Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 7./2013. (III.25.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2013. június 30-ig

Hatályos: 2013. 09. 30- 2013. 09. 29

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 143§ (4) bek. b. )pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről szóló 7./2013. (III. 25.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2013. június 30-ig terjedő hatállyal, a következőket rendeli el:

1.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III. 25.) rendelete (továbbiakban Ör.) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület Balatonudvari Község Önkormányzat 2013. évi

a) költségvetési bevételét:                                                                    140.153eFt

b) költségvetési kiadását:                                                                     150.153eFt

c) költségvetési egyenlegét:                                                                               0Ft

b) finanszírozási bevételeit:                                                                   10.000eFt

ebből:

ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány:                                10.000eFt

bb) külső hiányt finanszírozó (hitel)                                                           ----

e) finanszírozási kiadásait                                                                                 0Ft

f) finanszírozási hiányát                                                                                   0Ft

g) összes bevételét                                                                               150.153eFt

h) összes kiadását                                                                                150.153eFt

összegben állapítja meg.”


2.§ Az Ör. 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési támogatás                                                           23.894eFt

  b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                     8.646eFt

  c) közhatalmi bevétel                                                                            55.741eFt

d) intézményi működési bevétel                                                            29.722eFt

e) felhalmozási bevétel                                                                          20.000eFt

f) véglegesen átvett pénzeszköz                                                                  500eFt

g) kölcsönök visszatérülése                                                                      1.650eFt

h) előző évi költségvetési pénzmaradvány                                             10.000eFt


3.§ Az Ör. 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ Az önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetési kiadások:                                                                     

aa) személyi jellegű kiadások                                                           21.758eFt

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         5.993eFt

ac) dologi jellegű kiadások                                                               61.667eFt

ad) önkormányzat által folyósított ellátások                                       4.026eFt

ae) támogatás értékű működési kiadások                                         22.966eFt

af) műk.célú pénzeszk.átad.áhk.                                                        1.280eFt

b) felhalmozási költségvetési kiadások:                                                          

ba) felújítások                                                                                    1.723eFt

bb) beruházások                                                                                  9.240Ft

bc) felhalmozási kölcsön nyújtása                                                     1.500eFt

c) pénzforgalom nélküli kiadások:

ca) általános tartalék                                                                          4.010eFt

cb) felhalmozási célú tartalék                                                            15.990eFt”4.§ Az Ör. 5.§(1) helyébe a következő rendelkezés lép, valamint az ’Önkormányzat 2013.évi bevételei és kiadásai’ című 7.melléklet helyébe, ezen rendelet 1.melléklete lép:

„5.§ (1)A költségvetés egyensúlyát a 150.153eFt főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat a 7.melléklet szerinti bontás biztosítja.”


5.§ Az Ör. 5.§(2) bekezdésében a ’2013. évi működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérleg’ című 2.melléklet helyébe, ezen rendelet 2.melléklete lép.


6.§ Az Ör. 5.§(3) bekezdésében a ’2013. évi költségvetési főösszesítő’ című 1.melléklet helyébe, ezen rendelet 3.melléklete lép.


7.§ Az Ör. 6.§-ban a működési és felhalmozási bevételek részletezéséről szóló 3. és 4. mellékletek helyébe, ezen rendelet 4. és 5. mellékletei lépnek.


8.§ Az Ör. 7.§-ban a működési és felhalmozási kiadások részletezéséről szóló 5. és 6. mellékletek helyébe, ezen rendelet 6. és 7. mellékletei lépnek.


9.§ Az Ör. 8.§-ban a 2013.évi állami támogatásokról szóló 8.melléklet helyébe, ezen rendelet 8.melléklete lép.


10.§ Az Ör. 11.§-ban a 2013.évi felhalmozási jellegű kiadásokról szóló 11.melléklet helyébe, ezen rendelet 9.melléklete lép.


11.§ Az Ör. 17.§-ban a gördülő tervezésről szóló 18. melléklet helyébe, ezen rendelet 10.melléklete lép.


12.§ Az Ör. 19.§-ban az ’Önkormányzat által folyósított szociális juttatások’ című 20. melléklet helyébe, ezen rendelet 11.melléklete lép.


13.§ Az Ör. 20.§-ban az önkormányzat 2013.évi szakfeladatonkénti kiadásairól bevételeiről szóló 21. melléklet helyébe, ezen rendelet 12. melléklete lép.


14.§ Az Ör. 21.§-ban az önkormányzat 2013.évi likviditási ütemtervéről szóló 22. melléklet helyébe, ezen rendelet 13. melléklete lép.


15.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Szabó László                                                                                                 Németh Tünde

polgármester                                                                                                        jegyzőZáradék:

Kihirdetve: 2013. szeptember 30.

                                                                      

                                                                                                                      Németh Tünde

                                                                                                                           jegyző