Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

A filmforgatási célú közterület használatra vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2013. 09. 01- 2016. 12. 07

 
Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 37.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98.§- ában meghatározott feladatkörében eljárva a filmforgatási célú közterület használatra vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:

1. §      (1) A rendelet hatálya az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára terjed ki.

(2) Az Mktv. szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat vonatkozásában a törvény szabályait e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A filmforgatási célú közterület használattal összefüggő, a Mktv-ben  meghatározott képviselő-testületi hatáskörök gyakorlási jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

2.§       Turisztikailag kiemelt központi terület:a Balatonudvari 8/1. hrsz-ú szív alakú műemlék temető, az 560/3. hrsz-ú Balatonudvari Strand és a 720/6. hrsz-ú- Fövenyesi Strand.

3.§       (1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:

a) forgatási helyszín esetében turisztikailag kiemelt területen: 300 Ft/m2/nap, nem kiemelt területen: 150 Ft/m2/nap.

b) technikai kiszolgálás, és stábparkolás esetében minden helyszínen: 100 Ft/m2/nap.

(2) A fizetendő díj 50%-kal csökkenthető, ha a film forgatásának célja Balatonudvari történelmének, kulturális örökségének, életének, gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, sport és kulturális életének, turisztikai nevezetességeinek, épített és természeti környezet értékeinek bemutatása.

(3) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól a kizárólag közérdekű célokat szolgáló (különösen: oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú) filmalkotások forgatása, valamint a 2 napot vagy 200 m2-t meg nem haladó közterület-használat.

4.§       (1) Kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más használóinak szükségtelen zavarásától.

(2) Lakókörnyezetben 22.00 és 06.00 óra között kérelmező zajjal járó tevékenységet (különösen: építés, bontás, hangszóró használat) nem folytathat.

(3) A filmforgatás után a használt közterület eredeti állapotát helyre kell állítani.

5.§       A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell.

6.§       A rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.

Szabó László                                                                                     Németh Tünde

Polgármester                                                                                     jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:

Balatonudvari, 2013. augusztus 30.

                                                                                                          Németh Tünde

                                                                                                          jegyző