Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (X.14.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2016. 10. 15

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében  biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének és a kerti sütés-főzési célú tűzgyújtásnak a helyi szabályozása, a levegő tisztaságvédelmi követelményeinek érvényre juttatása.


2. § E rendelet alkalmazásában:


a) avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, falomb, fű, kaszálék és egyéb növényi maradványok,


b) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek a tulajdonában  - vagy ha a birtokos a tulajdonos személyétől eltér – a birtokában, kezelésében vagy használatában van az ingatlan,


c) kerti sütés-főzési célú tűzgyújtás: a lakó - és üdülő ingatlanok kertjében történő, szabadtéri tűzgyújtó hely és grill tüzelő berendezés alkalmazásával történő étkezési céllal történő tűzgyújtás.2. Avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályai


3. § (1) Az avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról, hasznosításáról az ingatlantulajdonos  elsősorban komposztálással köteles gondoskodni.


(2) Amennyiben a komposztálás nem megoldható, a helyben ( telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és  kerti hulladék égetéssel semmisíthető meg.


(3) Az avar és kerti hulladék égetését az ingatlantulajdonos a saját telken belül végezheti, a közterületet e célból igénybe venni tilos.


4. § (1) Égetni csak a száraz avart és kerti hulladékot lehet, az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj, stb.) vagy más vegyi adalékanyag nem használható. Nyers vagy megázott avar, kerti hulladék égetése tilos.


(2) Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot (pl. műanyagot, gumit, vegyszert, festéket vagy ezek maradékait, stb.).


(3) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.


5. § (1) Az avar és kerti hulladék égetése - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével -  március, április, szeptember, október és november hónapokban hétfő, szerda, péntek, szombati napokon 16.00 órától 19.00 óráig engedélyezett.


(2) Ünnepnapon, továbbá párás, ködös vagy szeles időben tilos az égetés.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakban is tilos az avar és kerti hulladék égetése a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.


6. § (1) Az avart és kerti hulladékot égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető, az emberi egészséget és a környezetet nem károsító  módon, nagykorú, cselekvőképes személy felügyelete mellett lehet.


(2) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tüzet őrizetlenül hagyni tilos.


(3) Az égetés megkezdése előtt a szomszédokat értesíteni kell az égetés időpontjáról és várható időtartamáról. Az égetés egy alkalommal maximum 3 órán át tarthat.


(4) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és gondoskodni kell a visszamaradt parázs vagy hamu lelocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.3. A kerti sütés-főzési célú tűzgyújtás szabályai


7.§  (1) A kerti sütés-főzési célú tűzgyújtás során a tűzvédelmi szabályokat be kell tartani. A tüzelés színhelyén olyan eszközöket, felszereléseket, oltóanyagot kell készenlétben tartani, hogy a tűz terjedése megakadályozható, veszély esetén azonnal eloltható legyen. A tűzgyújtást végző személy a tűzrakó hely oltásáról a kerti sütés-főzést befejezően köteles gondoskodni. A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad.


(2) A kerti sütés-főzési célú tűzgyújtás során kizárólag száraz tűzifa vagy faszén használható, egyéb anyag tűzre rakása tilos. A kerti tüzelő berendezés gázégővel is működtethető. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj, stb.) vagy más vegyi adalékanyag nem használható. A tűzre háztartási és bármilyen egyéb hulladék tüzelési céllal nem rakható. A kerti sütés-főzés során gondoskodni kell arról, hogy a tűz égése során zavaró füsthatás ne keletkezzen. A tűzgyújtó helyet úgy kell kialakítani, hogy a szomszédos ingatlanok lakóit a kerti sütés-főzési tevékenység ne zavarja.(3) A kerti sütés-főzési célú tűzgyújtás csak szélcsendes időben, cselekvőképes nagykorú személy állandó felügyelete mellett történhet március 1-től október 15-ig, 10.00 és 22.00 óra között.


(4) A település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.4. Záró rendelkezések


8. § (1) Ez a rendelet 2016. október 15. napján  lép hatályba.
Záradék:

A rendelet kihirdetve:

Balatonudvari, 2016. október 14.
Szabó László                                                                         Németh Tünde

polgármester                                                                          jegyző