Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (VII. 18.) önkormányzati rendelete

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 10/2014. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 19- 2017. 02. 27

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (VII. 18.) önkormányzati rendelete

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 10/2014. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.07.19.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Balatonudvari község Önkormányzata Képviselő-testületének A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 10/2014.(IX.10.) önkormányzati rendeletének ( a továbbiakban: a Rendelet) 8. § (1) – (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„8. § (1) A közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználók a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni, a Ht. és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében foglalt szabályok szerint.

(2) A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi (a továbbiakban: Koordináló szerv).

2. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Balatonudvari község Önkormányzata Képviselő-testületének A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 10./2014.(IX.10.) önkormányzati rendeletének 4. § (1) bekezdés e) pontja, a 9. § és a 8. fejezetcím 13. §-a.