Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17./2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzata 17./2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól

Hatályos: 2014. 01. 01- 2015. 02. 27

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. ( a továbbiakban Szt.) 4/A § (1) bekezdésében; 132.§  (4)  bekezdésében; a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 18. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján

és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 13.§ (1.) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól a következőket rendeli el:

I. Fejezet


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A rendelet célja


1.§       A rendelet célja, hogy Balatonudvari Község Önkormányzata az Szt-ben és a Gytv-ben meghatározott a helyi sajátosságoknak megfelelő szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint természetbeni ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit szabályozza.

A rendelet hatálya


2.§       A rendelet hatálya kiterjed Balatonudvari község közigazgatási illetékességi területén lakóhellyel rendelkező személyekre, továbbá a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyekre, valamint az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdéseiben és a 6. §-ban meghatározott személyekre.

3. §. Az e rendeletben szabályozott támogatások csak akkor biztosíthatók, ha az egyének önmagukért és családjukért kellő felelősséget vállalnak, és elvárható módon közreműködnek anyagi és szociális helyzetük jobbításáért. A szociális ellátásokat a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani.

Értelmező rendelkezések


4.§       (1) E rendelet alkalmazásában:

            a/ létfenntartást veszélyeztető helyzet:

                        aa) hosszantartó betegség miatti jövedelem-kiesés,

                        ab) keresettel, jövedelemmel nem rendelkező időtartam,

                        ac) átmeneti, nehéz anyagi helyzet;

ad) elemi kár, vagy baleset következett be, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből, szabálysértésből anyagi kára keletkezett,

ae) legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni,

af) nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik.

            (2) Az e rendeletben előforduló fogalmakra az Szt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


II. FEjezet


Általános eljárási szabályok


5.§       E rendelet alkalmazása során a szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit az Szt.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

6.§       (1) Az eljárás megindítása történhet:

 • a) kérelemre;
 • b) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások kivételével – hivatalból.

            (2) A szociális ellátások iránti kérelmet – eltérő rendelkezés hiányában – a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségénél (továbbiakban: Kirendeltség) kell benyújtani, de az ellátások hivatalból is megállapíthatóak.

            (3) Az e rendeletben szabályozott támogatás iránti kérelmeket a Kirendeltségnél kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon.

            (4) A szociális hatósági ügyek intézésének elektronikus formában történő elvégzését a képviselő-testület nem engedélyezi.

7.§       (1) A pénzbeli szociális ellátások megállapítását megelőzően, kérelmező vagyoni, szociális és lakáskörülményeinek, a kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódiságának megállapítása céljából a Kirendeltség ügyintézője helyszíni ellenőrzést tarthat, melyről jegyzőkönyvet (környezettanulmány) készít.

   


(2) A kérelemhez csatolni, vagy a nyomtatványon szükség szerint igazolni kell a jövedelemre, munkaviszonyra, vagyoni helyzetre, tanulói jogviszonyra, egészségi állapotra, munkaképesség megváltozására, közmű kiadásokra, az együtt élő családtagok személyi adataira, családi állapotra, valamint az ellátás érdemi elbírálásához szükséges egyéb adatokra vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat.

      (3) Kérelmező a kérelem benyújtásakor köteles saját maga, családja illetve a háztartás tagjainak jövedelmi viszonyairól igazolást csatolni. Ha jövedelmi viszonyai más szerv által történő igazolására nincs mód, vagy jövedelme nem mérhető, akkor erre vonatkozóan köteles büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni.


A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása


8.§       (1) A rendszeres pénzbeli ellátásokat legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig házipénztárból készpénzben vagy folyószámlára való átutalással fizeti ki a hivatal.

            (2) Az eseti (önkormányzati stb.) segélyek illetve támogatások kifizetése a határozat kivonat kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül házipénztárból készpénzben történik.
A jogosulatlanul igénybe vett ellátások


9.§       (1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére vonatkozó szabályokat az Szt. 17. §-a tartalmazza.

            (2) A képviselő-testület az Szt. 17. § (5) bekezdése alapján a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését egyéni elbírálás alapján méltányosságból elengedheti, csökkentheti vagy részletfizetést engedélyezhet.


Adatkezelés


10.§     A szociális ellátásokra vonatkozó adatkezelés és adatvédelem az Szt. 18-24 §.-a szerint illeti meg az igénylőket. A személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII tv. 3. § (5) bekezdése alapján az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezelésére való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett ügyfél figyelmét fel kell hívni.


III. fejezet


A rendeletben szabályozott ellátási formák


11.§     (1) Pénzbeli ellátások:

 • a) aktív korúak ellátása;
 • b) ápolási díj;
 • c) önkormányzati segély,
 • d) születési támogatás;
 • e) temetési támogatás,
 • f) tanulói bérlettérítés.

            (2) Természetben nyújtott szociális ellátások:

 • a) köztemetés;
 • b) közgyógyellátás;

            (3) Szociális szolgáltatások:

 • a) étkeztetés;
 • b) házi segítségnyújtás;
 • c) családsegítés;

Pénzbeli ellátások


Aktív korúak ellátása


12.§     (1) Az aktív korúak ellátását a jegyző az Szt. 33-37/C §-aiban meghatározott feltételek szerint állapítja meg.

            (2) Az Szt. 37. § (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy az Szt. 37/A. § szerinti együttműködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja. Az önkormányzat által együttműködésre kijelölt szerv a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ (székhelye: 8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3. (a továbbiakban: Központ).

           
(3) Az együttműködés keretében a kötelezett:

 • a) a Központnak a településen tartott fogadóóra időben, a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül megjelenik, és nyilvántartásba veteti magát,
 • b) megköti az együttműködési megállapodást,
 • c) megállapodik írásban a beilleszkedést segítő programról és
 • d) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat,
 • e) adataiban, körülményeiben bekövetkezett változást köteles 15 napon belül bejelenteni.
 • f) Köteles továbbá a Központtal való kapcsolattartásra, az általuk megjelölt időpontban a megjelölt helyen megjelenni,
 • fa) a Központ által előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre.
 • fb) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére.

            (4) A Központ beilleszkedést segítő programjainak típusai:

 • a) munkaképesség javító programok,
 • b) egyéni foglalkozások,
 • c) tanácsadások (esetkezelés, életvezetési tanácsadás, információszolgáltatás),
 • d) álláskeresésre, elhelyezkedésre irányuló,
 • e) más ellátásba való juttatásra irányuló programtípus.

(5) Az együttműködésre kijelölt szerv

a) a jogerős határozat alapján az együttműködésre jelentkezőt nyilvántartásba veszi,

b) a kötelezett megjelenési kötelezettsége teljesítésnek elmulasztása esetén annak okát a határidő leteltét követő 8 napon belül megvizsgálja, és megállapításairól írásban tájékoztatást küld az önkormányzat részére,

c) a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg tájékoztatja az együttműködésre kötelezettet az együttműködési kötelezettség feltételeiről és menetéről, a beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a program típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól,

d) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a kötelezett bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot és arról a segélyben részesülő személlyel írásban szerződést köt,

e) a szerződés megkötéséről 8 napon belül írásban értesíti az önkormányzatot,

f) 8 napon belül írásban értesíti az önkormányzatot, ha a kötelezett a szerződés aláírását önhibájából elmulasztja és azt felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy megtagadja,

g) folyamatosan kapcsolatot tart a segélyezettel, segítséget nyújt számára a program betartásának és sikeres végrehajtásának érdekében,

h) a program végrehajtása során szükség szerint, de legalább évente írásos értékelést készít, ha kell, azt módosítja,

i) a program befejezésével azt értékeli és lezárja, ha szükséges, javaslatot tesz az elkövetkező időszakra vonatkozóan.

(6) A jogosult részéről az együttműködési megállapodás megszegésének minősül az Szt. 34. § (2) bekezdésében foglaltakon túl, ha

a) a 12. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget

b) a 12. § (3) bekezdés b- f) pontjában foglalt kötelezettségét nem teljesíti és mulasztását nem igazolja, illetve annak felszólítás ellenére sem tesz eleget.

Ápolási díj

13.§     (1) Az ápolási díj jegyző általi megállapítására az Szt. 40-44.§-ai vonatkoznak. Ezen túlmenően a képviselő-testület méltányosságból ápolási díjat állapíthat meg e rendeletben foglaltaknak megfelelően annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi.

            (2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre számított családi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén annak 200 %-át.

            (3) A méltányosságból megállapított ápolási díj összege a 12. § (1) bekezdésében meghatározott ellátás esetén az éves központi költségvetési törvényben meghatározott összeg 80 %-a.

            (4) A 12. § (1) bekezdésében meghatározott ellátás e rendeletben nem szabályozott kérdéseire – különösen az ellátás megszüntetésére, az ellátás megállapításához szükséges dokumentumok benyújtására, a szolgálati időre való jogosultságra – vonatkozóan az Szt. 42. § (2)-(3) bekezdéseiben, 43. §-ában, valamint a 44. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

Önkormányzati segély


14.§ Önkormányzati segélyben részesíthető:

a) az a személy vagy család, aki megélhetését időszakosan nem képes biztosítani, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen tartós betegség, elemi kár elhárítása, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása – miatt anyagi segítségre szorul, vagy

b) az a gyermeket gondozó család, aki időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került – különösen iskoláztatás, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete és betegsége miatt – anyagi segítségre szorul,

c) az a személy, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és a temetési költségek viselése a saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti.

 15. § Önkormányzati segélyre való jogosultság megállapításának jövedelmi értékhatára:

a) családban élő esetén, az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,  

b) egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám esetében az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

16. §    (1) Az egy alkalommal kifizetett önkormányzati segély összege – a temetési költségekhez történő hozzájárulás kivételével - maximum  30.000 Ft  lehet.  

(2) A gyermeket nevelő családban az önkormányzati segély összege gyermekenként is megállapítható

17. §    (1) Önkormányzati segélyt egy naptári évben ugyanannak a kérelmezőnek a részére  - a temetési költségekhez történő hozzájárulás kivételével - legfeljebb  három alkalommal lehet megállapítani.

            (2) Ugyanazon kérelmező részére évente legfeljebb két alkalommal rendkívüli, létfenntartást veszélyeztető esetben jövedelemhatártól függetlenül, méltányosságból a képviselő-testület önkormányzati segélyt állapíthat meg, ha kérelmező a rendkívüli körülményt igazolja, vagy arról büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tesz.

18. § (1) Az önkormányzati segély felvételére indokolt esetben a rászoruló segítője, pártfogója, a gyermekjóléti szolgálat családgondozója és a gyermek nevelésével, gondozásával foglalkozó köznevelési intézmény is feljogosítható, ha tartani lehet attól, hogy a segélyt nem a rendeltetésének megfelelően használja fel a kérelmező.

(2) Az önkormányzati segély részben vagy egészben természetben is nyújtható, amennyiben kérelmező ezt kéri, vagy ha az eset és a kérelmező körülményeiből a pénzbeli támogatás nyújtása esetén annak nem a kérelem szerinti célra történő felhasználására lehet következtetni.

19.§     (1) Az önkormányzati segélyt indokolt esetben pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is lehet nyújtani, melynek egyszeri összege maximum 100.000 Ft lehet. A képviselő-testület a maximum összegnél alacsonyabbat is megállapíthat.

            (2) Kamatmentes szociális kölcsön állapítható meg különösen:

            a)    tüzelő vásárlásra,

            b) rendkívüli és kivételes méltánylást érdemlő esetekben (pl. elemi kár, gyógykezeltetés, gyógyászati segédeszköz megvásárlása)

feltéve, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át.

            (3) A kamatmentes kölcsön nyújtása esetén a kérelmezővel kölcsönszerződést kell kötni, melyben meg kell határozni a visszafizetés módját, a futamidő kezdetét és egyéb feltételeit. A kölcsönszerződést a polgármester írja alá, arról a Kirendeltség elkülönített nyilvántartást köteles vezetni. Szükség esetén a kamatmentes kölcsön kezes és / vagy  jelzálogjog bejegyzésével is biztosítható.

            (4) A kölcsön visszafizetésének futamideje maximum egy év.

            (5) Nem részesíthető kölcsönben a feltételeknek egyébként megfelelő személy, ha

            a) önhibájából került nehéz anyagi helyzetbe,

            b) a korábban igénybevett kölcsönt nem, nem teljes összegben vagy késedelmesen fizette vissza.

            (6) A képviselő-testület a 19.§-ban szabályozott kamatmentes kölcsön nyújtására évente 500.000 Ft nagyságú keretet különít el az éves költségvetésében.

20.§     A temetési költségekhez történő hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását súlyosan veszélyezteti.


Születési támogatás


21.§     (1) Balatonudvari Község Polgármestere a gyermek születését követően egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a kérelmező szülőt, melynek összege 50.000 Ft.

            (2) A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szülők valamelyike, illetve a gyermekét egyedül nevelő anya a szülés napját megelőzően a településen legalább 5 éve bejelentett lakóhellyel rendelkezzen, vagy korábban tartósan a településen lakóhellyel rendelkezett.

            (3) A támogatás a születési anyakönyvi kivonat bemutatásával a születést követő 30 napon belül igényelhető.

            (4) A születési támogatást a jogosultság megállapításakor a polgármester utalja ki.

Temetési támogatás


22.§     (1) Balatonudvari Község Polgármestere rászorultságtól függetlenül egyszeri pénzbeli támogatást nyújt annak a balatonudvari családnak, amelyben a haláleset történt.

            (2) A temetési támogatás mértéke: 50.000 Ft.

            (3) A temetési támogatás igénybevételének feltétele, hogy mind az elhunyt, mind pedig az eltemettetéséről gondoskodó személy a községben lakóhellyel rendelkezzen.

            (4) A temetési támogatást a haláleset bekövetkezésétől számított 3 hónapig lehet igénybe venni, a halotti anyakönyvi kivonat egyidejű bemutatásával.

            (5) A temetési támogatást a jogosult részére a jelen rendelet alapján minden külön eljárás nélkül ki kell fizetni. A kifizetés tényét és időpontját az anyakönyvi kivonaton fel kell tüntetni.


Tanulói bérlettérítés


23. § (1) Balatonudvari Község Önkormányzata – fenntartótól függetlenül – valamennyi közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, nappali rendszerű oktatásban résztvevő, 1-8. évfolyamos általános iskoláskorú tanuló részére (a magántanuló kivételével), az iskolába járáshoz, a szorgalmi időre (szeptember 1-től június 30-ig ) a tömegközlekedésre szóló tanuló bérlet árának 100%-át megtéríti, amennyiben azt a tanuló részére a köznevelési intézmény nem biztosítja.


(2) A támogatás kifizetése a szülő, törvényes képviselő kérelmére vagy az általános iskola által benyújtott számla alapján történik. A helyi tömegközlekedés igénybe vételére jogosító bérletet, annak lejártát követően a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségén le kell adni.

IV. fejezet


Természetben nyújtott ellátások


Köztemetés


24.§     (1) A köztemetés elrendeléséről a polgármester dönt az Szt. 48. §-ában foglaltak alapján.

            (2) Köztemetésként csak a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhető el.

            (3) A képviselő-testület az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesítheti, ha a kötelezett családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át, egyedül élő esetében a 250 %-ot. Amennyiben a polgármester a köztemetés költségeinek megtérítését rendeli el, úgy arra maximum 12 havi részletfizetést engedélyezhet az eltemettetésre köteles személy részére.

Közgyógyellátás


25.§     (1) Méltányosságból megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultsága annak a személynek, aki szociálisan rászorult és rendszeres gyógyszerköltsége, illetve gyógyászati segédeszközének költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.

            (2) Szociális rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátásának az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) eléri vagy meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 20 %-át, feltéve, ha az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő személy esetén 300 %-át.

            (3) Közgyógyellátásra való jogosultság megállapításánál az R-ben és e rendeletben foglaltakat együttesen kell alkalmazni.


Szociális szolgáltatások –változatlanok


Étkeztetés


26.§     (1) Az önkormányzat az étkeztetés keretében azoknak a rászoruló személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akiknek az étkeztetése más módon nem biztosított és családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át, egyedül élő esetében a 300 %-át.

            (2) A szociális étkeztetés kérelemre állapítható meg. A kérelmet a Kirendeltségnél kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező rendszeres havi jövedelméről szóló igazolást és egyben nyilatkozni kell a kérelmező étkeztetési körülményeiről.

            (3) A szociális étkeztetés térítési díját egyedi mérlegelés alapján a képviselő-testület állapítja meg.

Házi segítségnyújtás és családsegítés


27.§     Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében a szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás igénybevételét.

           

28.§     Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait a Központ útján, megállapodás keretében biztosítja.

           

VI. fejezet


Záró rendelkezések29.§     (1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni, a folyamatban lévő ügyek esetében csak akkor kell alkalmazni, ha azok a kérelmezőre nézve kedvezőbbek.

            (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelet.

           

Szabó László                                                             Németh Tünde

            polgármester                                                              jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve: 2013. december 20.

                                                                                              Németh Tünde                                                                                                                                                        jegyző