Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2016. 05. 10


Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet

1. Általános rendelkezések


1.§       A rendelet hatálya kiterjed Balatonudvari Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötések létesítésére (a továbbiakban: anyakönyvi esemény).


2.§       E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali helyiség: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltsége, 8242 Balatonudvari,             Ady E. u. 16.

             b) hivatali munkaidő: a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési   Szabályzatában meghatározott Balatonudvari Kirendeltségre vonatkozó munkarend.
II. Fejezet

2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai3.§       (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezését a rendelet 1. melléklete       szerinti nyomtatványon kell kérni az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor.     

            (2) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével dönt.

            (3) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani munkanapokon, valamint szombaton lehet.

            (4) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak           ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.

            (5) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell            lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az            engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

(6) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartása akkor engedélyezhető, ha az             anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy a helyszínen az anyakönyvi      esemény ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint az anyakönyvi alapiratok és a    személyes adatok védelme biztosított.  A külső helyszínen zajló anyakönyvi események       lebonyolításakor az anyakönyvi alapiratok biztonságos szállításáért és épségéért az anyakönyvvezető felel.

            (7) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezésére irányuló kérelemhez          csatolni kell a kérelemben megjelölt helyszín tulajdonosának, üzemeltetőjének, azzal      rendelkezni jogosultnak a helyszín biztosításáról szóló nyilatkozatát, vagy a használatról          szóló megállapodás másolatát.

           

3. Az anyakönyvi események díjazása


4.§       Hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításának díja:

a) amennyiben legalább az egyik fél Balatonudvari állandó lakóhellyel rendelkezik: 5.000 Ft, vagy

b) amennyiben egyik fél sem rendelkezik Balatonudvari állandó lakóhellyel: 20.000 Ft.

           

5.§       (1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi      esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.

            (2) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításnak díja:

a) amennyiben legalább az egyik fél Balatonudvari állandó lakóhellyel rendelkezik: 5.000 Ft, vagy

b) amennyiben egyik fél sem rendelkezik Balatonudvari állandó lakóhellyel: 20.000 Ft.

            (3) A 4. és 5. § -okban meghatározott díjak a mindenkor hatályos ÁFA-t nem tartalmazzák.

            (4) Az anyakönyvi esemény – igénylő döntése szerint igénybe vehető – egyéb      szolgáltatásainak  díját a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

            (5) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól:

a) A hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben közreműködő és az egyéb szolgáltatás nélkül lebonyolított anyakönyvi esemény, továbbá

b) a rendkívüli körülmény, különösen a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben vagy lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény.


6.§       (1) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményért a   szolgáltatási díjfizetési kötelezettséget az anyakönyvvezető által biztosított csekkel kell           teljesíteni.

            (2) A szolgáltatási díjnak a befizetését a feladóvevény bemutatásával kell az eljáró          anyakönyvvezető felé igazolni. A szolgáltatási díjat legkésőbb az anyakönyvi esemény         létesítését megelőzően egy héttel kell teljesíteni.

            (3) Amennyiben az anyakönyvi esemény az Önkormányzat hibájából meghiúsul, a           kérelmező részére a befizetett szolgáltatási díjat vissza kell fizetni.4. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke


7.§       (1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő             anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben         meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti nettó 10.000 Ft díjazás illeti meg.

            (2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő             anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben         meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti nettó 15.000 Ft díjazás illeti meg.

(3) A jegyző – figyelemmel a hatályos jogszabályok rendelkezéseire – az anyakönyvvezető részére évente egy alkalommal, a feladat ellátására tekintettel nettó 30.000 Ft összegben munkaruha juttatást biztosít. A munkaruha juttatás kifizetése és elszámolása a ruházati költségtérítésre vonatkozó szabályok alapul vételével történik, azzal, hogy az összeg felhasználásáról az anyakönyvvezető számlával köteles elszámolni tárgyév december 15-ig. Az anyakönyvvezető a munkaruha juttatást az alábbi ruházat megvásárlására fordíthatja: cipő, kosztüm, szoknya, blúz. A munkaruha kihordási ideje egy év.III. Fejezet

5. Záró rendelkezések


8.§       (1) A rendelet 2016. május 10-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését   követően

bejelentett, e rendelet szerinti anyakönyvi események létesítése iránti eljárásokban kell

alkalmazni.

            (2) Hatályát veszti a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események

engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 8./2012. (V.9.) önkormányzati rendelet.
            Szabó László                                                             Németh Tünde

            polgármester                                                                   jegyző                   
Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. május 6.


                                                                                              dr. Panyi Szilvia Orsolya

                                                                                                          aljegyző