Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 7./2013. (III.25.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2013. október 31-ig

Hatályos: 2013. 12. 10- 2013. 12. 09


Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 143§ (4) bek. b. )pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről szóló 7./2013. (III. 25.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2013. október 31-ig terjedő hatállyal, a következőket rendeli el:

1.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III. 25.) rendelete (továbbiakban Ör.) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület Balatonudvari Község Önkormányzat 2013. évi

a) költségvetési bevételét:                                                                   162.047eFt

b) költségvetési kiadását:                                                                    175.577eFt

c) költségvetési egyenlegét:                                                                             0Ft

b) finanszírozási bevételeit:                                                                  13.530eFt

ebből:

ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány:                               13.530eFt

bb) külső hiányt finanszírozó (hitel)                                                           ----

e) finanszírozási kiadásait                                                                                0Ft

f) finanszírozási hiányát                                                                                  0Ft

g) összes bevételét                                                                              175.577eFt

h) összes kiadását                                                                               175.577eFt

összegben állapítja meg.”

2.§ Az Ör. 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési támogatás                                                         24.613eFt

 b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                    8.982eFt

 c) közhatalmi bevétel                                                                            55.871eFt

d) intézményi működési bevétel                                                           44.521eFt

e) felhalmozási bevétel                                                                         25.660eFt

f) véglegesen átvett pénzeszköz                                                                600eFt

g) kölcsönök visszatérülése                                                                     1.800eFt

h) előző évi költségvetési pénzmaradvány                                           13.530eFt

3.§ Az Ör. 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ Az önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetési kiadások:                                                                    

aa) személyi jellegű kiadások                                                          22.615eFt

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         6.203Ft

ac) dologi jellegű kiadások                                                             72.356eFt

ad) önkormányzat által folyósított ellátások                                    4.215eFt

ae) támogatás értékű működési kiadások                                       23.359eFt

af) műk.célú pénzeszk.átad.áhk.                                                          280eFt

ag)műk.célú kölcsön nyújt.                                                                  500eFt


b) felhalmozási költségvetési kiadások:                                                               

ba) felújítások                                                                                   1.437eFt

bb) beruházások                                                                              13.265eFt

bc) felhalmozási kölcsön nyújtása                                                    1.500eFt

bd) felhalm.célú pénzeszk.átadás                                                     1.000eFt

c) pénzforgalom nélküli kiadások:

ca) általános tartalék                                                                       10.404eFt

cb) felhalmozási célú tartalék                                                           18.443eFt”


4.§ Az Ör. 5.§(1) helyébe a következő rendelkezés lép, valamint az ’Önkormányzat 2013.évi bevételei és kiadásai’ című 7.melléklet helyébe, ezen rendelet 1.melléklete lép:

„5.§ (1)A költségvetés egyensúlyát a 175.577eFt főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat a 7.melléklet szerinti bontás biztosítja.”


5.§ Az Ör. 5.§(2) bekezdésében a ’2013. évi működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérleg’ című 2.melléklet helyébe, ezen rendelet 2.melléklete lép.


6.§ Az Ör. 5.§(3) bekezdésében a ’2013. évi költségvetési főösszesítő’ című 1.melléklet helyébe, ezen rendelet 3.melléklete lép.


7.§ Az Ör. 6.§-ban a működési és felhalmozási bevételek részletezéséről szóló 3. és 4. mellékletek helyébe, ezen rendelet 4. és 5. mellékletei lépnek.


8.§ Az Ör. 7.§-ban a működési és felhalmozási kiadások részletezéséről szóló 5. és 6. mellékletek helyébe, ezen rendelet 6. és 7. mellékletei lépnek.


9.§ Az Ör. 8.§-ban a 2013.évi állami támogatásokról szóló 8.melléklet helyébe, ezen rendelet 8.melléklete lép.


10.§ Az Ör. 19.§-ban az ’Önkormányzat által folyósított szociális juttatások’ című 20. melléklet helyébe, ezen rendelet 9.melléklete lép.


11.§ E rendelet 2013. december 10. napján lép hatályba.

Szabó László                                                                                                Németh Tünde

polgármester                                                                                                       jegyzőZáradék:

Kihirdetve: 2013.dec.6.                                                                   

                                                                                                                      Németh Tünde

                                                                                                                           jegyző