet, magassága anyagától függően műkő, terméskő esetén legfeljebb 1.5 méter , kopjafa esetén legfeljebb 2.2 méter lehet.

(4) A sírjel vagy az azon szereplő felirat, ábra meg kell feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak, nem lehet a közízlést és emlékezést sértő.

26. § (1) A sírhelyek gondozását a sírhely felett rendelkezni jogosult saját maga vagy megbízottja útján végzi.

(2) A temetési helyek gondozása során a következő körültekintő gondossággal kell eljárni:

a) a tevékenység ne sértse mások kegyeleti érzéseit,

b) a tevékenység mások sírgondozási tevékenységét ne akadályozza,

c) a tevékenység az utakon való közlekedést ne akadályozza,

d) a tevékenység a búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást,

e) tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni,

f) tilos a temetési helye vagy annak környezetében a gondozáshoz használatos szerszámok és egyéb eszközök tárolása.

(3) Az egy éven át gondozatlanul hagyott sírhalmokat – a hirdetmény, felhívás eredménytelensége esetén – a fejfa (feliratos rész) meghagyása mellett a köztemető üzemeltetője megszűntetheti.

(4) A temetkezési hely és/vagy a sírjel műszaki állapotának nagymértékű megromlása esetén a sírhellyel rendelkezni jogosult kötelezettsége a sírhely helyreállítása. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén az üzemeltető a munkálatok elvégzésére hívja fel a kötelezettet, a határidő eredménytelen eltelte után a szükséges veszély elhárítási munkálatokat a kötelezett terhére elvégeztetheti, elrendelheti a sírjel eltávolítását, illetve a sírhelyre történő további temetkezést megtilthatja.

A temetési hely megváltási díja

27. § (1) A köztemető fenntartási feladatok ellátásának biztosítására az eltemettetőnek temetési hely megváltási díjat kell fizetni a temető üzemeltetője részére. A temetési hely megváltási és újraváltási díjakat, valamint a sírhely használati idő tartamát (temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama) jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Egyes illetve kettes sírhelyre, a sírhely felett rendelkezni jogosult hozzájárulásával történő urnás rátemetéskor, az urnafülke esetén fizetendő megváltási díj 50%-át kell megfizetni.

(3) Az (1) bekezdés szerint megállapított megváltási díjból 90% kedvezmény illeti az eltemettetőt, ha Balatonudvari településen állandó lakóhellyel rendelkezik, vagy ha az elhunyt is balatonudvari állandó lakos volt.

(4) A megváltási díj fizetése alól a polgármester kivételes esetben, kérelem alapján mentességet biztosíthat, vagy a díjat csökkentett összegben állapíthatja meg, amennyiben a kérelmező eltemettető jövedelem és kiadási dokumentumokkal alátámasztva nyilatkozik, hogy a megváltási díj megfizetése a saját és tartásra kötelezett hozzátartozói megélhetését súlyosan veszélyezteti.

28. § A temetési hely megváltási díjat készpénz-átutalási megbízáson kell befizetni a Balatonudvari Község Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára. A befizetést a temetőgondnoknál igazolni kell.

29. § Az üzemeltető – felajánlás esetén – bármely megváltott, de igénybe nem vett, vagy exhumált temetkezési helyet visszaveszi a visszaváltáskor érvényes áron. A használati időre eső összeg levonásra kerül.

30. § A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet.

Temetőfenntartási hozzájárulás

31. § (1) A köztemetőben szakipari munkát végző vállalkozók és temetkezési szolgáltatást végzők kötelesek a temető üzemeltetőjének temetőfenntartási hozzájárulási díjat fizetni az alábbiak szerint:

a) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végző síremlékkészítő egyéni vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet - 1000,-Ft/megkezdett munkanap - temetőfenntartási hozzá-járulási díjat fizet meg az üzemeltetőnek arra figyelemmel, hogy a megrendelt tevékenysége teljesítését a köztemető fenntartója a köztemető területén biztosítja.

b) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást csak temetkezési vállalkozó végezhet. A temetkezési vállalkozó köztemetői létesítmények (ravatalozó, technikai berendezések stb.) igénybevételéért – 10.000,-Ft/ alkalom - díjat fizet meg az üzemeltetőnek, arra figyelemmel, hogy a létesítmény használatát részére biztosítja, függetlenül attól, hogy a ravatalozás annak épületében vagy azon kívül történik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjak a mindenkor hatályos ÁFA összegét nem tartalmaznak, számlázáskor a fenti díjakat annak értékével növelni kell.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

32. § A rendelet 2013. szeptember 16. napján lép hatályba.

33. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztemetők rendjéről és a temetkezésről szóló 7/2001. (XII. 20.) számú rendelet.