Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2015. november 30-ig

Hatályos: 2015. 12. 11- 2015. 12. 10

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi módosított költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 232.275 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:


a) költségvetési bevételét:                                                        193.763 ezer Ft

b) finanszírozási bevételeit:                                                       38.512 ezer Ft

ebből:

ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány:                38.512 ezer Ft

bb) külső hiányt finanszírozó (hitel)                                                 0 Ft

c) összes bevételét                                                                   232.275 ezer Ft

d) költségvetési kiadását:                                                         231.223 ezer Ft

e) finanszírozási kiadásait                                                           1.052 ezer Ft

f) összes kiadását                                                                    232.275 ezer Ft

g) költségvetési egyenlegét:                                                                        0 Ft

h) finanszírozási hiányát                                                                            0 Ft

összegben állapítja meg.


(2) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„3. § Az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési támogatás                                              36.267 ezer Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel         4.512 ezer Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                55.669 ezer Ft

d) intézményi működési bevétel                                                37.206 ezer Ft

e) felhalmozási bevétel                                                             52.252 ezer Ft

f) véglegesen átvett pénzeszköz                                                                 0 Ft

g) kölcsönök visszatérülése                                                         7.857 ezer Ft

h) előző évi költségvetési pénzmaradvány                                38.512 ezer Ft


(3) A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„4. § Az önkormányzat 2015. évi módosított kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetési kiadások:                                       146.650 ezer Ft

aa) személyi juttatások                                                           31.525 ezer Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                          8.563 ezer Ft

ac) dologi kiadások                                                                68.830 ezer Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                               3.243 ezer Ft

ae) egyéb működési célú kiadások                                         30.514 ezer Ft

af) általános tartalék                                                                 3.975 ezer Ft

ag)

b) felhalmozási költségvetési kiadások:                                    84.573 ezer Ft

ba) beruházások                                                                     32.844 ezer Ft

bb) egyéb felhalmozási célú kiadások                                      1.500 ezer Ft

bc) felújítás                                                                            28.625 ezer Ft

bd) céltartalék                                                                       21.604 ezer Ft”

                 

(4) A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„6. § A költségvetés egyensúlyát a 232.275 ezer Ft főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat a 2.melléklet szerinti bontás biztosítja.”


(5) A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„14. §  (1) Az önkormányzat költségvetésében a 11.melléklet alapján a tartalék összege 25.579 ezer Ft, amelyből az általános tartalék 3.975 ezer Ft, a céltartalék 21.604 ezer Ft.”2. § A Rendelet 1-4., 11. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-5. mellékletei lépnek.


3. §  E Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba
Szabó László                                                                                                 Németh Tünde

polgármester                                                                                                        jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. december 10.                                                  

                                                                                                          dr. Panyi Szilvia Orsolya

                                                                                                                           aljegyző