Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 03. 12- 2018. 05. 09

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1.§       1.) A rendelet hatálya kiterjed Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületére és

annak bizottságaira, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 

            2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

      a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény ( a továbbiakban: Áht.)

      b) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény ( a továbbiakban: Stabilitási tv.)

      c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény ( a továbbiakban: Mötv.)


2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése, költségvetési egyenlege


2.§       [1]

A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 253.652 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételét:                                                              197.923 ezer Ft

b) finanszírozási bevételeit:                                                             55.729 ezer Ft

ebből:

ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány:                         54.688 ezer Ft

bb) külső hiányt finanszírozó (hitel)                                                           ----

      bc) államháztartáson belüli megelőlegezések                               1.041 ezer Ft

c) összes bevételét                                                                         253.652 ezer Ft

d) költségvetési kiadását:                                                               252.570 ezer Ft

e) finanszírozási kiadásait                                                                1.082 ezer Ft

f) összes kiadását                                                                         253.652 ezer Ft

g) költségvetési egyenlegét                                                                               0 Ft

h) finanszírozási hiányát            0 Ft összegben állapítja meg.


3.§     [2]  Az Önkormányzat 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési támogatás                                                    51.373 ezer Ft

 b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel             21.264 ezer Ft

 c) közhatalmi bevétel                                                                      59.752 ezer Ft

d) intézményi működési bevétel                                                      62.751 ezer Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                        158 ezer Ft

f) véglegesen átvett pénzeszköz                                                                       0 Ft

g) kölcsönök visszatérülése                                                               2.625 ezer Ft

h) előző évi költségvetési pénzmaradvány     55.729 ezer Ft


4.§   [3]               

Az Önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban

meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetési kiadások:                                             188.128 ezer Ft

      aa) személyi juttatások                                                                    37.049 ezer Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                 10.478 ezer Ft

      ac) dologi kiadások                                                                         80.076 ezer Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        3.378 ezer Ft

      ae) működési célú visszatér.tám.kölcs.                                              2.729 ezer Ft

      af) működési célú támogatások                                                       42.217 ezer Ft

      ag) elvonások, befizetések                                                              11.160 ezer Ft

      ah) általános tartalék                                                                         1.041 ezer Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások:                                          64.442 ezer Ft

ba) beruházások                                                                              28.546 ezer Ft

      bb) felújítás                                                                                     34.615 ezer Ft

      bc) felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújt                        1.281 ezer Ft

      bd) felhalmozási tartalék                                                                                 0 Ft

      c) finanszírozási kiadások

      ca) államkincstári megelőlegezések visszafizetése                            1.082 ezer Ft


5.§  [4]       

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet

szerint állapítja meg

6.§     [5]A költségvetés egyensúlyát a 197.983 ezer Ft főösszegben megállapított bevételi és kiadási

költségvetési előirányzat szerinti bontásban a 2.melléklet alapján fogadja el a Képviselő-testület

7.§    [6]  

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el


8.§       A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi működésének állami támogatásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


9.§       A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi helyi adóbevételeit a 6. melléklet szerint

hagyja jóvá.


10.§     A Képviselő-testület az Önkormányzat támogatás értékű kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja

jóvá.


11.§     A Képviselő-testület a tervezett önkormányzati beruházásokat, felújításokat a 8. mellékletben

foglaltak szerint hagyja jóvá.


12.§     A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2016. évben nyújtott kölcsönöket a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


13.§     A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 10. melléklet alapján

hagyja jóvá.


14.§      [7]

Balatonudvari Község Önkormányzat tartalékainak részletezését a 11. melléklet alapján

hagyja jóvá a Képviselő-testület


15.§     A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit, kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet alapján, a hosszú lejáratú kötelezettségeit a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.


16.§     Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 14. melléklet állapítja meg.


17.§     A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. január 01-én meglévő pénzkészletét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


18.§     A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi többéves kihatással járó feladatainak részletezését a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.


19.§     A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 17. melléklet szerint állapítja meg.


20.§     A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 18. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


21.§     (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –

létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

             (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


22.§     (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

            (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

            (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatos figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

            (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi

ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljárni. 

            (6) A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget a polgármester (vagy az általa írásban kijelölt személy) végezhet, pénzügyi ellenjegyzésre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője (vagy a Balatonudvari Kirendeltség előírások szerinti végzettséggel rendelkező, írásban kijelölt köztisztviselője) jogosult – az Önkormányzat Pénzügyi-Gazdálkodási Szabályzatának megfelelően.


23.§     (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető

ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek

futamidejének végéig vagy a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a

gördülő tervezés alapján határozza meg.

(2) A Stabilitási tv. értelmében önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet fő szabályként – néhány kivétellel - csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(3) Ha az önkormányzat új fejlesztés indításához fejlesztési célú hitel felvételét tervezi – ami adósságot keletkeztető ügyletnek minősül a Stabilitási tv. szerint – a jogszabályi  előírásokat betartva előzetesen meg kell kérni a Kormány hozzájárulását, az Államkincstár illetve a Kormányhivatal előzetes kontrollján keresztül.

            (4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen keletkezett működési hiány

finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető banktól.

(5) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe

tartoznak.

(6) Az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése és visszavásárlása értékhatárra tekintet

nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése (előtörlesztés, átváltás másik pénznemre) érték-határra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(8) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, annak visszavonása a Képviselő-testület hatásköre.


24.§     A Képviselő-testület 2016. évre a főállású polgármester vonatkozásában a köztisztviselői

illetményalapot 38.650 Ft összegben, az éves béren kívüli juttatás keretét bruttó 200.000 Ft/év

összegben határozza meg.


25.§     A Képviselő-testület 2016. évre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari

Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők cafetéria juttatásának keretét bruttó 200.000 Ft/év/fő

összegben költségvetésében biztosítja.


26.§     Az Önkormányzat a kultúrház árusításra való igénybevételének díját 6.000Ft/nap +ÁFA

összegben, rendezvények megtartására 14.000Ft/nap + ÁFA összegben határozza meg.


27.§     (1) Költségvetési támogatás főszabályként csak pályázati kiírás vagy egyedi elbírálás útján

nyújtható.

(2) A Képviselő-testület által odaítélt támogatások folyósítása előtt az önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Ebben meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét, az elszámolási módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(3) A támogatott szervezetnek igazolnia kell, hogy nincs köztartozása, és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámolt.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.


28.§     (1) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

(2) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.

(3) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.


29.§     (1) A költségvetési bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályait az Önkormányzat Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.


30.§     A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá.


4. Az előirányzatok  módosítása


31.§     (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok

közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

            (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a

kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig – mely

esetenként az 500.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre ruházza.

            (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles

beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű

előirányzat módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.

            (4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester tájékoztatja a

Képviselő-testületet.

5. Egyéb rendelkezések


32.§     (1) A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

(2) A belső ellenőrzési tevékenységet az Önkormányzat a Balatonfüredi Többcélú Társulás

keretében oldja meg. 

            (3) Önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. vonatkozó előírásait kell alkalmazni. 


33. §    (1) Az önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra

vonatkozóan az Önkormányzat vagyonrendelete szerint kell eljárni.

(2) Az Önkormányzat árubeszerzéseire, építési és egyéb beruházásaira, szolgáltatás megrendeléseire vonatkozó belső szabályokat, illetve a Közbeszerzési tv. előírásait kell betartani.


6. Átruházott hatáskörök


34.§     (1) A polgármester az Mötv. 42.§-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés

közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott

hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a forrásfelhasználásról

esetenként legfeljebb 100.000Ft összeghatárig önállóan dönthet.

(3) Az Önkormányzat behajthatatlan követeléseinek, kintlévőségeinek törléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.


7. Záró rendelkezések


35.§     (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1.

napjától kell alkalmazni.  

(2) E rendelet hatályát veszti az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet

hatályba lépésével. 
Szabó László                                                                                                 Németh Tünde

polgármester                                                                                                        jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. március 11.                                                     

                                                                                                          dr. Panyi Szilvia Orsolya

                                                                                                                           aljegyző[1]

A rendelet szövegét a 3/2017 (V.26.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bek-e módosította. Hatályos: 2017.V.27. -től

[2]

A rendelet szövegét a 3/2017.( V.26.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bek-e módosította. Hatályos: 2017. V.27.-től

[3]

A rendelet szövegét a 3/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bek-e módosította. Hatályos: 2017. V.27.-től

[4]

A rendelet szövegét a 3/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet 1.§ (4) bek-e módosította. Hatályos: 2017.V.27.-től

[5]

A rendelet szövegét a 3/2017(V.26.) önkormányzati rendelet 1:§ (5) bek-e módosította. Hatályos: 2017.V.27.-től

[6]

A rendelet szövegét a 3/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet 1.§ (6) bek-e módosította. Hatályos: 2017.V.27.-től

[7]

A rendelet szövegét a 3/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 1.§ (7) bek-e módosította. Hatályos: 2017. V.27.-től